Cursos professionalitzadors Curs d’Assistent de Direcció i Gestió Estratègica de Relacions Públiques

Administració d'empreses

Els directius d’una empresa necessiten disposar de personal qualificat que els ajudi en l’organització i la planificació del seu treball, tant en la gestió diària dels projectes en desenvolupament i execució com en les activitats internes o externes relacionades amb les relacions públiques, la realització d’actes, esdeveniments…

La figura de l’assistent de direcció exerceix en aquest sentit un paper clau dins l’empresa; per això aquest curs d’assistent de direcció i relacions públiques aportarà la preparació específica en les tasques administratives de secretariat, organització de reunions i atenció telefònica. De la seva capacitat per a assumir responsabilitats en depenen en bona part l’agilitat i el bon funcionament de l’empresa.

Si, a més, posseeix amplis coneixements de relacions públiques, tècniques de protocols i organització d’esdeveniments o viatges, pot oferir un gran suport en l’organització d’actes, en les activitats i en les actituds que facilitin la transmissió d’una imatge positiva tant envers altres persones com envers altres organitzacions.

Durada:
25.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC d'Assistent de Direcció i Gestió Estratègica de Relacions Públiques

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció a l’organització d’empreses

L’assignatura se centra en l’empresa, els seus objectius, classificacions i organització, en un marc teòric.

Analitza els processos logístics en l’àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més, ofereix una introducció al màrqueting i les finances, i finalitza amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

 

Gestió d’equips de treball i atenció al client

Facilita eines per a resoldre problemes en el desenvolupament de la gestió administrativa. S’analitza com funcionen i com es creen els grups de treball i el paper que exerceixen, per la qual cosa s’estudien els models teòrics sobre motivació laboral.

 

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

S’analitzen quins són els objectius de les reunions i tècniques per a gestionar el temps, els objectius i l’organització dels viatges i com s’han de rebre les persones que visiten l’empresa.

 

Gestió de la comunicació

Analitza tant les comunicacions de caràcter intern (reunions, actes, convocatòries, notes, informes, memoràndums, etc.) com les de caràcter extern (carta comercial, carta circular, etc.) i el seu ús, i ofereix aspectes bàsics per a la comunicació amb l’Administració Pública.

 

Sistemes d’informació i aplicacions informàtiques

Permet comprendre de manera teòrica i pràctica com s’han d’estructurar els sistemes d’informació per a aprofitar millor els seus recursos i com aquest procés pot incidir en la cadena de valor.

 

Relacions públiques: una eina estratègica

Les relacions públiques afegeixen valor i són un factor de diferenciació en el qual la decisió de compra obeeix més a raons emotives que a decisions racionals.

En aquest context, els mitjans de comunicació es revelen com una arma de creació d’opinió que pot ser positiva o contrària.

L’assignatura facilita definir la missió, la visió i els valors d’una organització, identificar els diferents agents que intervenen en el procés de comunicació, classificar les diferents tècniques utilitzades amb els mitjans de comunicació, redactar una nota de premsa i organitzar un acte amb els mitjans de comunicació.

 

Elements estratègics de les relacions públiques

Dins de les diferents disciplines de relacions públiques, n’hi ha algunes que són considerades estratègiques, ja que poden influir decisivament en la sostenibilitat i la permanència d’una empresa.

L’assignatura facilita distingir els elements que configuren la reputació corporativa per a gestionar-la i millorar-la.

De la mateixa manera, permet adquirir els coneixements fonamentals per a programar una actuació de lobby, identificar els actors clau i triar l’estratègia més apropiada, i per a crear i implantar un pla de comunicació interna i preparar un manual i un gabinet de crisi, la seva aplicació pràctica i la seva gestió davant d’una crisi existent.

 

Visualització de les relacions públiques

Juntament amb la dimensió estratègica, també hi ha elements clau que tenen una major visibilitat social i són més fàcils de reconèixer i percebre.

L’assignatura facilita el següent:

Programar i organitzar un esdeveniment o la participació en altres d’organitzats per tercers.

Planificar, aplicar i gestionar el protocol en una empresa.

Analitzar i avaluar l’estat de la responsabilitat social en una organització i crear un pla de responsabilitat social.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 540h. 25,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a l’organització d’empreses 105h. 4,0 m.
Gestió d’equips de treball i atenció al client 60h. 3,0 m.
Organització d’esdeveniments i viatges de negocis 60h. 3,0 m.
Gestió de la comunicació 60h. 3,0 m.
Sistemes d’informació i aplicacions informàtiques 45h. 2,0 m.
Relacions públiques: una eina estratègica 60h. 3,0 m.
Elements estratègics de les relacions públiques 90h. 4,0 m.
Visualización de las relaciones públicas 60h. 3,0 m.

