Cursos professionalitzadors Curs d’Assistent de Direcció i Comptabilitat

Economia i empresa

Els directius d’una empresa necessiten disposar de personal qualificat que els ajudi en l’organització i la planificació del seu treball, tant en la gestió diària dels projectes en desenvolupament i execució com en les activitats internes o externes relacionades amb les relacions públiques, la realització d’actes, esdeveniments…

La figura del comptable i assistent de direcció exerceix en aquest sentit un paper clau dins de l’empresa. Per això, aquest curs d’assistent de direcció i comptabilitat aportarà la preparació específica en les tasques administratives de secretariat, organització de reunions i atenció telefònica. De la seva capacitat per a assumir responsabilitats en depenen en bona part l’agilitat i el bon funcionament de l’empresa. Si, a més, disposa de coneixements en comptabilitat, podrà copsar en profunditat la realitat econòmica d’una empresa, tant a curt com a llarg termini, i donar suport a la direcció en la presa de decisions estratègiques o en el seguiment de les obligacions fiscals legalment establertes.

Durada:
23 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat UOC de Formació Continuada

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Contingut

Introducció a l’organització d’empreses

L’assignatura se centra en l’empresa, els seus objectius, classificacions i organització, en un marc teòric. Analitza els processos logístics en l’àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més, ofereix una introducció al màrqueting i les finances, i finalitza amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.

 

Gestió d’equips de treball i atenció al client

Facilita eines per a resoldre problemes en el desenvolupament de la gestió administrativa. S’analitza com funcionen i com es creen els grups de treball i el paper que exerceixen, per la qual cosa s’estudien els models teòrics sobre motivació laboral.

 

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

S’analitzen quins són els objectius de les reunions i tècniques per a gestionar el temps, els objectius i l’organització dels viatges i com s’han de rebre les persones que visiten l’empresa.

 

Gestió de la comunicació

Analitza tant les comunicacions de caràcter intern (reunions, actes, convocatòries, notes, informes, memoràndums, etc.) com les de caràcter extern (carta comercial, carta circular, etc.) i el seu ús, i ofereix aspectes bàsics per a la comunicació amb l’Administració Pública.

 

Sistemes d’informació i aplicacions informàtiques

Permet comprendre de manera teòrica i pràctica com s’han d’estructurar els sistemes d’informació per a aprofitar millor els seus recursos i com aquest procés pot incidir en la cadena de valor.

 

Comptabilitat bàsica

L’assignatura desenvolupa la instrumentació bàsica del procés comptable i els aspectes relatius a la mesura i valoració comptable per a finalitzar amb l’exposició del cicle comptable. – Patrimoni de la unitat econòmica. – Com s’instrumenta el procés comptable. – La mesura i valoració comptable. – El finançament i inversió permanent. – L’actiu i el passiu circulants. – El resultat de l’empresa. – El cicle comptable.

 

Comptabilitat avançada

Aquesta assignatura centra la seva activitat a l’entorn del Pla General de Comptabilitat (PGC), instrument que uniformitza i harmonitza la informació comptable amb la legislació mercantil, de manera que així s’ajusta la comptabilitat amb la legislació vigent i amb les directives del dret comunitari europeu. Es tracten els set grans grups del PGC: – Grup 1: Finançament bàsic. – Grup 2: Immobilitzat. – Grup 3: Existències. – Grup 4: Creditors i deutors per operacions. – Grup 5: Comptes financers. – Grup 6: Compres i despeses. – Grup 7: Vendes i ingressos. Descriu, a més, els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes i els conceptes dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i quadre de finançament.

 

Fiscalitat bàsica

Analitza la Llei general tributària, que estableix els principis bàsics i les normes fonamentals que constitueixen el règim jurídic del sistema tributari espanyol, i les classes de tributs (taxes, contribucions especials i impostos) i els conceptes fonamentals (el fet imposable…). D’aquesta manera, permet aprofundir en els diferents tipus d’imposicions directes (impost de societats, impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre patrimoni…) i imposicions indirectes (impost sobre el valor afegit i impost de transmissions i actes jurídics documentats) i en diferents tràmits fiscals.

Pla d'estudis

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 510h. 23,0 m.
Introducció a l’organització d’empreses 105h. 4,0 m.
Gestió d’equips de treball i atenció al client 60h. 3,0 m.
Organització d’esdeveniments i viatges de negocis 60h. 3,0 m.
Gestió de la comunicació 60h. 3,0 m.
Sistemes d’informació i aplicacions informàtiques 45h. 2,0 m.
Comptabilitat bàsica 60h. 3,0 m.
Comptabilitat avançada 60h. 3,0 m.
Fiscalitat bàsica 60h. 2,0 m.

