Curs de Direcció i Gestió Pime

Administración de empresas

En qualsevol empresa és imprescindible disposar de coneixements sobre gestió de l’organització. En una PIME això pren més importància, atès que la majoria d’aquests coneixements i habilitats solen recaure en la/les mateixa/es persona/es. El curs de Direcció i gestió PIME permet a l’alumne adquirir capacitats d’anàlisi i diagnòstic, ser capaç de generar pensament estratègic, poder definir els factors de competitivitat del seu negoci, entendre el paper de la innovació i la tecnologia, saber elaborar un pla financer, crear les polítiques de màrqueting i del capital humà i, sobretot, saber distingir les seves habilitats personals i professionals.

clock icon
Durada: 14.5 mesos

nivell-2 icon
Nivell: Mig

comment icon
Idioma: Espanyol

profile icon Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció i Gestió PIME

Què aprendràs?

Pla d'estudis

Gestió estratègica

L’assignatura ofereix instruments pràctics per a poder determinar què volen els clients i què és el que els ha d’oferir una PIME, el que facilita la convergència entre oferta i demanda, així com les diferents decisions estratègiques per a poder assolir aquesta convergència.

 

Màrqueting per a PIME

Permet una primera aproximació a l’elaboració de plans i promocions, polítiques de preus i models de distribució més adequats.

 

Direcció d’operacions i logística

Permet conèixer les metodologies que aconsegueixen satisfer la demanda amb el menor cost possible en desenvolupar els conceptes fonamentals de logística integral, sistemes productius, distribució i importància de la qualitat.

 

Comptabilitat

Detalla com s’instrumentalitza el procés comptable, la valoració comptable i el funcionament dels diferents comptes, i acaba amb l’exposició del cicle comptable.

 

Direcció financera

Centra el seu interès en la utilització dels instruments financers: productes per a la gestió de la tresoreria i productes de gestió de clients / gestió del risc, i analitza el finançament d’inversions i l’oferta d’assegurances.

 

Planificació i control de gestió

Desenvolupa el disseny i la implantació d’un sistema de control de gestió, sobrepassant les barreres organitzatives (cultures) i tècniques (sistemes d’informació).

 

Recursos humans

Analitza l’entorn sociolaboral actual, així com les funcions pròpies de la direcció de recursos humans i els mètodes de reclutament i selecció, avaluació i retribució.

 

Internacionalització de l’empresa

Analitza per què internacionalitzar pot ser una bona decisió i ofereix el desenvolupament estàndard d’un pla estratègic internacional, la fixació d’objectius, la planificació i la implantació (exportacions / importacions; col·laboracions / inversions).

 

Sistemes d’informació

Estudia les funcionalitats i els avantatges que aquests sistemes ofereixen, així com la paradoxa de la productivitat dels sistemes (utilitat enfront d’usabilitat), molt útil per a definir la política i estratègia dels sistemes d’informació.

Programa i calendari

Calendari

Asignatura Horas lectivas Duración (meses)
TOTAL DEL CURSO 360h. 14,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Gestió estratègica 45h. 2,0 m.
Màrqueting per a pyme 75h. 3,0 m.
Direcció d’operacions i logística 30h. 1,0 m.
Comptabilitat 60h. 3,0 m.
Direcció financera 30h. 1,0 m.
Planificació i control de gestió 30h. 1,0 m.
Recursos humans 30h. 1,0 m.
Internacionalització de l’empresa 30h. 1,0 m.
Sistemes d’informació 30h. 1,0 m.

