Programes de desenvolupament continu

Curs de Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics i Agent de Viatges

Hosteleria i turisme

El coneixement del mercat, la comercialització i el màrqueting, l’estratègia empresarial, el control economicofinancer, les noves tecnologies de la informació i el control de la qualitat en les operacions de servei han redefinit la gestió dels establiments turístics.

En l’actualitat és imprescindible trobar enfocaments integradors en què el cost optimitzat generi la màxima satisfacció dels clients segons les característiques dels serveis que s’ofereixen.

D’altra banda, per a una gestió correcta d’un establiment, cal conèixer també les grans innovacions que s’estan produint en el món de la intermediació turística, ja que han aparegut noves formes i s’han readaptat les ja existents.

Així mateix, per a treballar avui dia en el sector del turisme i ser agent de viatges és imprescindible disposar dels coneixements i les habilitats necessaris per a poder operar amb qualsevol tipus d’agència de viatges, o treballar-hi, mitjançant una formació adequada al més practica possible, que destaqui el paper professional clau que té l’agent de viatges en l’entorn actual de revolució tecnològica i d’excés d’informació. Aquest curs et permetrà satisfer la demanda i convertir-te en un agent de viatges i turisme qualificat.

Durada:
19.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics i d’Agent de Viatges

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Introducció al turisme

Analitza l’impacte del turisme en l’economia, alhora que defineix el concepte de sistema turístic i els agents que l’integren. Aborda l’oferta i la demanda en els mercats, la intermediació turística i les estratègies d’intervenció, com també l’evolució del turisme a Espanya.

També tracta les característiques formals dels allotjaments i les seves categories segons la normativa estatal i autonòmica.

 

Planificació i gestió hotelera I

Facilita l’assimilació del concepte de pla de viabilitat o pla d’empresa i analitza les característiques que ha de tenir perquè sigui fiable, creïble i, sobretot, pràctic.

Permet iniciar un procés de planificació estratègica: anàlisi i definició d’objectius estratègics, filosofia i missió, i objectius a curt i llarg termini, com també el seu control.

Analitza l’entorn jurídic i fiscal de les empreses d’allotjament i les normes tributàries bàsiques aplicables.

 

Planificació i gestió hotelera II

Se centra en els coneixements del màrqueting i la comunicació, l’estructura d’un pla de màrqueting, el mercat i la seva segmentació, la distribució i els canals de venda, i el mix promocional; a més valora la gestió de comerç electrònic per a desenvolupar nous models de gestió amb empleats, proveïdors i clients.

Mitjançant la gestió dels recursos humans, analitza els aspectes que afecten els empleats i la qualitat de la vida laboral, com també les tècniques motivacionals.

 

Tecnologies de la informació

Aborda com la utilització de les noves tecnologies de la informació, en particular internet, ha contribuït a l’enorme expansió del turisme en els últims anys i com les noves tendències han produït un canvi en la manera d’estar present a la xarxa.

 

Allotjament

Desenvolupa la importància que té la qualitat del servei en l’hostaleria, per la qual cosa considera les pautes de comportament en tots els departaments: recepció, consergeria, manteniment i neteja, i els seus protocols d’actuació més eficients.

Introdueix, a més, els conceptes bàsics de seguretat i salut laboral i el seu marc normatiu.

 

Estructura del mercat turístic

L’assignatura proporciona una primera aproximació al món del turisme.

Ofereix una anàlisi de l’oferta i la demanda turístiques, i la importància de la interrelació entre totes dues; facilita la classificació dels diferents tipus de turisme, la localització de les principals destinacions o nuclis turístics i les infraestructures, els recursos i les activitats relacionats amb el sector.

 

Producció de productes i serveis turístics

Aquesta assignatura representa el pilar o l’eix principal del curs.

Gira al voltant de les agències de viatges i proporciona els elements necessaris per a crear productes o serveis turístics: empreses de transport, documentació interna i externa, tarifes i elaboració i cotització de viatges combinats.

 

Gestió de reserves: AMADEUS VISTA

Aquesta assignatura proporciona el coneixement dels avenços en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). En l’actualitat, les reserves es fan a través de sistemes de distribució global (GDS, per les seves sigles en anglès), que permeten una distribució global flexible i instantània de qualsevol activitat turística. S’instrueix en concret en el GDS Amadeus.

 

Comercialització de productes i serveis turístics

Un cop analitzat el mercat, creat el producte i coneguda la forma de gestió, cal comercialitzar el producte amb els diferents instruments de promoció turístics i mitjançant les habilitats de relació amb els clients. També cal conèixer les estratègies per a resoldre possibles reclamacions.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 435h. 19,5 m. 14,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció al turisme 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Planificació i gestió hotelera 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Planificació i gestió hotelera II 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Tecnologies de la informació 30h. 1,0 m. 1,0 c.
Allotjament 30h. 1,0 m. 1,0 c.
Estructura del mercat turístic 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Producció de productes i serveis turístics 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Gestió de reserves: AMADEUS VISTA 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Comercialització de productes i serveis turístics 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Turisme i Agent de Viatges 

 • Característiques del mercat turístic espanyol
 • Recursos turístics naturals i culturals
 • Característiques de les empreses d’allotjament i classificació dels allotjaments hotelers
 • Pla de viabilitat i direcció estratègica
 • Gestió econòmica, financera i pressupostària
 • Entorn jurídic i fiscal de les empreses turístiques
 • Comunicació i màrqueting hoteler
 • Gestió de comerç electrònic hoteler
 • Gestió de recursos humans
 • Internet i les noves tecnologies
 • Seguretat dels sistemes d’informació
 • Connectivitat sense fils i sistemes de comunicació. Terminals al punt de venda
 • Departament de recepció
 • Departament de pisos
 • Departament de manteniment
 • Atenció al client
 • Prevenció de riscos laborals
 • Oferta i demanda turístiques
 • Productes i activitats turístics
 • Les agències de viatges
 • Mitjans de transport
 • Serveis solts, tarifes i etiquetatge
 • Viatges combinats
 • Reserves aèries I
 • Reserves aèries II
 • Planificació estratègica
 • Màrqueting mix
 • La venda en les agències de viatges

Requisits d’accés per al Curs de Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics i Agent de Viatges

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics
 • Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Agent de Viatges

Certificats UOC Xtended Studies

 • Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció al Turisme
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Planificació i Gestió Hotelera I
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Planificació i Gestió Hotelera II
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Tecnologies de la Informació
 • Certificat de UOC Xtended Studies d’Allotjament
 • Certificat de UOC Xtended Studies d’Estructura del Mercat Turístic
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Producció de Productes i Serveis Turístics
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de Reserves: AMADEUS VISTA
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Comercialització de Productes i Serveis Turístics

Perfil professional

El curs de Turisme i Agent de Viatges capacita la persona titulada per a abordar dos àmbits diferents en el marc del sector turístic, però que poden estar relacionats.

D’una banda, capacita per a dirigir i coordinar de manera eficaç i autònoma un petit establiment turístic.

De l’altra, permet obtenir els coneixements necessaris per a desenvolupar la programació i la realització de viatges combinats, i la venda de serveis turístics en agències de viatges i altres unitats de distribució.

 

Competències del curs de Turisme i Agent de Viatges

 • Analitzar les característiques específiques del mercat turístic espanyol i especialment la relació existent entre l’oferta, la demanda i els productes turístics.
 • Identificar els recursos turístics naturals i culturals d’un territori.
 • Classificar els establiments turístics i relacionar les diferents normatives vigents en el sector turístic tant en l’àmbit nacional com en l’autonòmic.
 • Comprendre i valorar la importància de la sostenibilitat social i mediambiental per al

desenvolupament del turisme sostenible.

 • Analitzar i dissenyar el pla de negoci d’una empresa hotelera, organitzar-ne els recursos necessaris per a la posada en marxa i avaluar diferents projectes.
 • Planificar, executar, controlar i ajustar els processos dels diferents departaments i proposar estratègies de millora relacionades amb la dinàmica de l’empresa.
 • Dur a terme de forma eficient la gestió administrativa, pressupostària i fiscal de l’empresa hotelera.
 • Planificar i aplicar les accions de màrqueting i comerç electrònic, i vincular-les per tal d’aconseguir els objectius establerts.
 • Organitzar el rendiment òptim dels recursos humans dels diferents departaments d’un allotjament o una agència de viatges, d’acord amb la prevenció necessària de riscos laborals, i determinar la maquinària corresponent per tal de proporcionar una atenció al client excel·lent.
 • Assessorar professionalment els clients sobre destinacions, productes, serveis i tarifes de manera que es generi confiança i es desperti interès de compra.
 • Programar, organitzar, operar, controlar i vendre serveis turístics solts i viatges combinats que s’adaptin a les necessitats del client i generin ingressos i rendiments òptims per a l’empresa.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34