Curs de Gestió Comercial i Màrqueting

Comunicación y marketing

En el marc de l’activitat econòmica, disposar d’una estratègia comercial adequada permetrà a l’empresa augmentar la rendibilitat i la qualitat del servei.

Ser capaç de definir correctament el producte i el client, saber com arribar al client perquè percebi que una oferta és la més beneficiosa, etc., són aspectes clau de l’estratègia comercial, de manera que és essencial tenir coneixements en l’àmbit de la gestió comercial i de màrqueting.

Per a això, cal adquirir una visió àmplia de l’entorn econòmic, aprofundir en la gestió de compres i la planificació de les estratègies de venda, la creació de l’equip, la mesura del rendiment, etc.

clock icon
Durada: 8.5 mesos

nivell-2 icon
Nivell: Mig

comment icon
Idioma: Espanyol

profile icon Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Comercial i Màrqueting

Què aprendràs?

Pla d'estudis

Polítiques de màrqueting

L’assignatura avança des de l’estudi dels diferents instruments de les polítiques del màrqueting (producte, preu, distribució i comunicació) fins al pla de màrqueting, instrument que representa la integració de tots aquests elements.

El fet de decidir sobre polítiques de màrqueting implica dur a terme el següent:

Un procés d’anàlisi interna de l’empresa per a reflexionar sobre quins productes ofereix, a quins preus, a quin mercat i a quins mercats de distribució arriba, i quines són les seves estratègies comunicatives.

Un procés d’anàlisi externa sobre el mercat. L’entorn econòmic (estructura i conjuntura econòmiques), els clients potencials, les seves motivacions de compra i les posicions de la competència són variables que cal observar i analitzar per tal de determinar la política de màrqueting.

L’establiment de polítiques de màrqueting concretades en objectius sobre producte, distribució i comunicació.

L’organització dels mitjans per a dur a terme les polítiques proposades i establir-ne el seguiment i el control.

 

Gestió de vendes

Aquesta assignatura desenvolupa en profunditat un aspecte tractat en l’anterior: la força de les vendes.

Introdueix nocions fonamentals sobre la planificació de les vendes, la segmentació de clients i mercats, la detecció d’oportunitats comercials i la planificació de la gestió comercial.

Ofereix claus per a gestionar l’equip de vendes, relacionades amb la formació, la motivació, l’avaluació, els models d’incentius o la gestió del conflicte amb el client.

A més, presenta el procés de venda, que inclou tècniques i fases de negociació, i desenvolupa la relació amb els clients mitjançant conceptes com la comunicació, la venda associada i la gestió comercial posterior a la compra.

Programa i calendari

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 180h. 8,5 m. 6,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Polítiques de màrqueting 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Gestió de vendes 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Gestió Comercial i Màrqueting

El màrqueting en el marc de l’activitat econòmica
Màrqueting i empresa
Polítiques de producte
Polítiques de preus
La distribució comercial
Gestió pressupostària
Introducció al sistema tributari
Impostos estatals directes
Impostos estatals indirectes
Impostos de les hisendes públiques descentralitzades

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Gestió Comercial i Màrqueting capacita la persona titulada en formació superior per a desenvolupar les seves tasques dins del departament comercial i de màrqueting, o en llocs de treball relacionats, de qualsevol empresa pública o privada, així com per a planificar, executar i realitzar el seguiment de les polítiques de màrqueting referides al producte, al preu, a la distribució i a la comunicació, a partir de l’obtenció i l’elaboració d’informació sobre el mercat i el seu entorn.

Així mateix, dota dels coneixements necessaris per a gestionar els plans d’actuació corresponents a logística, venda i comercialització de productes i serveis, alhora que habilita per a la gestió d’un petit establiment comercial.

 

Competències del curs de Gestió Comercial i Màrqueting

 • Conèixer les eines per a analitzar l’organització des d’un punt de vista comercial.
 • Confeccionar un pla de màrqueting: màrqueting operatiu.
 • Analitzar, a partir d’un pla de màrqueting, els elements que componen el màrqueting total i les seves relacions, especialment entre preu, distribució i comunicació, i les partides assignades al pressupost.
 • Aplicar, establir i entendre les tècniques de segmentació en la investigació de mercat i l’anàlisi de dades.
 • Formar-se criteris de decisió en matèria de gestió d’equips de venda.
 • Identificar les habilitats i els recursos necessaris per a desenvolupar nous negocis.
 • Dissenyar i implantar les estratègies de màrqueting.

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Gestió Comercial i Màrqueting

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran dos acreditacions diferents:

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Comercial i Màrqueting

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Polítiques de Màrqueting

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de Vendes

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40%
Proves avaluació
continua
33%
Activitats
dirigides
17%
Treball
individual
10%
Treball
final

Vols més informació?

Sol·licita informació

Borsa de Treball de la UOC

Accedeix a una plataforma que t’obrirà les portes al món laboral. Ofertes de feina, informació pràctica, assessorament i molts beneficis més. Aprofita tot els seus avantatges.