 

Programa

 • Gestió estratègica
 • Introducció al màrqueting
 • Anàlisi interna
 • Anàlisi externa i investigació de mercat
 • Màrqueting estratègic
 • Política de producte
 • Política de preus
 • Política de distribució
 • Planificació comercial
 • Política de comunicació
 • Direcció d’operacions, logística i qualitat
 • Introducció. El patrimoni de la unitat econòmica i les seves variacions
 • Instrumentació comptable
 • El mesurament i la valoració comptable
 • El finançament i la inversió permanent
 • L’actiu i el passiu corrent
 • El resultat periòdic: ingressos i despeses
 • El cicle comptable
 • Anàlisi d’estats financers
 • Instruments financers a curt termini per a la PIME
 • El finançament de les inversions i l’oferta del sector assegurances
 • Planificació i control de gestió
 • El nou entorn sociolaboral
 • Organització, planificació i direcció de recursos humans
 • Reclutament i selecció
 • Desenvolupament professional
 • Avaluació i retribució
 • Internacionalització de l’empresa i globalització econòmica
 • La gestió de la informació i el coneixement en l’empresa
 • Tecnologies de la informació i processos de negoci

Perfil i competències

Perfil professional

Aquest curs de Direcció i gestió PIME capacita el titulat en formació superior per a assumir i desenvolupar el rol com a directiu, tant en els àmbits de gestió operativa com de direcció, en el marc d’una PIME. La seva visió estratègica i tàctica, juntament amb la seva capacitat d’anàlisi i diagnòstic, li permetrà identificar els factors clau en cadascuna de les àrees funcionals de l’empresa i impulsar les mesures oportunes per a maximitzar la seva competitivitat.

Competències

 • Definir, identificar i implantar una planificació estratègica, tenint en compte diferents tipus d’organització empresarial i estructures organitzatives, per a aconseguir un desenvolupament empresarial competitiu.
 • Desenvolupar el pensament estratègic basat en l’anàlisi de totes les variables del màrqueting que permeti dissenyar i desenvolupar plans de màrqueting integrals per a qualsevol tipus d’empresa.
 • Analitzar i interpretar les empreses i l’entorn per a desenvolupar línies estratègiques de negoci en el si de l’empresa a fi d’aconseguir els objectius que s’hagi marcat.
 • Ser capaç de gestionar la cadena de subministrament de l’organització en el seu conjunt, de manera que sigui adequada a la cadena de valor de l’empresa i als canvis en l’entorn extern i tenint en compte, a més, els objectius de qualitat i la satisfacció final dels clients.
 • Dissenyar el subsistema d’operacions tant en el seu aspecte estratègic com tàctic.
 • Comptabilitzar les operacions bàsiques, desenvolupar el cicle comptable complet i determinar la situació patrimonial en un moment donat i el resultat d’un període.
 • Desenvolupar l’anàlisi d’estats financers mitjançant el domini de tècniques destinades a analitzar el balanç de situació, el compte de resultats, la rendibilitat i el fons de maniobra.
 • Identificar i manejar els productes i instruments financers destinats a la gestió de la tresoreria, al finançament a curt i llarg termini i a les cobertures de riscos en l’àmbit de la PIME.
 • Identificar, dissenyar i implementar un sistema de control de gestió en la PIME.
 • Planificar, organitzar i gestionar polítiques de recursos humans.
 • Desenvolupar un pla estratègic d’internacionalització per a aprofitar les oportunitats de negoci.
 • Analitzar el flux d’informació, la tipologia i la finalitat dels documents o comunicacions que s’utilitzen a l’empresa i saber reconèixer com aporten valor a l’empresa.
 • Reconèixer l’existència dels processos empresarials, així com la importància de la reorganització d’aquests processos amb les noves tecnologies de la informació.

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Direcció i Gestió Pime

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran dos acreditacions diferents:

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció i Gestió PIME

Certificats EducaciOnline

 • Gestió estratègica
 • Màrqueting PIME
 • Direcció d’operacions, logística i qualitat
 • Comptabilitat bàsica
 • Direcció financera
 • Planificació i control de gestió
 • Recursos humans
 • Internacionalització de l’empresa
 • Sistemes d’informació

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40%
Proves avaluació
continua
33%
Activitats
dirigides
17%
Treball
individual
10%
Treball
final

Vols més informació?

Sol·licita informació

Borsa de Treball de la UOC

Accedeix a una plataforma que t’obrirà les portes al món laboral. Ofertes de feina, informació pràctica, assessorament i molts beneficis més. Aprofita tot els seus avantatges.