Cursos professionalitzadors Curs de Comptabilitat i Control de Gestió Pime

Comptabilitat i finances

Important: de manera excepcional, aquest programa començarà el setembre del 2021.

 

En la conjuntura actual, és més imprescindible que mai que les empreses disposin de més control i coneixement sobre els seus processos de funcionament i la seva realitat econòmica.

Per això, en l’organització de qualsevol empresa, i especialment d’una pime, calen persones preparades per a garantir la qualitat de la informació que serveix de base a la presa de decisions.

Aquestes persones han d’estar preparades per a gestionar les dades que permeten copsar la realitat econòmica de l’empresa. Per aquest motiu, el curs de Comptabilitat i Gestió de Pimes dona el coneixement necessari, tant en l’àmbit comptable com fiscal, per sospesar la informació financera, administrativa i operativa necessària en la presa de decisions correctives per a una evolució positiva del negoci.

Durada:
17.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Comptabilitat i Control de gestió PIME

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Comptabilitat bàsica

L’assignatura desenvolupa la instrumentació bàsica del procés comptable, els aspectes relatius a la mesura i la valoració comptable per a finalitzar amb l’exposició del cicle comptable.

 • Patrimoni de la unitat econòmica.
 • Com s’instrumenta el procés comptable
 • La mesura i la valoració comptables
 • El finançament i la inversió permanents
 • L’actiu i el passiu circulants
 • El resultat de l’empresa
 • El cicle comptable

 

Comptabilitat avançada

Aquesta assignatura centra la seva activitat al voltant del Pla general de comptabilitat (PGC), instrument que uniformitza i harmonitza la informació comptable amb la legislació mercantil, de manera que així s’ajusta la comptabilitat amb la legislació vigent i amb les directives del dret comunitari europeu.

Es tracten els set grans grups del PGC:

 • Grup 1: Finançament bàsic
 • Grup 2: Immobilitzat
 • Grup 3: Existències
 • Grup 4: Creditors i deutors per operacions
 • Grup 5: Comptes financers
 • Grup 6: Compres i despeses
 • Grup 7: Vendes i ingressos

Descriu, a més, els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes i els conceptes dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i quadre de finançament.

 

Fiscalitat bàsica

Analitza la Llei general tributària, que estableix els principis bàsics i les normes fonamentals que constitueixen el règim jurídic del sistema tributari espanyol, com també les classes de tributs (taxes, contribucions especials i impostos) i els conceptes fonamentals (el fet imposable…).

D’aquesta manera, permet aprofundir en els diferents tipus d’imposicions directes (impost de societats, impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre patrimoni…) i indirectes (impost sobre el valor afegit i impost de transmissions i actes jurídics documentats) i en els diferents tràmits fiscals.

 

Àrees i factors clau a l’empresa

Ofereix al departament de comptabilitat i administració de la pime uns recursos i instruments pràctics que li permeten conèixer, filtrar i demanar la informació, tant quantitativa com qualitativa, de les àrees significatives, per millorar-ne el funcionament mitjançant la síntesi d’aquestes dades i ràtios i la seva capacitat analítica i de gestió.

 

Costos, tresoreria i pressupostos

L’assignatura aborda els dos grans vessants del control i la gestió de qualsevol empresa, adaptats a les necessitats més limitades d’una pime.

Aquests dos grans vessants són: la gestió dels costos i l’anticipació a llarg i mitjà termini, i l’estudi teoricopràctic dels costos i l’anàlisi del flux de caixa.

Tan important és, doncs, gestionar la rendibilitat de la firma com controlar-ne la liquiditat.

El controller ha de conèixer en tot moment en quin lloc de la «muntanya» es troba i cap a on es dirigeix ​​(estratègia), i també si disposa d’«oxigen» suficient (tresoreria) per a arribar al cim prefixat.

 

Control per indicadors i quadres de comandament

En aquesta assignatura es treballen els sistemes d’indicadors, amb l’objectiu de disposar d’un sistema de mesures que permeti orientar el camí pel qual volem que vagi l’empresa.

Es tracten els sistemes clàssics de gestió per dades comptables, ROI i EVA, i s’examinen els sistemes de gestió d’indicadors orientats a la qualitat.

