Cursos professionalitzadors

Curs d’Àrees i Factors Clau a l’Empresa. Costos, Tresoreria i Pressupostos

Comptabilitat i finances

En un període d’inestabilitat econòmica com l’actual, el control econòmic i financer de l’empresa és bàsic per a assegurar-ne la continuïtat. Cal tenir una imatge clara dels factors claus a l’empresa, des de la logística o la comptabilitat fins a les finances o les polítiques de màrqueting.

Per a poder fer aquesta anàlisi cal una formació teòrica i, sobretot, intensiva en la pràctica, mitjançant la qual el gestor professional pugui demanar la informació necessària, tractar-la i analitzar-la per fer un diagnòstic de la situació de l’empresa i del mercat en el qual competeix.

Durada:
6.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Àrees i Factors Clau a l'Empresa. Costos, Tresoreria i Pressupostos

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Àrees i factors clau a l’empresa

Ofereix al departament de comptabilitat i administració de la pime uns recursos i instruments pràctics que li permetin conèixer, filtrar i demanar la informació tant quantitativa com qualitativa de les àrees significatives, per millorar-ne el funcionament mitjançant la síntesi d’aquestes dades i ràtios i la seva capacitat analítica i de gestió.

Costos, tresoreria i pressupostos

L’assignatura aborda els dos grans vessants del control i la gestió de qualsevol empresa, adaptats a les necessitats més limitades d’una pime. Aquests dos grans vessants són: la gestió dels costos i l’anticipació a llarg i mitjà termini, i l’estudi teoricopràctic dels costos i l’anàlisi del flux de caixa. Tan important és, doncs, gestionar la rendibilitat de la firma com controlar-ne la liquiditat. El controller ha de conèixer en tot moment en quin lloc de la «muntanya» es troba i cap a on es dirigeix (estratègia), i també si disposa d’«oxigen» suficient (tresoreria) per a arribar al cim prefixat

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 150h. 6,5 m. 5,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Àrees i factors clau a l’empresa 75h. 3,0 m. 2,5 c.
Costos, tresoreria i pressupostos 75h. 3,0 m. 2,5 c.

 

Programa del curs d’especialització d’Àrees i Factors Claus a l’Empresa

Introducció al control de gestió a la pime

 • Les àrees essencials d’un negoci i el pes del sector
 • Eines d’anàlisi i retroacció (feedback)

 

 Àrees clau a l’empresa i vendes

 • Avaluació de l’àrea
 • Anàlisi de la xifra neta de negocis. El pressupost de vendes
 • El client com a factor clau
 • Sistemes de remuneracions. Càlcul d’incentius. El pressupost de despeses de funcionament
 • Política de preus i de descomptes. Estratègies de màrqueting, publicitat

 

Àrees clau a l’empresa II. Compres, logística i producció

 • La cadena compres-logística-magatzem
 • Producció

 

Càlcul i gestió de costos

 • Costos per a la comptabilitat externa: NIC 2 i NRV 10
 • Costos per a prendre decisions
 • Costos per al control de gestió

 

Planificació i tresoreria

 • La planificació i el pla estratègic
 • El procés pressupostari
 • L’estat de fluxos d’efectiu (EFE), peça clau per a la pime

Requisits d’accés per al Curs d’Àrees i Factors Clau a l’Empresa. Costos, Tresoreria i Pressupostos

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Àrees i Factors Claus a l’Empresa

Certificat de UOC Xtended Studies de Costos, Tresoreria i Pressupostos

Competències del curs d’especialització d’Àrees i Factors Claus a l’Empresa

 • Ser capaç de treballar i avaluar les dades per convertir-les en una informació que permeti detectar desviacions, prendre decisions i analitzar les àrees més importants de l’empresa.
 • Disposar d’una visió global de les àrees més importants de l’empresa, tant des del punt de vista dels processos com de les dades més significatives.
 • Analitzar la informació financera.
 • Reconèixer la informació rellevant que hi ha en totes les dades que es manegen.
 • Reconèixer el propòsit dels diferents tipus de costos i la seva expressió comptable.
 • Operar de manera teoricopràctica la normativa externa sobre costos.
 • Efectuar i projectar la informació basada en els costos a l’hora de prendre decisions de caràcter econòmic.
 • Reconèixer quin sistema d’informació de costos és el més adequat per a la firma i la seva repercussió futura.
 • Dominar l’abast de l’anàlisi estratègica i de la planificació a llarg termini en una pime.
 • Aplicar les tècniques pressupostàries ajustades a objectius tàctics i estratègics.
 • Crear un estat de fluxos de tresoreria real i de previsió.
 • Fer servir la informació sobre liquiditat en la gestió de tresoreria.

 

Objectius del curs d’especialització d’Àrees i Factors Claus a l’Empresa

 • Identificar les àrees principals de l’empresa.
 • Identificar les eines de gestió que es poden utilitzar per a la presa de decisions en la pime.
 • Aprendre a projectar les vendes a partir de dades històriques i sobre la base de variables noves.
 • Adoptar una visió conjunta i analítica del compte d’explotació.
 • Analitzar la xifra neta de negoci i la composició de la clientela.
 • Aprendre a treballar el balanç de sumes i saldos i el llibre d’IVA repercutit per obtenir informació material que serveixi en la presa de decisions.
 • Examinar i validar en termes de viabilitat campanyes de promoció o altres accions de màrqueting.
 • Aportar una visió més financera en l’establiment de la remuneració dels venedors.
 • Obtenir el pressupost de compres i consums a partir de les projeccions de vendes.
 • Analitzar la composició dels proveïdors.
 • Determinar les xifres d’obsolescència i rotació lenta dels articles que hi ha al magatzem.
 • Calcular els costos d’aprovisionament.
 • Analitzar els costos de logística i la seva evolució.
 • Entendre i saber interpretar els escandalls de producció.
 • Fer un càlcul global del valor net de realització.
 • Analitzar la diferència entre cost i despesa.
 • Familiaritzar-se amb les diferents tipologies de costos segons el propòsit.
 • Comprendre i interpretar les normes i les obligacions actuals sobre costos en la informació externa.
 • Reflexionar sobre alguns dels problemes abordats per les normes i obligacions sobre costos.
 • Identificar la rellevància de la informació de costos en la presa de decisions.
 • Analitzar el càlcul del punt d’equilibri.
 • Desenvolupar un raonament econòmic adequat per a una decisió.
 • Distingir els diferents propòsits dels tres models bàsics de costos.
 • Analitzar les desviacions dels costos anticipats i el cost objectiu (target cost).
 • Comprendre la utilitat dels principals conceptes i tècniques de la planificació estratègica (missió, visió, tècnica DAFO).
 • Identificar com s’elabora un pla estratègic.
 • Analitzar la connexió entre el pressupost anual i el pla estratègic.
 • Identificar la composició i l’elaboració del pressupost mestre.
 • Descriure i analitzar l’estructura d’un estat de fluxos d’efectiu.
 • Comprendre la necessitat de controlar l’efectiu en les seves diferents accepcions.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació