Cursos professionalitzadors Curs de Comptabilitat

Economia i empresa

Per molt que s’innovi en els processos de producció, per més canvis tecnològics que hi hagi, l’operativa de qualsevol empresa es basarà en saber en tot moment de quins recursos disposa per a dur a terme l’activitat productiva. Una bona gestió comptable és bàsica per a poder sobreviure en un mercat cada vegada més global i competitiu. Per a treballar en aquest àmbit, els professionals han d’estudiar comptabilitat online i adquirir la pràctica suficient per a ser capaços, mitjançant una formació professional, de complir les obligacions legals i conèixer la realitat econòmica de l’empresa en tots els seus àmbits: la comptabilitat financera, la de costos i la consolidació i auditoria d’estats comptables.

Durada:
8 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Comptabilitat bàsica

L’assignatura comptabilitat bàsica del curs online de Comptabilitat desenvolupa la instrumentació bàsica del procés comptable i els aspectes relatius a la mesura i la valoració comptable per a finalitzar amb l’exposició del cicle comptable.

 • Patrimoni de la unitat econòmica
 • Com s’instrumenta el procés comptable
 • La mesura i valoració comptable
 • El finançament i inversió permanent
 • L’actiu i el passiu circulants
 • El resultat de l’empresa
 • El cicle comptable

 

Comptabilitat avançada

La assignatura comptabilitat avançada del curs online de Comptabilitat centra la seva activitat al voltant del Pla general de comptabilitat (PGC), l’instrument que uniformitza i harmonitza la informació comptable amb la legislació mercantil, de manera que així s’ajusta la comptabilitat amb la legislació vigent i amb les directives del dret comunitari europeu. Es tracten els set grans grups del PGC:

 • Grup 1: Finançament bàsic
 • Grup 2: Immobilitzat
 • Grup 3: Existències
 • Grup 4: Creditors i deutors per operacions
 • Grup 5: Comptes financers
 • Grup 6: Compres i despeses
 • Grup 7: Vendes i ingressos

 

Fiscalitat bàsica

L’assignatura proporciona una visió general sobre els aspectes bàsics de la fiscalitat de l’empresa. Analitza la Llei general tributària, que estableix els principis bàsics i les normes fonamentals que constitueixen el règim jurídic del sistema tributari espanyol, com també les classes de tributs (taxes, contribucions especials i impostos) i els conceptes fonamentals (el fet imposable, etc.). D’aquesta manera, permet introduir els conceptes imprescindibles sobre els diferents tipus d’imposicions directes (impost sobre societats, impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre el patrimoni, etc.), imposicions indirectes (impost sobre el valor afegit i impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats) i diversos tràmits fiscals.

 

Aquest curs de comptabilitat avançada descriu, a més, els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes i els conceptes dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i quadre de finançament.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 200h. 8,0 m.
Comptabilitat bàsica 75h. 3,0 m.
Comptabilitat avançada 75h. 3,0 m.
Fiscalitat bàsica 50h. 2,0 m.

 

Comptabilitat bàsica

L’assignatura desenvolupa la instrumentació bàsica del procés comptable i els aspectes relatius a la mesura i la valoració comptable per a finalitzar amb l’exposició del cicle comptable.

Patrimoni de la unitat econòmica

Com s’instrumenta el procés comptable

La mesura i la valoració comptables

El finançament i la inversió permanent

L’actiu i el passiu circulants

El resultat de l’empresa

El cicle comptable

 

Comptabilitat avançada

Aquesta assignatura centra la seva activitat al voltant del Pla general de comptabilitat (PGC), instrument que uniformitza i harmonitza la informació comptable amb la legislació mercantil, de manera que així s’ajusta la comptabilitat amb la legislació vigent i amb les directives del dret comunitari europeu.

Es tracten els set grans grups del PGC:

Grup 1: Finançament bàsic

Grup 2: Immobilitzat

Grup 3: Existències

Grup 4: Creditors i deutors per operacions

Grup 5: Comptes financers

Grup 6: Compres i despeses

Grup 7: Vendes i ingressos

Descriu, a més, els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes i els conceptes dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i quadre de finançament.

 

Fiscalitat bàsica

Analitza la Llei general tributària, que estableix els principis bàsics i les normes fonamentals que constitueixen el règim jurídic del sistema tributari espanyol, com també les classes de tributs (taxes, contribucions especials i impostos) i els conceptes fonamentals (el fet imposable…).

D’aquesta manera, permet aprofundir en els diferents tipus d’imposicions directes (impost de societats, impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre patrimoni, …) i imposicions indirectes (impost sobre el valor afegit i impost de transmissions i actes jurídics documentats) i diferents tràmits fiscals.

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Comptabilitat.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Comptabilitat capacita la persona titulada en formació superior per a exercir la gestió comptable i fiscal tant en el departament d’administració de qualsevol tipus d’empresa pública o privada com en assessories comptables i fiscals.

Serà capaç de dur a terme la gestió comptable i els principals tràmits fiscals d’una empresa, com també d’avaluar-ne i interpretar-ne la realitat econòmica.

 

Competències del curs de Comptabilitat

 • Analitzar i valorar la naturalesa i les aplicacions dels comptes que integren el Pla general de comptabilitat.
 • Dominar i aplicar els procediments de registre d’operacions del tràfic mercantil i dels instruments financers.
 • Registrar adequadament les fonts de finançament de l’empresa.
 • Comptabilitzar de forma adequada les transaccions amb clients i proveïdors de l’empresa.
 • Comprendre i aplicar correctament les normatives de registre i valoració segons el Pla general de comptabilitat.
 • Confeccionar els comptes anuals segons el Pla general de comptabilitat.
 • Gestionar els tributs d’una empresa per mitjà dels diferents procediments tributaris.
 • Calcular els principals impostos directes i indirectes.
 • Emplenar les principals declaracions informatives que s’han de presentar davant l’Administració Tributària.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?