Cursos professionalitzadors Curs d’Assistent de Relacions Públiques i Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics

Hosteleria i turisme

Important: de manera excepcional, aquest programa començarà el setembre del 2021.

 

En el si de les organitzacions relacionades amb el sector turístic, les relacions públiques i els seus responsables duen a terme una tasca fonamental, tant en l’àmbit intern com extern.

En l’àmbit intern, han d’aconseguir que el conjunt de persones interaccioni entre si de manera positiva. En l’extern, han de projectar una imatge positiva cap a altres empreses o individus amb la finalitat d’aconseguir-ne la fidelització o interacció.

Per això, en ambdós casos han de dominar tant les tècniques de protocol com l’organització d’actes, esdeveniments o viatges.

D’altra banda, la gestió d’aquests establiments requereix un coneixement profund del mercat, la comercialització i el màrqueting, l’estratègia empresarial, el control economicofinancer, les noves tecnologies de la informació i el control de la qualitat en les operacions de servei, ja que aquests aspectes han redefinit la gestió dels establiments turístics.

En l’actualitat, és imprescindible trobar enfocaments integradors en què el cost optimitzat generi la màxima satisfacció dels clients segons les característiques dels serveis que s’ofereixen.

Durada:
17.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Assistent de Relacions Públiques i Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Gestió de la comunicació

L’assignatura analitza tant les comunicacions de caràcter intern com extern: de les primeres aborda les reunions, l’acta i la convocatòria i, de les segones, les notes, els informes, el tauler d’anuncis, els memoràndums, etc.

Pel que fa a les comunicacions externes s’aprofundeix en la carta comercial, un dels documents més freqüents en la relació empresarial, la carta circular i el seu ús.

Finalment, es tracta la comunicació amb l’Administració pública, mitjançant documentació com ara instàncies, informes, certificats, oficis, resolucions, etc.

 

Atenció al públic i protocol

En l’organització d’esdeveniments, cal atenir-se al que marca el protocol pel que fa als convidats i el tipus d’acte de què es tracti, de manera que es discerneixi en cada moment el contacte adequat amb convidats, institucions, mitjans de comunicació, etc.

L’assignatura proporciona una sèrie de coneixements relacionats amb les tècniques d’atenció al públic i protocol modernes per a atendre correctament i dissenyar actes, tant públics com privats, en qualsevol moment.

 

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

S’analitzen quins són els objectius de les reunions i les tècniques més habituals emprades per a gestionar el temps de la millor manera possible, com també els objectius i l’organització dels viatges, tant nacionals com internacionals.

I finalment s’ofereixen unes indicacions breus sobre com rebre adequadament les persones que visiten l’empresa.

 

Introducció al turisme

Analitza l’impacte del turisme en l’economia, alhora que defineix el concepte de sistema turístic i els agents que l’integren. Aborda l’oferta i la demanda en els mercats, la intermediació turística i les estratègies d’intervenció, com també l’evolució del turisme a Espanya.

Analitza les característiques formals dels allotjaments i les seves categories segons la normativa estatal i autonòmica.

 

Planificació i gestió hotelera I

Facilita l’assimilació del concepte de pla de viabilitat o pla d’empresa i analitza les característiques que ha de tenir perquè sigui fiable, creïble i, sobretot, pràctic.

Permet iniciar un procés de planificació estratègica: anàlisi i definició d’objectius estratègics, filosofia i missió, i objectius a curt i llarg termini, com també el seu control.

Analitza l’entorn jurídic i fiscal de les empreses d’allotjament i les normes tributàries bàsiques aplicables.

 

Planificació i gestió hotelera II

Se centra en els coneixements del màrqueting i la comunicació, l’estructura d’un pla de màrqueting, el mercat i la seva segmentació, la distribució i els canals de venda i el mix promocional; a més valora la gestió de comerç electrònic per a desenvolupar nous models de gestió amb empleats, proveïdors i clients.

Mitjançant la gestió dels recursos humans, analitza els aspectes que afecten els empleats i la qualitat de la vida laboral, com també les tècniques motivacionals.

 

Tecnologies de la informació

Aborda com la utilització de les noves tecnologies de la informació, en particular internet, ha contribuït a l’enorme expansió del turisme en els últims anys i com les noves tendències han produït un canvi en la manera d’estar present a la xarxa.

 

Allotjament

Desenvolupa la importància que té la qualitat del servei en l’hostaleria, per la qual cosa considera les pautes de comportament en tots els departaments: recepció, consergeria, manteniment i neteja, i els seus protocols d’actuació més eficients.

Introdueix, a més, els conceptes bàsics de seguretat i salut laboral i el seu marc normatiu.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 390h. 17,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Gestió de la comunicació 60h. 3,0 m.
Atenció al públic i protocol 75h. 3,0 m.
Organització d’esdeveniments i viatges de negocis 60h. 3,0 m.
Introducció al turisme 45h. 2,0 m.
Planificació i gestió hotelera I 45h. 2,0 m.
Planificació i gestió hotelera II 45h. 2,0 m.
Tecnologies de la informació 30h. 1,0 m.
Allotjament 30h. 1,0 m.

