Cursos professionalitzadors

Curs d’Anàlisi Pressupostari i d’Inversions

Comptabilitat i finances

Qualsevol projecte empresarial necessita una guia econòmica, un pressupost, que en garanteixi la realització i la continuïtat en el temps. És la peça fonamental sobre la qual se sustenta la gestió estratègica de l’empresa.

En aquest sentit, és imprescindible que els seus directius tinguin una formació teòrica i pràctica en l’elaboració d’un balanç i un compte de pèrdues i guanys, per a poder així conèixer l’estat de la tresoreria i analitzar els estats financers de l’empresa.

Durada:
3.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Anàlisi Pressupostària i d’Inversions

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Anàlisi dels estats financers i els costos

L’assignatura aprofundeix en la gestió pressupostària, l’anàlisi d’inversions i els instruments financers.

Per a això, desenvolupa els fonaments per a una planificació i un control pressupostari adequats dins de l’empresa. Així mateix, analitza la informació financera i pressupostària de l’empresa.

Permet conèixer els criteris i els models existents per a triar projectes d’inversió rendibles per a l’empresa, segons les diferents condicions que es puguin presentar.

En darrer lloc, dota de les nocions fonamentals per a conèixer els instruments financers i les eines necessàries per a invertir en els diferents mercats financers.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 75h. 3,5 m. 2,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Anàlisi dels estats financers i els costos 75h. 3,0 m. 2,5 c.

 

Programa del curs d’Anàlisi Pressupostària i d’Inversions

Gestió pressupostària

 • Gestió pressupostària
 • El pressupost: preveure el futur financer de l’empresa

 

 Anàlisi d’inversions

 • La importància del flux de caixa
 • Eines per a la gestió d’empreses
 • El valor temporal dels diners
 • Anàlisi dels projectes d’inversió

 

 Instruments financers

 • El finançament de les operacions de l’empresa
 • Mercats monetaris i mercats de capitals

Requisits d’accés per al Curs d’Anàlisi Pressupostari i d’Inversions

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Anàlisi Pressupostària i d’Inversions

Competències del curs d’Anàlisi Pressupostària i d’Inversions

 • Desenvolupar una planificació i un control pressupostari adequats dins de l’empresa.
 • Analitzar la informació financera i pressupostària de l’empresa.
 • Triar el projecte d’inversió més rendible per a l’empresa segons les condicions que es puguin presentar.
 • Oferir recomanacions i establir criteris sobre la base de l’anàlisi d’inversions.
 • Buscar informació real i precisa per una correcta anàlisi d’inversions.
 • Gestionar adequadament els instruments financers.
 • Conèixer el funcionament dels mercats financers.
 • Aplicar les eines necessàries per a invertir en els diferents mercats financers.

 

Objectius del curs d’Anàlisi Pressupostària i d’Inversions

 • Ubicar la rellevància del pressupost dins el conjunt d’accions que conformen la planificació estratègica de l’empresa.
 • Conèixer els diferents tipus i tècniques d’elaboració dels pressupostos, com també els avantatges i les limitacions associats a cada un d’ells.
 • Entendre les etapes que se succeeixen en l’elaboració d’un pressupost i ser capaços d’obtenir uns estats financers pressupostats a partir d’unes estimacions d’ingressos i despeses futures.
 • Saber aplicar la capacitat de control del pressupost a partir del càlcul i la interpretació de les desviacions que sorgeixen en comparar previsió i realitat.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació