Cursos professionalitzadors Curs d’Anàlisi de la Situació Patrimonial i Financera de l’Empresa

Comptabilitat i finances

Davant la inestabilitat econòmica actual, un error de la direcció en la presa de decisions pot portar l’empresa al col·lapse financer. Els gestors de les pimes han de conèixer en tot moment la realitat comptable i financera de l’organització. Per a treballar en aquest sector cal tenir uns coneixements bàsics en teoria financera, però també habilitats per a interpretar els balanços i dominar la tècnica de l’auditoria, mitjançant una formació principalment pràctica en la qual s’utilitzen els diferents instruments financers que garanteixen una gestió empresarial correcta.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Anàlisi de la Situació Patrimonial i Financera de l'Empresa

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Anàlisi de la situació patrimonial i financera de l’empresa

L’objectiu de l’assignatura és proporcionar els coneixements necessaris sobre informació comptable per a ser capaç de gestionar adequadament una empresa. S’analitzen els dos aspectes econòmics principals d’una empresa: el patrimoni i els seus resultats, i els estats financers estàndard de presentació del patrimoni i dels resultats en una data determinada. A més, permet adquirir les tècniques i els coneixements que capaciten per a interpretar i analitzar la solvència o la rendibilitat de l’empresa i l’auditoria.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 90h. 4,5 m. 3,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Anàlisi de la situació patrimonial i financera de l’empresa 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs d’Anàlisi de Situació Patrimonial i Financera de l’Empresa

Introducció a les finances de la PIME

 • La pime i la seva gestió economicofinancera
 • Les activitats de la gestió economicofinancera

 

 Tres estats financers fonamentals

 • El patrimoni de l’empresa
 • L’actiu
 • El passiu exigible
 • El patrimoni net
 • El balanç de situació
 • El resultat i els seus components
 • El compte de pèrdues i guanys
 • L’estat de fluxos d’efectiu

 

 Anàlisi dels estats financers

 • Introducció a l’anàlisi d’estats comptables
 • El balanç de situació adaptat
 • El compte de pèrdues i guanys adaptada per a l’anàlisi
 • Anàlisi de la solvència de l’empresa
 • Anàlisi de la rendibilitat
 • Indicadors d’ingressos
 • Indicadors de despeses
 • Introducció a l’anàlisi de l’estat de fluxos d’efectiu

 

 Auditoria de comptes

 • Auditoria de comptes: concepte i abast
 • Procés d’auditoria: metodologia
 • Procés d’auditoria: l’informe
 • Tècniques de verificació

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs d’Anàlisi de la Situació Patrimonial i Financera de l’Empresa

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Anàlisi de Situació Patrimonial i Financera de l’Empresa

Perfil i competències

Competències del curs d’Anàlisi de Situació Patrimonial i Financera de l’Empresa

 • Elaborar, interpretar i analitzar els estats financers de les empreses.
 • Manejar les tècniques d’anàlisi economicofinancera que permeten diagnosticar la situació real de l’empresa i fer previsions de futur.
 • Confeccionar informes de gestió relatius a l’anàlisi dels estats financers i conèixer els elements fonamentals que s’han de tenir en compte.
 • Dur a terme la gestió administrativa d’un servei d’auditoria de comptes anuals.

 

Objectius del curs d’Anàlisi de Situació Patrimonial i Financera de l’Empresa

 •  Comprendre, analitzar i sintetitzar la informació economicofinancera d’una empresa, la qual cosa inclou la situació patrimonial i els resultats derivats de la gestió; i entendre com s’elabora aquesta informació.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?