Cursos professionalitzadors Curs d’Anàlisi dels Estats Financers i els Costos

Comptabilitat i finances

L’èxit de qualsevol empresa, sigui quina sigui la seva mida, depèn en gran mesura de l’autoavaluació constant. Qualsevol excés en els costos o l’ajornament excessiu dels ingressos poden produir un desequilibri financer que condueixi a l’empresa a una situació de risc.

Els gerents o directius de qualsevol empresa han de saber interpretar la informació econòmica recollida en la comptabilitat i les anàlisis dels estats financers. Per a això, cal una formació teòrica i pràctica que aporti els coneixements essencials per a interpretar els balanços, com també per a poder fer una anàlisi comparativa entre períodes.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Anàlisi dels Estats Financers i els Costos

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Anàlisi dels estats financers i els costos

En aquesta assignatura s’estudiaran els fonaments de la informació comptable, l’anàlisi d’estats financers i la gestió de costos.

Proporciona el coneixement dels sistemes i procediments comptables i financers que utilitzen les empreses, com també les eines necessàries per a analitzar els estats comptables i els criteris per a poder interpretar-los.

Facilita la comprensió dels sistemes d’informació per a la gestió aplicats a l’empresa i, especialment, l’anàlisi i l’ús dels principals sistemes d’informació d’ingressos i costos en les diferents àrees funcionals de les empreses.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 90h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Anàlisi dels estats financers i els costos 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs d’Anàlisi dels Estats Financers i els Costos

Els estats financers

 • El patrimoni de l’empresa
 • L’actiu
 • El passiu exigible
 • El patrimoni net
 • El balanç de situació
 • El resultat i els seus components
 • El compte de pèrdues i guanys
 • L’estat de fluxos d’efectiu

 

Anàlisi dels estats financers

 • Introducció a l’anàlisi d’estats comptables
 • El balanç de situació adaptat
 • El compte de pèrdues i guanys adaptada per a l’anàlisi
 • Anàlisi de la solvència de l’empresa
 • Anàlisi de la rendibilitat
 • Indicadors d’ingressos
 • Indicadors de despeses
 • Introducció a l’anàlisi de l’estat de fluxos d’efectiu

 

 Anàlisi dels estats financers i els costos

 • Introducció al concepte de comptabilitat analítica o de costos
 • La producció
 • Concepte de cost
 • Classificació de costos
 • Els models de comptabilitat de costos
 • La comptabilitat analítica pel model de costos complets
 • La comptabilitat analítica pel model de costos parcials

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs d’Anàlisi dels Estats Financers i els Costos

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Anàlisi dels Estats Financers i els Costos

Perfil i competències

Competències del curs d’Anàlisi dels Estats Financers i els Costos

 • Elaborar, interpretar i analitzar els estats financers de les empreses.
 • Manejar les tècniques d’anàlisi economicofinancera que permeten diagnosticar la situació real de l’empresa i fer previsions de futur.
 • Confeccionar informes de gestió relatius a l’anàlisi dels estats financers i conèixer els elements fonamentals que s’han de tenir en compte.
 • Estudiar, classificar i sistematitzar els costos de cada procés de producció per a la informació i la presa de decisions a l’empresa.

 

Objectius del curs d’Anàlisi dels Estats Financers i els Costos

 • Comprendre, analitzar i sintetitzar la informació economicofinancera d’una empresa, la qual cosa inclou la situació patrimonial i els resultats derivats de la gestió; i entendre com s’elabora aquesta informació.
 • Ser capaç de gestionar eficaçment la comptabilitat analítica.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?