Cursos professionalitzadors Curs de Control de Gestió Pimes

Comptabilitat i finances

La situació actual exigeix que les empreses operin amb un bon sistema de control, seguiment i anàlisi del funcionament, és a dir, amb un bon control de gestió d’empreses.

Una pime ha de buscar, dins de la seva organització, les persones adequades per a garantir la qualitat de la informació que serveix de base per a la presa de decisions.

L’objectiu de la gestió de pimes és establir una base àgil i realista que permeti desenvolupar un control de gestió a la mida de cada organització. Així, qui exerceixi la funció de controller haurà de sospesar la informació financera, administrativa i operativa necessària per a prendre decisions per mitjà d’informes sistemàtics, diaris i objectius, com també per a adoptar les mesures correctives del moment i controlar l’evolució del negoci.

Durada:
9.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Control de Gestió de Pimes

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Àrees i factors clau a l’empresa

Ofereix al departament de comptabilitat i administració de la pime uns recursos i instruments pràctics que li permetin conèixer, filtrar i demanar la informació tant quantitativa com qualitativa de les àrees significatives, per millorar-ne el funcionament mitjançant la síntesi d’aquestes dades i ràtios i la seva capacitat analítica i de gestió.

 

Costos, tresoreria i pressupostos

L’assignatura aborda els dos grans vessants del control i la gestió de qualsevol empresa, adaptats a les necessitats més limitades d’una pime.

Aquests dos grans vessants són: la gestió dels costos i l’anticipació a llarg i mitjà termini, i l’estudi teoricopràctic dels costos i l’anàlisi del flux de caixa.

Tan important és, doncs, gestionar la rendibilitat de la firma com controlar-ne la liquiditat.

El controller ha de conèixer en tot moment en quin lloc de la «muntanya» es troba i cap a on es dirigeix ​​(estratègia), i també si disposa d’«oxigen» suficient (tresoreria) per a arribar al cim prefixat.

 

Control per indicadors i quadres de comandament

En aquesta tercera assignatura es treballen els sistemes d’indicadors, amb l’objectiu de disposar d’un sistema de mesures que permeti orientar el camí al qual volem que es dirigeixi l’empresa.

Es tracten els sistemes clàssics de gestió per dades comptables, ROI i EVA, i s’examinen els sistemes de gestió d’indicadors orientats a la qualitat.

També tracta els models que converteixen aquestes bateries d’indicadors en guies d’actuació, els quadres de comandament i els fulls de ruta fins a modelitzar tota la informació.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 225h. 9,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Àrees i factors clau a l’empresa 75h. 3,0 m.
Costos, tresoreria i pressupostos 75h. 3,0 m.
Control per indicadors i quadres de comandament 75h. 3,0 m.

 

Programa del curs de Control de Gestió de Pimes

Introducció al control de gestió de pimes

Àrees clau a l’empresa I. Vendes

Àrees clau a l’empresa II. Compres, logística i producció

Càlcul i gestió de costos

Planificació i tresoreria

Gestió per indicadors

Indicadors i quadres de comandament

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Control de Gestió Pimes

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Control de Gestió de Pimes

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat UOC Xtended Studies d’Àrees i Factors Clau a l’Empresa

Certificat UOC Xtended Studies de Costos, Tresoreria i Pressupostos

Certificat UOC Xtended Studies de Control per Indicadors i Quadres de Comandament

Perfil i competències

Perfil professional

D’aquesta manera, el curs de Control de Gestió de Pimes capacita per a exercir funcions de responsabilitat en l’àmbit del control de gestió d’una pime (controller). La persona titulada en formació superior serà capaç de comprendre, analitzar i sintetitzar la informació economicofinancera amb la qual treballa diàriament, amb l’objectiu de reflectir-la en informes sistemàtics que serveixin d’element d’anàlisi per a la presa de decisions, establint un esquema de control, clar i senzill, que contribueixi a la presa de decisions gerencials.

 

Competències del curs de Control de Gestió de Pimes

 • Ser capaç d’identificar, obtenir i tractar dades rellevants de l’empresa per a convertir-les en informació que permeti la presa de decisions.
 • Ser capaç d’operar de manera teoricopràctica amb la normativa externa sobre costos, com també de projectar la informació basada en els costos a l’hora de prendre decisions de caràcter econòmic.
 • Reconèixer quin sistema d’informació de costos és el més adequat per a l’empresa i la seva repercussió futura.
 • Interioritzar les tècniques pressupostàries ajustades a objectius tàctics i estratègics.
 • Desenvolupar un quadre de comandament integral.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?