Cursos professionalitzadors Curs de Comptabilitat i Finances Aplicades a la Pime

Comptabilitat i finances

Important: de manera excepcional, aquest programa començarà el setembre del 2021.

 

En una pime, cada pas comercial o empresarial s’ha de mesurar molt bé abans d’executar-lo. Per això, és imprescindible disposar d’un coneixement en profunditat de la realitat econòmica de l’empresa i de les possibilitats financeres que han de fer possible cada nova decisió. La comptabilitat és la ciència que permet el desenvolupament normal de qualsevol activitat empresarial, tant a curt com a llarg termini, i que ofereix una valoració real quantitativa i qualitativa de la seva situació.

D’altra banda, la comptabilitat és necessària per a complir amb les obligacions fiscals establertes legalment.

La informació financera i, sobretot, la seva interpretació és el que aquest curs t’aportarà perquè aprenguis a determinar les fonts i els recursos de finançament adequats en cada moment i a valorar-ne la idoneïtat per a portar a terme plans de futur .

Durada:
18.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Comptabilitat i de Finances Pime

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Comptabilitat bàsica

L’assignatura desenvolupa la instrumentació bàsica del procés comptable i els aspectes relatius a la mesura i la valoració comptable per a finalitzar amb l’exposició del cicle comptable.

 • Patrimoni de la unitat econòmica
 • Com s’instrumenta el procés comptable
 • La mesura i valoració comptable
 • El finançament i inversió permanent
 • L’actiu i el passiu circulants
 • El resultat de l’empres
 • El cicle comptable

 

Comptabilitat avançada

Aquesta assignatura centra la seva activitat al voltant del Pla General de Comptabilitat (PGC), l’instrument que uniformitza i harmonitza la informació comptable amb la legislació mercantil, de manera que així s’ajusta la comptabilitat amb la legislació vigent i amb les directives del dret comunitari europeu.

Es tracten els set grans grups del PGC:

 • Grup 1: Finançament bàsic
 • Grup 2: Immobilitzat
 • Grup 3: Existències
 • Grup 4: Creditors i deutors per operacions
 • Grup 5: Comptes financers
 • Grup 6: Compres i despese
 • Grup 7: Vendes i ingressos

Descriu, a més, els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes i els conceptes dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i quadre de finançament.

 

Fiscalitat bàsica

Analitza la Llei general tributària, que estableix els principis bàsics i les normes fonamentals que constitueixen el règim jurídic del sistema tributari espanyol, com també les classes de tributs (taxes, contribucions especials i impostos) i els conceptes fonamentals (el fet imposable…).

D’aquesta manera, permet aprofundir en els diferents tipus d’imposicions directes (impost de societats, impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre patrimoni…) i imposicions indirectes (impost sobre el valor afegit i impost de transmissions i actes jurídics documentats) i en diferents tràmits fiscals.

 

Anàlisi de la situació patrimonial i financera de l’empresa

L’objectiu de l’assignatura és proporcionar els coneixements necessaris sobre informació comptable per a poder gestionar adequadament una empresa.

S’analitzen els dos aspectes econòmics principals d’una empresa: el patrimoni i els seus resultats, i els estats financers estàndard de presentació del patrimoni i dels resultats en una data determinada.

A més, permet adquirir les tècniques i els coneixements que capaciten per a interpretar i analitzar la solvència o la rendibilitat de l’empresa i l’auditoria.

 

Planificació pressupostària i gestió financera de l’empresa

L’assignatura demostra que una bona planificació és imprescindible per a gestionar eficaçment les necessitats financeres d’una empresa, de manera que amb el mínim cost possible es pugui dotar dels fons necessaris per a la seva gestió i conèixer les diferents possibilitats d’inversió.

Ensenya a reconèixer els diversos tipus i tècniques de càlcul de costos i la planificació en exercicis, com també les diferents possibilitats que l’empresa trobarà en el mercat financer per a dotar-se dels fons necessaris.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 405h. 18,5 m. 11 c.
Taller virtual 0,5 m.
Comptabilitat bàsica 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Comptabilitat avançada 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Fiscalitat bàsica 60h. 2,0 m. 2,0 c.
Anàlisi de la situació patrimonial i financera de l’empresa 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Planificació pressupostària i gestió financera de l’empresa 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Àrees i factors claus a l’empresa 75h. 3,0 m. 2,5 c.

