Cursos professionalitzadors Curs d’Atenció al Públic i Protocol. Organització d’Esdeveniments i Viatges de Negoci

Comunicació i màrqueting

L’entorn econòmic actual, cada cop més competitiu, obliga les empreses a potenciar la promoció dels seus productes i serveis mitjançant l’organització d’esdeveniments en un mercat globalitzat i interconnectat, on cal saber reaccionar eficaçment davant de qualsevol imprevist i atendre correctament les demandes dels diferents públics. Per això, estudiar protocol és un valor afegit.

Per a treballar en aquest sector cal dominar tant les normes, els usos i els costums com la gestió de la informació perquè les accions del professional de protocol i d’atenció al públic transmetin confiança i eficiència, i aportin un valor afegit a la imatge de l’empresa .

Durada:
6.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Atenció al Públic i Protocol. Organització d'Esdeveniments i Viatges de Negoci

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Atenció al públic i protocol

En l’organització d’esdeveniments, cal atenir-se al que marca el protocol respecte als convidats i el tipus d’acte de què es tracti, de manera que es discerneixi en cada moment el contacte adequat amb convidats, institucions, mitjans de comunicació, etc. L’assignatura facilita una sèrie de coneixements relacionats amb les tècniques d’atenció al públic i protocol modernes per a atendre correctament i dissenyar actes, tant públics com privats, en qualsevol moment.

 

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

S’analitzen quins són els objectius de les reunions i les tècniques més habituals emprades per gestionar el temps de la millor manera possible, així com els objectius i l’organització dels viatges, tant nacionals com internacionals. I, finalment, s’ofereixen unes indicacions breus sobre com rebre adequadament les persones que visiten l’empresa.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 135h. 6,5 m. 5,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Atenció al públic i protocol 75h. 3,0 m. 2,5 c.
Organització d’esdeveniments i viatges de negocis 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs d’Atenció al Públic i Protocol

 

Atenció al públic presencial i telefònica

 • La comunicació a les organitzacions
 • La comunicació oral: el telèfon

 

El protocol a l’empresa i a l’Administració pública

 • El protocol a les organitzacions
 • El protocol i l’arquitectura dels actes
 • El protocol a l’Administració pública
 • El protocol a l’empresa
 • Protocol i habilitats socials

 

Organització de reunions i esdeveniments corporatius

 • Organització de reunions
 • Organització d’esdeveniments corporatius

 

Organització de viatges de negocis

 • Tipus de viatges
 • Objectius del viatge de negocis
 • Organització de viatges nacionals
 • Organització de viatges internacionals
 • Drets del viatger. Modificacions i anul·lacions. Assegurances
 • Viatge d’incentius

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs d’Atenció al Públic i Protocol. Organització d’Esdeveniments i Viatges de Negoci

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Atenció al Públic i Protocol

Certificat de UOC Xtended Studies d’Organització d’Esdeveniments i Viatges de Negoci

Perfil i competències

Competències del curs d’Atenció al Públic i Protocol

 • Dissenyar models bàsics d’atenció al públic. Estudiar protocol.
 • Identificar i aplicar de manera autònoma els principis d’imatge corporativa.
 • Aplicar adequadament la normativa oficial vigent en matèria de protocol.
 • Conèixer i posar en pràctica els principis bàsics del dret consuetudinari.
 • Aplicar correctament els principis d’educació social, cerimonial i d’etiqueta.
 • Planificar esdeveniments amb la documentació corresponent.
 • Gestionar l’organització d’esdeveniments, reunions i altres esdeveniments corporatius, seguint les normes i els protocols establerts.
 • Organitzar reunions i esdeveniments corporatius d’acord amb les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l’organització i negociant les condicions amb les persones implicades, amb l’objectiu d’aconseguir els resultats definits i la millora de la qualitat del servei.
 • Negociar en l’organització de viatges nacionals i internacionals, tenint en compte els terminis fixats i complint les normes internes, de manera que s’aconsegueixi la màxima rendibilitat i eficiència en el seu desenvolupament i la millora de la qualitat del servei.

 

Objectius del curs d’Atenció al Públic i Protocol

 • Identificar tots els factors que conformen la imatge corporativa: individuals i globals.
 • Utilitzar les tècniques de comunicació oral més adequades per a millorar les relacions interpersonals.
 • Reconèixer les característiques del públic a qui va dirigida la comunicació.
 • Adaptar els elements que integren el procés de comunicació per respondre a les necessitats del client.
 • Escoltar de manera activa i integrar la informació rebuda de l’interlocutor.
 • Atendre les visites i les trucades telefòniques, i aplicar les normes de protocol general adequades a cada situació seguint els criteris establerts per l’empresa.
 • Conèixer el concepte de protocol i les normes protocol·làries que regulen el funcionament dels actes socials.
 • Utilitzar les tècniques, els codis i els usos més adequats en l’organització d’actes tant de caràcter públic com privat.
 • Relacionar de manera correcta els tractaments, les precedències i les simbologies amb la col·locació de taules i llocs de preferència en els actes.
 • Reconèixer els actes oficials o privats més habituals.
 • Conèixer les característiques diferencials del protocol empresarial i aplicar-les correctament.
 • Conèixer i aplicar les habilitats socials en situacions de tota índole.
 • Definir els diferents tipus de reunions i seleccionar els més adequats en cada cas d’acord amb els objectius.
 • Descriure les etapes del desenvolupament d’una reunió i identificar els diferents tipus de participants.
 • Aplicar tècniques de dinamització de reunions en casos concrets.
 • Definir els principals tipus d’esdeveniments que poden tenir lloc en una empresa.
 • Descriure les etapes del desenvolupament d’un esdeveniment.
 • Determinar els recursos humans i materials necessaris i la manera d’organitzar l’espai de qualsevol esdeveniment segons les característiques que té, el tipus d’organització i les normes de protocol.
 • Determinar el cost estimatiu d’una reunió o d’un esdeveniment protocol·lari i intentar que s’ajusti als límits establerts.
 • Identificar les diferents modalitats de viatges i les activitats associades, i els elements que cal tenir presents a l’hora de preparar-los i organitzar-los, segons el tipus d’empresa, el motiu del viatge, el país i les persones que el facin.
 • Establir l’itinerari exacte d’un viatge, el programa d’activitats i l’agenda de treball segons les prioritats d’objectius, cost i temps establertes.
 • Organitzar amb eficàcia els aspectes formals, la documentació necessària i les formalitats del viatge segons les normes de protocol i de trànsit internacional, i d’acord amb el programa d’activitats previst.
 • Actuar davant els imprevistos que es plantegin en l’organització del viatge.
 • Determinar el cost estimatiu d’un viatge i ajustar-lo als límits que s’han establert prèviament.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?