Cursos professionalitzadors Curs d’Assistent de Relacions Públiques

Comunicació i màrqueting

En el si de les organitzacions, les relacions públiques i els seus responsables fan una tasca fonamental, tant en l’àmbit intern com extern.

En l’àmbit intern, han d’aconseguir que el conjunt de persones interaccionin entre si de manera positiva. En l’extern, han de projectar una imatge positiva cap a altres empreses o individus amb la finalitat d’aconseguir-ne el suport o la interacció.

Per a això, en ambdós casos han de dominar tant les tècniques de protocol com l’organització d’actes, esdeveniments o viatges.

Durada:
9.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Assistent de Relacions Públiques

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Gestió de la comunicació

L’assignatura analitza tant les comunicacions de caràcter intern com extern: de les primeres aborda les reunions, l’acta i la convocatòria i, de les segones, les notes, els informes, el tauler d’anuncis, els memoràndums, etc.

En comunicacions externes, s’aprofundeix en la carta comercial, un dels documents més freqüents en la relació empresarial, la carta circular i el seu ús.

Finalment, es tracta la comunicació amb l’Administració pública mitjançant documentació

com instàncies, informes, certificats, oficis, resolucions, etc.

 

Atenció al públic i protocol

En l’organització d’esdeveniments, cal atenir-se al que marca el protocol respecte als convidats i al tipus d’acte de què es tracti, de manera que es discerneix en cada moment el contacte adequat amb convidats, institucions, mitjans de comunicació, etc.

L’assignatura proporciona una sèrie de coneixements relacionats amb les tècniques d’atenció al públic i protocol modernes per a atendre correctament i dissenyar actes, tant públics com privats, en qualsevol moment.

 

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

S’analitzen quins són els objectius de les reunions i les tècniques més habituals emprades per a gestionar el temps de la millor manera possible, com també els objectius i l’organització dels viatges, tant nacionals com internacionals.

I, finalment, s’ofereixen unes indicacions breus sobre com rebre adequadament les persones que visiten l’empresa.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 195h. 9,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Gestió de la comunicació 60h. 3,0 m.
Atenció al públic i protocol 75h. 3,0 m.
Organització d’esdeveniments i viatges de negocis 60h. 3,0 m.

 

Programa del curs de Relacions Públiques

La comunicació en una organització

La comunicació interna de l’empresa

La comunicació externa de l’empresa

La comunicació amb l’Administració pública

Atenció al públic presencial i telefònica

El protocol a l’empresa i a l’Administració pública

Organització de reunions i esdeveniments corporatius

Organització de viatges de negocis

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs d’Assistent de Relacions Públiques

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Assistent de Relacions Públiques

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de la Comunicació

Certificat de UOC Xtended Studies d’Atenció al Públic i Protocol

Certificat de UOC Xtended Studies d’Organització d’Esdeveniments i Viatges de Negocis

Perfil i competències

Perfil professional

El curs d’Assistent de Relacions Públiques capacita la persona titulada per a organitzar esdeveniments i activitats en representació d’una empresa.

Així mateix, també l’habilita per a fomentar la cooperació i la qualitat de les relacions internes i externes mitjançant l’ús de les diferents eines de comunicació, segons els objectius marcats i les normes internes establertes.

Així, doncs, entre les seves funcions hi ha les de mantenir relacions institucionals, aplicar els principis del protocol, coordinar els equips i els recursos humans necessaris per a les accions de comunicació i organitzar reunions, viatges i esdeveniments corporatius.

 

Competències del curs d’Assistent de Relacions Públiques

 • Aplicar les tècniques de comunicació amb l’objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.
 • Reconèixer els fluxos de comunicació interna i generar els documents necessaris per a la transmissió correcta.
 • Elaborar documents escrits de caràcter professional amb criteris lingüístics, ortogràfics i d’estil.
 • Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs, com també projectar una imatge favorable de la companyia mitjançant els documents més adequats.
 • Dissenyar models d’atenció al públic per una entitat.
 • Identificar i aplicar els principis d’imatge corporativa i els principis del dret consuetudinari.
 • Aplicar la normativa oficial en matèria de protocol i els principis d’educació social, cerimonial i etiqueta.
 • Planificar esdeveniments públics o privats amb domini dels recursos documentals propis del protocol (cronograma, ordre de l’acte, etc.).
 • Gestionar l’organització d’esdeveniments, reunions i altres esdeveniments corporatius, seguint les normes i els protocols establerts.
 • Organitzar reunions i esdeveniments corporatius d’acord amb les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l’organització, i negociant les condicions amb les persones implicades, amb l’objectiu d’aconseguir els resultats definits i la millora de la qualitat del servei.
 • Negociar en l’organització de viatges nacionals i internacionals, tenint en compte els terminis fixats i complint les normes internes, de manera que s’aconsegueixi la màxima rendibilitat i la màxima eficiència en el seu desenvolupament i la millora de la qualitat del servei.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?