 

Programa

 • L’empresa
 • Processos i logística
 • Màrqueting
 • Finances
 • Recursos humans
 • Coordinació i gestió d’equips de treball
 • Atenció al client
 • Organització de reunions i esdeveniments corporatius
 • Organització de viatges de negocis
 • La comunicació en una organització
 • La comunicació interna de l’empresa
 • La comunicació externa de l’empresa
 • La comunicació en l’Administració Pública
 • La gestió de la informació i el coneixement en l’empresa
 • Tecnologies de la informació i processos de negoci
 • Introducció. El patrimoni de la unitat econòmica i les seves variacions
 • Instrumentació comptable
 • El mesurament i la valoració comptable
 • El finançament i la inversió permanents
 • L’actiu i el passiu corrent
 • El resultat periòdic: ingressos i despeses
 • El cicle comptable
 • Introducció al PGC 2007. Marc conceptual i comptes anuals
 • Actiu no-corrent
 • Actiu corrent
 • Patrimoni net, ingressos i despeses
 • Passiu
 • Matemàtica financera aplicada a la comptabilitat
 • Conceptes fonamentals i imposició directa
 • Imposició indirecta i tràmits fiscals

Requisits i titulació

Per a fer un Curs Professionalitzador no és necessari tenir una titulació oficial.

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Assistent de direcció i Comptabilitat.

Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se’ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d’aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perfil i competències

Perfil professional

Aquest curs d’assistent de direcció i comptabilitat capacita el titulat en formació superior per a exercir d’assistent de direcció, amb el valor afegit de proporcionar-li una visió de l’àmbit comptable i fiscal de l’empresa. Així, doncs, estarà en condicions d’assistir la direcció en el compliment de les seves responsabilitats mitjançant el desenvolupament autònom i proactiu de les diferents tasques administratives que li donen suport gràcies a la seva capacitació en tècniques de secretariat, comunicació interna i externa, el seu coneixement dels sistemes d’informació de les empreses i l’ús de les aplicacions informàtiques més habituals. Al mateix temps podrà assumir la part tècnica de la gestió comptable i dels principals tràmits fiscals a l’empresa o bé participar en aquesta responsabilitat.

 

Competències

 • Disposar d’una visió global de l’empresa com a unitat econòmica de producció, i dels seus possibles tipus d’organització i processos de gestió empresarial.
 • Comprendre globalment la funció logística.
 • Valorar el màrqueting i la investigació de mercat en la presa de decisions.
 • Comprendre i analitzar, a nivell bàsic, la comptabilitat de l’empresa: el seu funcionament i el Pla General de Comptabilitat.
 • Comprendre els aspectes jurídics i laborals inherents a la contractació laboral i valorar-ne la incidència en les polítiques desenvolupades en matèria de recursos humans.
 • Organitzar i gestionar l’agenda de la direcció.
 • Desenvolupar i verificar l’atenció al client, assegurant els nivells de qualitat establerts ajustant-se a criteris ètics i d’imatge de l’empresa o institució.
 • Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluïdes i assumint el lideratge, i aportant solucions als conflictes grupals que es presentin.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de «disseny per a tothom», en les activitats professionals.
 • Reconèixer l’existència dels processos empresarials, i la importància de la reenginyeria d’aquests processos amb el suport de l’ús i l’aplicació de les noves tecnologies de la informació.
 • Crear documents i comunicacions en el format característic i amb les condicions de qualitat corresponent, aplicant les tècniques de tractament de la informació en la seva elaboració.
 • Analitzar i valorar la naturalesa i les aplicacions dels comptes que integren el Pla General de Comptabilitat.
 • Dominar i aplicar els procediments de registre d’operacions del tràfic mercantil i dels instruments financers.
 • Coordinació i gestió d’equips de treball
 • Atenció al client
 • Organització de reunions i esdeveniments corporatius
 • Organització de viatges de negocis
 • La comunicació en una organització
 • La comunicació interna de l’empresa
 • La comunicació externa de l’empresa
 • La comunicació en l’Administració Pública
 • La gestió de la informació i el coneixement en l’empresa
 • Tecnologies de la informació i processos de negoci
 • Introducció. El patrimoni de la unitat econòmica i les seves variacions
 • Instrumentació comptable
 • El mesurament i la valoració comptable
 • El finançament i la inversió permanents
 • L’actiu i el passiu corrent
 • El resultat periòdic: ingressos i despeses
 • El cicle comptable
 • Introducció al PGC 2007. Marc conceptual i comptes anuals
 • Actiu no-corrent
 • Actiu corrent
 • Patrimoni net, ingressos i despeses
 • Passiu
 • Matemàtica financera aplicada a la comptabilitat
 • Conceptes fonamentals i imposició directa
 • • Imposició indirecta i tràmits fiscals

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dos Certificats de Formació Continuada de la UOC.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?