Programes de desenvolupament continu

Curs d’Auditoria de Sistemes de Gestió per a PRL. Implantació de Sistemes de Gestió Integrats

Indústria i medi ambient

La llei obliga les empreses a sotmetre’s periòdicament a una auditoria del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals. És una eina bàsica per a la millora dels resultats i l’eliminació d’incidents.

Per això, cal que els professionals tinguin els coneixements per a fer una implantació correcta de sistemes de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i la salut en el treball, mitjançant una formació tan pràctica com sigui possible sobre les normes ISO 9001:2008 i l’OHSAS 18001:2007 i que situï en el centre de la gestió el professional en prevenció en riscos laborals.

Durada:
3.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Auditoria de Sistemes de Gestió per a PRL. Implantació de Sistemes de Gestió Integrats

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Auditoria de sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i de la seguretat i la salut en el treball

L’assignatura permet conèixer detalladament l’auditoria com a eina de gestió i la prevenció com a activitat amb objectius concrets.

Analitza els controls interns i externs i l’auditoria com a instrument que avalua el compliment de la legislació, i també les responsabilitats jurídiques.

 

Implantació de sistemes de gestió integrats

Analitza la necessitat d’identificar i gestionar conjuntament els processos per tal d’aconseguir una estructura documental més senzilla en els aspectes estratègic, tàctic i operatiu, en un cicle constant de millora contínua que ha de conduir a les organitzacions al compliment dels seus objectius.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 105h. 5,5 m. 3,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Auditoria de sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i de la seguretat i la salut en el treball 75h. 4,0 m. 2,5 c.
Implantació de sistemes de gestió integrats 30h. 1,0 m. 1,0 c.

 

Programa del curs d’Auditoria de Sistemes de Gestió per a la PRL. Implantació de Sistemes de Gestió Integrats

Conceptes generals de l’auditoria dels sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i de la seguretat i la salut en el treball

 • Introducció a l’auditoria de sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i de gestió de la seguretat i la salut en el treball
 • Legislació aplicable a la realització de les auditories dels sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals
 • L’auditoria com a element integrant dels sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals
 • Integració de sistemes
 • Classificació d’auditories
 • Perfil, competències i qualificació de l’auditor
 • Les responsabilitats legals dels auditors de sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals

 

El procés d’auditoria dels sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i de la seguretat i la salut en el treball

 • Diagnòstic inicial previ per a l’auditoria dels sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i de gestió de la seguretat i la salut en el treball
 • El procés d’auditoria

 

Implantació de sistemes de gestió integrats per a la prevenció de riscos laborals, de la seguretat i la salut en el treball, de la qualitat i ambientals

 • Integració de sistemes de gestió: definició, característiques, avantatges i dificultats per a la integració
 • Metodologies per a la integració de sistemes de gestió: la gestió per processos i la millora contínua

Requisits d’accés per al Curs d’Auditoria de Sistemes de Gestió per a PRL. Implantació de Sistemes de Gestió Integrats

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Auditoria de Sistemes de Gestió per a la PRL i de la Seguretat i la Salut en el Treball

Certificat de UOC Xtended Studies d’Implantació de Sistemes de Gestió Integrats

Competències del curs d’Auditoria de Sistemes de Gestió per a la PRL. Implantació de Sistemes de Gestió Integrats

 • Entendre el concepte d’auditoria i el seu abast en relació amb els sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i els sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball.
 • Conèixer el perfil adequat, les competències i la qualificació necessària de l’auditor de sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i de sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball.
 • Comprendre el desenvolupament del procés general d’auditoria, les seves fases, les seves característiques i les diferències entre les diferents classes d’auditories.
 • Aprendre quines són les tècniques per a la realització d’auditories de sistemes de gestió en general i, en particular, de sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals i de sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball.
 • Conèixer el concepte, l’abast i les característiques bàsiques de la metodologia d’integració de sistemes de gestió de la qualitat, ambientals, de la seguretat i la salut en el treball i de la prevenció de riscos laborals.
 • Comprendre la gestió per processos com a eina principal per a aplicar en la integració dels sistemes de gestió empresarials.

 

Objectius del curs d’Auditoria de Sistemes de Gestió per a la PRL. Implantació de Sistemes de Gestió Integrats

 • Determinar l’abast del concepte d’auditoria PRL en el marc dels sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals i dels sistemes de gestió de la seguretat i la salut en el treball.
 • Definir quines característiques específiques ha de tenir un auditor per a la realització d’una anàlisi crítica correcta d’un sistema de gestió per a la prevenció de riscos laborals o un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball.
 • Estructurar adequadament la realització del procés d’auditoria en fases que permetin avaluar eficientment tant un sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals, com un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball.
 • Saber quines tècniques auditores específiques s’han d’aplicar en cadascuna de les fases del procés d’auditoria d’un sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals o d’un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball.
 • Entendre el concepte d’integració de sistemes de gestió i les característiques, avantatges i dificultats que caracteritzen aquest procés en l’entorn empresarial.
 • Disposar de les nocions necessàries amb relació a la metodologia de la gestió per processos per a la integració efectiva de sistemes de gestió de la qualitat, ambientals, de la seguretat i la salut en el treball i de la prevenció de riscos laborals.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34