També es tracten els models que converteixen aquestes bateries d’indicadors en guies d’actuació, els quadres de comandament i els fulls de ruta fins a modelitzar tota la informació.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 405h. 17,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Comptabilitat bàsica 60h. 3,0 m.
Comptabilitat avançada 60h. 3,0 m.
Fiscalitat bàsica 60h. 2,0 m.
Àrees i factors clau a l’empresa 75h. 3,0 m.
Costos, tresoreria i pressupostos 75h. 3,0 m.
Control per indicadors i quadres de comandament 75h. 3,0 m.

 

Programa del curs de Comptabilitat i Gestió de Pimes

 • Introducció. El patrimoni de la unitat econòmica i les seves variacions
 • Instrumentació comptable
 • El mesurament i la valoració comptable
 • El finançament i la inversió permanents
 • L’actiu i el passiu corrents
 • El resultat periòdic: ingressos i despeses
 • El cicle comptable
 • Introducció al PGC 2007. Marc conceptual i comptes anuals
 • Actiu no corrent
 • Actiu corrent
 • Patrimoni net, ingressos i despeses
 • Passiu
 • Conceptes fonamentals i imposició directa
 • Imposició indirecta i tràmits fiscals
 • Introducció al control de gestió en la pime
 • Àrees clau a l’empresa I. Vendes
 • Àrees clau a l’empresa II. Compres, logística i producció
 • Càlcul i gestió de costos
 • Planificació i tresoreria
 • Gestió per indicadors
 • Indicadors i quadres de comandament

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Comptabilitat i Control de Gestió Pime

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

  • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Comptabilitat.
  • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Control de Gestió de Pimes

Certificats UOC Xtended Studies

  • Certificat UOC Xtended Studies de Comptabilitat Bàsica
  • Certificat UOC Xtended Studies de Comptabilitat Avançada
  • Certificat UOC Xtended Studies de Fiscalitat Bàsica
  • Certificat UOC Xtended Studies d’Àrees i Factors Clau a l’Empresa
  • Certificat UOC Xtended Studies de Costos, Tresoreria i Pressupostos
  • Certificat UOC Xtended Studies de Control per Indicadors i Quadres de Comandament

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Comptabilitat i Gestió de Pimes capacita la persona titulada en formació superior per a exercir la gestió comptable i fiscal en el departament d’administració de qualsevol tipus d’empresa pública o privada, com també en assessories comptables i fiscals, i per a portar a terme funcions de responsabilitat en l’àmbit del control de gestió d’una pime (controller).

Després de fer el curs de Comptabilitat i Gestió de Pimes, l’estudiant haurà de ser capaç de comprendre, analitzar i sintetitzar la informació economicofinancera amb la qual es treballa diàriament en una pime, amb l’objectiu de reflectir-la en informes sistemàtics que serveixin d’element de anàlisi per a la presa de decisions.

 

Competències del curs de Comptabilitat i Gestió de Pimes

 • Analitzar i valorar la naturalesa i les aplicacions dels comptes que integren el Pla General de Comptabilitat.
 • Dominar i aplicar els procediments de registre d’operacions del tràfic mercantil i dels instruments financers.
 • Registrar adequadament les fonts de finançament de l’empresa.
 • Comptabilitzar de forma adequada les transaccions amb clients i proveïdors de l’empresa.
 • Comprendre i aplicar correctament les normatives de registre i valoració segons el Pla General de Comptabilitat.
 • Confeccionar els comptes anuals segons el Pla General de Comptabilitat.
 • Gestionar els tributs d’una empresa segons els diferents procediments tributaris.
 • Calcular els principals impostos directes i indirectes.
 • Emplenar les principals declaracions informatives que s’han de presentar davant l’Administració Tributària.
 • Ser capaç d’identificar, obtenir i tractar dades rellevants de l’empresa per a convertir-les en informació que permeti la presa de decisions.
 • Ser capaç d’operar de manera teoricopràctica amb la normativa externa sobre costos, com també de projectar la informació basada en els costos a l’hora de prendre decisions de caràcter econòmic.
 • Reconèixer quin sistema d’informació de costos és el més adequat per a l’empresa i la seva repercussió futura.
 • Interioritzar les tècniques pressupostàries ajustades a objectius tàctics i estratègics.
 • Desenvolupar un quadre de comandament integral.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?