 

Programa del curs d’Assistent de direcció i relacions públiques

 • L’empresa
 • Processos i logística
 • Màrqueting
 • Finances
 • Recursos humans
 • Coordinació i gestió d’equips de treball
 • Atenció al client
 • Organització de reunions i esdeveniments corporatius
 • Organització de viatges de negocis
 • La comunicació en una organització
 • La comunicació interna de l’empresa
 • La comunicació externa de l’empresa
 • La comunicació en l’Administració Pública
 • La gestió de la informació i el coneixement en l’empresa
 • Tecnologies de la informació i processos de negoci
 • Les relacions públiques a les organitzacions
 • Evolució de les relacions públiques
 • RP i mitjans de comunicació
 • Reputació corporativa
 • Lobby / Public Affairs
 • Comunicació interna
 • Comunicació de crisi
 • Esdeveniments
 • Protocol
 • Responsabilitat social

Calendari

UOC Xtended Studies presenta el calendari del programa superior d’Assistent de direcció i gestió estratègica de les relacions públiques.

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs d’Assistent de Direcció i Gestió Estratègica de Relacions Públiques

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

 • Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Assistent de direcció
 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió estratègica de les relacions públiques

Certificats UOC Xtended Studies

 • Introducció a l’organització d’empreses
 • Gestió d’equips de treball i atenció al client
 • Organització d’esdeveniments i viatges de negocis
 • Gestió de la comunicació
 • Sistemes d’informació i aplicacions informàtiques
 • Relacions públiques: una eina estratègica
 • Elements estratègics de les relacions públiques
 • Visualització de les relacions públiques

Perfil i competències

Perfil professional

Aquest curs d’assistent de direcció i relacions públiques capacita el titulat de formació superior per a assistir a la direcció en el desenvolupament i l’aplicació eficient de les seves responsabilitats, mitjançant el desenvolupament autònom i proactiu de les diferents tasques administratives que li donen suport, gràcies a la seva capacitació en tècniques de secretariat, comunicació interna i externa, sistemes d’informació de l’empresa i ús de les aplicacions informàtiques més habituals.

A més, facilita els coneixements necessaris per a participar amb els seus propis criteris en la creació d’un programa o actuació de relacions públiques, tant de tipus general com en una acció puntual, i per a procedir a l’anàlisi i l’avaluació posteriors, aplicant les tècniques oportunes per a fomentar la cooperació i la qualitat de les relacions internes i externes, segons els objectius marcats i les normes internes establertes.

 

Competències del curs d’Assistent de direcció i relacions públiques

 • Disposar d’una visió global de l’empresa com a unitat econòmica de producció, i dels seus possibles tipus d’organització i processos de gestió empresarial.
 • Comprendre globalment la funció logística.
 • Valorar el màrqueting i la investigació de mercat en la presa de decisions.
 • Comprendre i analitzar, a nivell bàsic, la comptabilitat de l’empresa: el seu funcionament i el Pla General de Comptabilitat.
 • Comprendre els aspectes jurídics i laborals inherents a la contractació laboral i valorar-ne la incidència en les polítiques desenvolupades en matèria de recursos humans.
 • Organitzar i gestionar l’agenda de la direcció.
 • Desenvolupar i verificar l’atenció al client, assegurant els nivells de qualitat establerts ajustant-se a criteris ètics i d’imatge de l’empresa o institució.
 • Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluïdes i assumint el lideratge, i aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de «disseny per a tothom», en les activitats professionals.
 • Gestionar l’organització d’esdeveniments i reunions, seguint les normes i els protocols establerts.
 • Organitzar reunions i esdeveniments corporatius segons les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l’organització, i negociar les condicions.
 • Negociar l’organització de viatges nacionals i internacionals atenent els terminis i les normes internes, aconseguint la màxima rendibilitat i eficiència.
 • Millorar la comunicació corporativa de l’empresa en la relació amb els seus públics interns i externs.
 • Crear i implantar un pla de relacions públiques, sabent escollir les eines i els missatges que millor s’ajusten als objectius de l’organització.
 • Distingir els diferents tipus de grups d’interès, externs i interns, la seva importància, les seves expectatives i les necessitats de comunicació per a donar-los una resposta satisfactòria en cada cas.
 • Saber manejar-se en les diferents situacions i escenaris comunicatius que se li poden presentar en una organització.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?