Cursos professionalitzadors Curs de Comptabilitat i Fiscalitat Aplicada a la Pime

Economia i empresa

La comptabilitat és la ciència que permet copsar en profunditat la realitat econòmica d’una empresa. Per al desenvolupament normal de qualsevol activitat empresarial, tant a curt com a llarg termini, és imprescindible disposar de la valoració quantitativa i qualitativa que proporciona el departament de comptabilitat. En el cas d’una pime, a més de tenir nocions comptables, és imprescindible conèixer la legislació vigent en relació amb el sistema tributari espanyol, ja que el seu compliment recau normalment sobre la mateixa persona que s’ocupa de la comptabilitat, per la qual cosa ha de dominar-ne l’aplicació pràctica i saber com mantenir-se al dia sobre les obligacions fiscals corresponents.

Durada:
12 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Comptabilitat bàsica

L’assignatura desenvolupa la instrumentació bàsica del procés comptable i els aspectes relatius a la mesura i la valoració comptable per a finalitzar amb l’exposició del cicle comptable.

 • Patrimoni de la unitat econòmica
 • Com s’instrumenta el procés comptable
 • La mesura i valoració comptable
 • El finançament i la inversió permanent
 • L’actiu i el passiu circulants
 • El resultat de l’empresa
 • El cicle comptable

 

Comptabilitat avançada

Aquesta assignatura centra la seva activitat al voltant del Pla general de comptabilitat (PGC), instrument que uniformitza i harmonitza la informació comptable amb la legislació mercantil, de manera que així s’ajusta la comptabilitat amb la legislació vigent i amb les directives del dret comunitari europeu. Es tracten els set grans grups del PGC:

 • Grup 1: Finançament bàsic
 • Grup 2: Immobilitzat
 • Grup 3: Existències
 • Grup 4: Creditors i deutors per operacions
 • Grup 5: Comptes financers
 • Grup 6: Compres i despeses
 • Grup 7: Vendes i ingressos

Descriu, a més, els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes i els conceptes dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i quadre de finançament.

 

Fiscalitat bàsica

L’assignatura proporciona una visió general sobre els aspectes bàsics de la fiscalitat de l’empresa. Analitza la Llei general tributària, que estableix els principis bàsics i les normes fonamentals que constitueixen el règim jurídic del sistema tributari espanyol, com també les classes de tributs (taxes, contribucions especials i impostos) i els conceptes fonamentals (el fet imposable…). D’aquesta manera permet introduir els conceptes imprescindibles sobre els diferents tipus d’imposicions directes (impost de societats, impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre patrimoni…) i imposicions indirectes (impost sobre el valor afegit i impost de transmissions i actes jurídics documentats) i diversos tràmits fiscals.

 

Fiscalitat aplicada a la pime

Aquesta assignatura proporciona una visió més profunda de les diferents implicacions fiscals que habitualment es deriven del tràfic mercantil de les pimes en relació amb els impostos principals del sistema tributari espanyol. L’estructura és similar a la de l’anterior assignatura, ja que manté la classificació entre impostos directes i impostos indirectes, si bé se centra fonamentalment en l’estudi dels principals impostos que afecten les pimes (IS, IRPF, IVA i ITPAJD) i en alguns aspectes molt concrets de l’ISD, l’IAE i l’IBI. L’objectiu és consolidar un grau de coneixement d’aquests impostos que permeti identificar les principals implicacions fiscals derivades de la pràctica mercantil i resoldre qüestions pràctiques, com també reconèixer les compatibilitats i incompatibilitats que es plantegen entre els diferents impostos.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 285h. 12,0 m.
Comptabilitat bàsica 60h. 3,0 m.
Comptabilitat avançada 60h. 3,0 m.
Fiscalitat bàsica 60h. 2,0 m.
Fiscalitat aplicada a la pime 105h. 4,0 m.

 

Programa del curs de Comptabilitat i Fiscalitat Aplicada a la Pime

 • Introducció El patrimoni de la unitat econòmica i les seves variacions
 • Instrumentació comptable
 • El mesurament i la valoració comptable
 • El finançament i la inversió permanents
 • L’actiu i el passiu corrent
 • El resultat periòdic: ingressos i despeses
 • El cicle comptable
 • Introducció al PGC 2007 Marc conceptual i comptes anuals
 • Actiu no corrent
 • Actiu corrent
 • Patrimoni net, ingressos i despeses
 • Passiu
 • Matemàtica financera aplicada a la comptabilitat
 • Conceptes fonamentals i imposició directa
 • Imposició indirecta i tràmits fiscals
 • Conceptes fonamentals de la fiscalitat
 • Impost de societats (IS)
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
 • Impost sobre el patrimoni (IP)
 • Impost sobre successions i donacions
 • Impost sobre activitats econòmiques
 • Impost sobre béns immobles
 • Impost sobre el valor afegit (IVA)
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
 • Declaracions informatives
 • Tràmits i formularis fiscals

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Comptabilitat i Fiscalitat Aplicada a la Pime.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Comptabilitat i Fiscalitat Aplicada a la Pime capacita la persona titulada en formació superior per a exercir la gestió comptable i fiscal en el departament d’administració de qualsevol tipus d’empresa pública o privada, com també en assessories comptables i fiscals. A més, proporciona els coneixements necessaris per a avaluar i interpretar la realitat econòmica de l’empresa, com també recursos per a optimitzar els aspectes fiscals de manera coordinada amb els departaments corresponents i amb l’estratègia de la direcció.

 

Competències del curs de Comptabilitat i Fiscalitat Aplicada a la Pime

 • Analitzar i valorar la naturalesa i les aplicacions dels comptes que integren el Pla general de comptabilitat.
 • Dominar i aplicar els procediments de registre d’operacions del tràfic mercantil i dels instruments financers.
 • Registrar adequadament les fonts de finançament de l’empresa.
 • Comptabilitzar de manera adequada les transaccions amb clients i proveïdors de l’empresa.
 • Comprendre i aplicar correctament les normatives de registre i valoració segons el Pla general de comptabilitat.
 • Confeccionar els comptes anuals segons el Pla general de comptabilitat.
 • Gestionar els tributs d’una empresa per mitjà dels diferents procediments tributaris.
 • Calcular els principals impostos directes i indirectes.
 • Emplenar les principals declaracions informatives que s’han de presentar davant l’Administració tributària.
 • Planificar, avaluar i assessorar en la gestió tributària de l’empresa donant la resposta adequada i un valor afegit a la tributació.
 • Interpretar i aplicar correctament la normativa, la doctrina i altres fonts tributàries; tramitar correctament els diferents tributs i identificar els règims tributaris existents i els beneficis fiscals actuals per a cada activitat i sector.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dos Certificats de Formació Continuada de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?