Cursos professionalitzadors Curs de Comptabilitat Bàsica i Avançada

Economia i empresa

Per molt que s’innovi en els processos de producció, per més canvis tecnològics que hi hagi, l’operativa de qualsevol empresa es basarà en saber en tot moment de quins recursos disposa per a dur a terme l’activitat productiva. Una bona gestió comptable és bàsica per a poder sobreviure en un mercat cada vegada més global i competitiu. Per a treballar en aquest àmbit, els professionals han de tenir els coneixements teòrics bàsics i adquirir la pràctica suficient per a ser capaços, mitjançant una formació professional, de complir les obligacions legals i conèixer la realitat econòmica de l’empresa en tots els seus àmbits: la comptabilitat financera, la de costos i la consolidació i auditoria d’estats comptables.

Durada:
6 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Comptabilitat bàsica

L’assignatura desenvolupa la instrumentació bàsica del procés comptable i els aspectes relatius a la mesura i la valoració comptable per a finalitzar amb l’exposició del cicle comptable.

 • Patrimoni de la unitat econòmica.
 • Com s’instrumenta el procés comptable.
 • La mesura i valoració comptable.
 • El finançament i inversió permanent.
 • L’actiu i el passiu circulants
 • El resultat de l’empresa.
 • El cicle comptable.

 

Comptabilitat avançada

Aquesta assignatura centra la seva activitat al voltant del Pla general de comptabilitat (PGC), l’instrument que uniformitza i harmonitza la informació comptable amb la legislació mercantil, de manera que així s’ajusta la comptabilitat amb la legislació vigent i amb les directives del dret comunitari europeu. Es tracten els set grans grups del PGC:

 • Grup 1: Finançament bàsic
 • Grup 2: Immobilitzat
 • Grup 3: Existències
 • Grup 4: Creditors i deutors per operacions
 • Grup 5: Comptes financers
 • Grup 6: Compres i despeses
 • Grup 7: Vendes i ingressos

 

Descriu, a més, els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes i els conceptes dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i quadre de finançament.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 150h. 6,0 m. 4,0 c.
Comptabilitat bàsica 75h. 3,0 m. 2,0 c.
Comptabilitat avançada 75h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa de l’especialització de Comptabilitat

 

Introducció. El patrimoni de la unitat econòmica i les seves variacions

 • Introducció a l’estudi de la comptabilitat
 • L’estructura econòmica i financera de l’empresa
 • Els fets comptables

 

La instrumentació comptable

 El compte

 • Els llibres de comptabilitat. Una aproximació al cicle comptable

 

El mesurament i la valoració comptable

 • Introducció
 • La mesura i la valoració comptable
 • El valor en economia
 • Principis de valoració comptable
 • Valoració del patrimoni: analítica i sintètica
 • Criteris de valoració analítica
 • La valoració en l’ordenament juridicomercantil

 

El finançament i la inversió permanents

 • Finançament bàsic
 • L’immobilitzat

 

L'actiu i el passiu corrent

 • Existències
 • Creditors i deutors per operacions de tràfic
 • Comptes financers

 

El resultat Peródico: Ingressos i despeses

 

 • Aspectes generals del resultat de l’empresa
 • Reconeixement comptable dels ingressos
 • Classificació, valoració i registre dels ingressos
 • Reconeixement comptable de les despeses
 • Classificació, valoració i registre de les despeses
 • Periodificació d’ingressos i despeses

 

El cicle comptable

 

 • Concepte i fases del cicle comptable
 • Reconeixement comptable dels ingressos
 • Exemplificació del cicle comptable

 

Introducció al PGC 2007. Marc conceptual i comptes anuals

 

 •  PGC de pimes
 • Estructura del PGC de pimes
 • El marc conceptual de la comptabilitat
 • Els comptes anuals
 • Principals diferències entre el PGC de pimes i el PGC 07

 

Actiu no corrent

 

 • Immobilitzat material
 • Immobilitzat intangible
 • Inversions immobiliàries
 • Inversions financeres a llarg termini

 

Actiu corrent

 

 • Existències
 • Deutors comercials i altres comptes a cobrar
 • Inversions financeres a curt termini
 • Periodificacions
 • Efectiu i altres actius líquids equivalents

 

Patrimoni net, ingressos i despeses

 

 • Fons propis
 • Subvencions
 • Ingressos
 • Despeses

 

Passiu

 

 • Provisions i contingències
 • Deutes a llarg i curt termini
 • Creditors comercials i altres comptes a pagar
 • Periodificacions

 

Annex. Matemàtica financera aplicada a la comptabilitat

 

 

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Comptabilitat Bàsica i Avançada.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Competències de l’especialització de Comptabilitat

 • Dominar els elements fonamentals de la comptabilitat.
 • Comptabilitzar les operacions generals que es produeixen a l’empresa.
 • Dominar i aplicar els procediments de registre d’operacions del tràfic mercantil.
 • Confeccionar els comptes anuals d’una empresa.
 • Entendre els comptes anuals i aplicar-ne un maneig correcte.
 • Dominar les normatives comptables que s’apliquen a les empreses.
 • Analitzar i valorar la naturalesa i les aplicacions dels comptes que integren el Pla general de comptabilitat (PGC).
 • Dominar el registre dels instruments financers.
 • Registrar adequadament les fonts de finançament de l’empresa.
 • Comptabilitzar de forma adequada les transaccions amb clients i proveïdors de l’empresa.
 • Comprendre i aplicar correctament les normatives de registre i valoració segons el Pla general de comptabilitat.
 • Confeccionar els comptes anuals segons el Pla general de comptabilitat.

 

Objectius de l’especialització de Comptabilitat

 • Adquirir un coneixement fonamental de la teoria i de la tècnica de la ciència de la comptabilitat.
 • Comptabilitzar correctament les transaccions bàsiques que es produeixen a l’empresa.
 • Ser capaç de determinar i presentar la situació patrimonial de l’empresa en un moment determinat.
 • Ser capaç de determinar i presentar el resultat de l’empresa corresponent a un període determinat.
 • Conèixer el contingut principal i l’objectiu del marc conceptual de la comptabilitat.
 • Entendre què són els comptes anuals, com s’estructuren, quina finalitat tenen i quins elements fonamentals els componen.
 • Conèixer detalladament els conceptes fonamentals del Pla general de comptabilitat de pimes.
 • Conèixer a fons els diferents grups comptables del PGC de pimes.
 • Dominar els processos detallats més rellevants i significatius de la comptabilitat.
 • Saber diferenciar els elements corrents dels no corrents i del patrimoni empresarial.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?