 

Programa del curs de Relacions Públiques i Turisme 

 • La comunicació en una organització
 • La comunicació interna de l’empresa
 • La comunicació externa de l’empresa
 • La comunicació amb l’Administració pública
 • Atenció al públic presencial i telefònica
 • El protocol a l’empresa i a l’Administració pública
 • Organització de reunions i esdeveniments corporatius
 • Organització de viatges de negocis
 • Característiques del mercat turístic espanyol
 • Recursos turístics naturals i culturals
 • Característiques de les empreses d’allotjament i classificació dels allotjaments hotelers
 • Pla de viabilitat i direcció estratègica
 • Gestió econòmica, financera i pressupostària
 • Entorn jurídic i fiscal de les empreses turístiques
 • Comunicació i màrqueting hoteler
 • Gestió de comerç electrònic hoteler
 • Gestió de recursos humans
 • Internet i les noves tecnologies
 • Seguretat dels sistemes d’informació
 • Connectivitat sense fils i sistemes de comunicació. Terminals al punt de venda
 • Departament de recepció
 • Departament de pisos
 • Departament de manteniment
 • Atenció al client
 • Prevenció de riscos laborals

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs d’Assistent de Relacions Públiques i Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

 • Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Assistent de Relacions Públiques
 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de la Comunicació

Certificat de UOC Xtended Studies d’Atenció al Públic i Protocol

Certificat de UOC Xtended Studies d’Organització d’Esdeveniments i Viatges de Negocis

Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció al Turisme

Certificat de UOC Xtended Studies de Planificació i Gestió Hotelera I

Certificat de UOC Xtended Studies de Planificació i Gestió Hotelera II

Certificat de UOC Xtended Studies de Tecnologies de la Informació

Certificat de UOC Xtended Studies d’Allotjament

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Relacions Públiques i Turisme capacita la persona titulada per a dirigir i coordinar un petit establiment turístic de manera eficaç i autònoma. A més, el dota d’una capacitació específica per a les relacions públiques, ja que li permet disposar de coneixements necessaris per a organitzar esdeveniments i activitats en representació de l’empresa.

 

Competències del curs de Relacions Públiques i Turisme

 • Aplicar les tècniques de comunicació amb l’objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.
 • Reconèixer els fluxos de comunicació interna i generar els documents necessaris per a la transmissió correcta.
 • Elaborar documents escrits de caràcter professional amb criteris lingüístics, ortogràfics i d’estil.
 • Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs, com també projectar una imatge favorable de la companyia mitjançant els documents més adequats.
 • Dissenyar models d’atenció al públic per a una entitat.
 • Identificar i aplicar els principis d’imatge corporativa i els principis del dret consuetudinari.
 • Aplicar la normativa oficial en matèria de protocol i els principis d’educació social, cerimonial i d’etiqueta.
 • Planificar esdeveniments públics o privats amb domini dels recursos documentals propis del protocol (cronograma, ordre de l’acte, etc.).
 • Gestionar l’organització d’esdeveniments, reunions i altres esdeveniments corporatius, seguint les normes i els protocols establerts.
 • Organitzar reunions i esdeveniments corporatius d’acord amb les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l’organització, i negociant les condicions amb les persones implicades, amb l’objectiu d’aconseguir els resultats definits i la millora de la qualitat del servei.
 • Negociar en l’organització de viatges nacionals i internacionals, tenint en compte els terminis fixats i complint les normes internes, de manera que s’aconsegueixi la màxima rendibilitat i eficiència en el desenvolupament i la millora de la qualitat del servei.
 • Analitzar les característiques específiques del mercat turístic espanyol, especialment la relació existent entre l’oferta, la demanda i els productes turístics.
 • Comprendre i valorar la importància de la sostenibilitat social i mediambiental per al desenvolupament del turisme sostenible.
 • Analitzar i dissenyar el pla de negoci d’una empresa hotelera, organitzar els recursos necessaris per a la seva posada en marxa i avaluar diferents projectes.
 • Planificar, executar, controlar i ajustar els processos dels diferents departaments i proposar estratègies de millora relacionades amb la dinàmica de l’empresa.
 • Dur a terme de forma eficient la gestió administrativa, pressupostària i fiscal de l’empresa hotelera.
 • Planificar i aplicar les accions de màrqueting i comerç electrònic, i vincular-les per aconseguir els objectius establerts.
 • Organitzar el rendiment òptim dels recursos humans dels diferents departaments, segons la prevenció necessària de riscos laborals, i determinar la maquinària corresponent per tal de proporcionar una atenció al client excel·lent.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?