 

Programa del curs de Comptabilitat i Finances Aplicades a la Pime

 • Introducció. El patrimoni de la unitat econòmica i les seves variacions
 • Instrumentació comptable
 • El mesurament i la valoració comptable
 • El finançament i la inversió permanents
 • L’actiu i el passiu corrent
 • El resultat periòdic: ingressos i despeses
 • El cicle comptable
 • Introducció al PGC 2007. Marc conceptual i comptes anuals
 • Actiu no corrent
 • Actiu corrent
 • Patrimoni net, ingressos i despeses
 • Passiu
 • Matemàtica financera aplicada a la comptabilitat
 • Conceptes fonamentals i imposició directa
 • Imposició indirecta i tràmits fiscals
 • Introducció a les finances de la pime
 • El patrimoni de l’empresa
 • L’actiu, el passiu exigible i el patrimoni net
 • El balanç de situació
 • El resultat i els seus components
 • El compte de pèrdues i guanys
 • L’estat de fluxos d’efectiu
 • Introducció a l’anàlisi d’estats comptables
 • El balanç de situació adaptat
 • El compte de pèrdues i guanys adaptada per a l’anàlisi
 • Anàlisi de la solvència de l’empresa i de la rendibilitat
 • Indicadors d’ingressos i de despeses
 • Introducció a l’anàlisi de l’estat de fluxos d’efectiu
 • Auditoria de comptes: concepte i abast
 • Procés d’auditoria: metodologia i informe
 • Tècniques de verificació
 • Introducció al concepte de comptabilitat analítica o de costos
 • La producció
 • Concepte i classificació de costos
 • Els models de comptabilitat de costos
 • La comptabilitat analítica
 • La gestió pressupostària en el context de la planificació estratègica
 • Components del pressupost global de l’empresa
 • El control del pressupost
 • La inversió i el finançament en l’empresa
 • Instruments financers
 • Altres formes de finançament. El capital risc
 • Estudi comparatiu dels principals instruments de finançament i d’inversió
 • La gestió financera: la relació banca-empresa

 

Calendari

UOC Xtended Studies presenta el calendari del programa superior de Comptabilitat i Finances Aplicades a la Pime.

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Comptabilitat i Finances Aplicades a la Pime

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Comptabilitat
 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Finances Pime

Certificats UOC Xtended Studies

 • Certificat UOC Xtended Studies de Comptabilitat Bàsica
 • Certificat UOC Xtended Studies de Comptabilitat Avançada
 • Certificat UOC Xtended Studies de Fiscalitat Bàsica

Perfil i competències

Perfil professional

 

El curs de Comptabilitat i Finances Aplicades a la Pime capacita la persona titulada en formació superior per a exercir la gestió comptable i financera en el departament d’administració de qualsevol tipus d’empresa pública o privada, com també en assessories comptables i fiscals.

A més, proporciona els coneixements necessaris per a avaluar i interpretar la realitat econòmica de l’empresa, tant de la comptabilitat financera com de l’analítica, per tal de facilitar la presa de decisions pel que fa a la direcció d’aquesta.

 

Competències del curs de Comptabilitat i Finances Aplicades a la Pime

 

 • Analitzar i valorar la naturalesa i les aplicacions dels comptes que integren el Pla General de Comptabilitat.
 • Dominar i aplicar els procediments de registre d’operacions del tràfic mercantil i dels instruments financers.
 • Registrar adequadament les fonts de finançament de l’empresa.
 • Comptabilitzar de forma adequada les transaccions amb clients i proveïdors de l’empresa.
 • Comprendre i aplicar correctament les normatives de registre i valoració segons el Pla General de Comptabilitat.
 • Confeccionar els comptes anuals segons el Pla General de Comptabilitat.
 • Gestionar els tributs d’una empresa per mitjà dels diferents procediments tributaris.
 • Emplenar les principals declaracions informatives que s’han de presentar davant l’Administració Tributària.
 • Elaborar, interpretar i analitzar els estats economicofinancers de l’empresa, i fer previsions de futur.
 • Confeccionar informes de gestió relatius a l’anàlisi dels estats financers i conèixer els elements fonamentals que s’han de tenir en compte.
 • Estudiar, classificar i sistematitzar els costos de cada procés de producció per a la informació i la presa de decisions a l’empresa.
 • Fer un pressupost útil per a la gestió estratègica de l’empresa, analitzant-ne els vessants de planificació i control.
 • Utilitzar els instruments financers a l’abast de l’empresa per optimitzar-ne la gestió dels fons i satisfer les necessitats financeres.
 • Preparar la negociació empresa-banca amb l’objectiu de millorar els resultats de l’empresa.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?