Curs de Comptabilitat

Contabilidad y finanzas

Per molt que s’innovi en els processos de producció, per més canvis tecnològics que hi hagi, l’operativa de qualsevol empresa es basarà en saber en tot moment de quins recursos disposa per a dur a terme l’activitat productiva. Una bona gestió comptable és bàsica per a poder sobreviure en un mercat cada vegada més global i competitiu. Per a treballar en aquest àmbit, els professionals han de tenir els coneixements teòrics bàsics i adquirir la pràctica suficient per a ser capaços, mitjançant una formació professional, de complir les obligacions legals i conèixer la realitat econòmica de l’empresa en tots els seus àmbits: la comptabilitat financera, la de costos i la consolidació i auditoria d’estats comptables.

clock icon
Durada: 8.5 mesos

nivell-2 icon
Nivell: Mig

comment icon
Idioma: Espanyol

profile icon Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Comptabilitat

Què aprendràs?

Pla d'estudis

Comptabilitat bàsica

L’assignatura desenvolupa la instrumentació bàsica del procés comptable i els aspectes relatius a la mesura i la valoració comptable per a finalitzar amb l’exposició del cicle comptable.

 • Patrimoni de la unitat econòmica.
 • Com s’instrumenta el procés comptable.
 • La mesura i valoració comptable.
 • El finançament i inversió permanent.
 • L’actiu i el passiu circulants
 • El resultat de l’empresa.
 • El cicle comptable.

 

Comptabilitat avançada

Aquesta assignatura centra la seva activitat al voltant del Pla general de comptabilitat (PGC), l’instrument que uniformitza i harmonitza la informació comptable amb la legislació mercantil, de manera que així s’ajusta la comptabilitat amb la legislació vigent i amb les directives del dret comunitari europeu. Es tracten els set grans grups del PGC:

 • Grup 1: Finançament bàsic
 • Grup 2: Immobilitzat
 • Grup 3: Existències
 • Grup 4: Creditors i deutors per operacions
 • Grup 5: Comptes financers
 • Grup 6: Compres i despeses
 • Grup 7: Vendes i ingressos

Descriu, a més, els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes i els conceptes dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i quadre de finançament.

Programa i calendari

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos)
TOTAL DEL CURS 180h. 8,5 m.
Taller virtual 0,5 m.
Comptabilitat bàsica 60h. 3,0 m.
Comptabilitat avançada 60h. 3,0 m.
Fiscalitat bàsica 60h. 2,0 m.

 

Comptabilitat bàsica

L’assignatura desenvolupa la instrumentació bàsica del procés comptable i els aspectes relatius a la mesura i la valoració comptable per a finalitzar amb l’exposició del cicle comptable.

Patrimoni de la unitat econòmica

Com s’instrumenta el procés comptable

La mesura i la valoració comptables

El finançament i la inversió permanent

L’actiu i el passiu circulants

El resultat de l’empresa

El cicle comptable

 

Comptabilitat avançada

Aquesta assignatura centra la seva activitat al voltant del Pla general de comptabilitat (PGC), instrument que uniformitza i harmonitza la informació comptable amb la legislació mercantil, de manera que així s’ajusta la comptabilitat amb la legislació vigent i amb les directives del dret comunitari europeu.

Es tracten els set grans grups del PGC:

Grup 1: Finançament bàsic

Grup 2: Immobilitzat

Grup 3: Existències

Grup 4: Creditors i deutors per operacions

Grup 5: Comptes financers

Grup 6: Compres i despeses

Grup 7: Vendes i ingressos

Descriu, a més, els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes i els conceptes dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i quadre de finançament.

 

Fiscalitat bàsica

Analitza la Llei general tributària, que estableix els principis bàsics i les normes fonamentals que constitueixen el règim jurídic del sistema tributari espanyol, com també les classes de tributs (taxes, contribucions especials i impostos) i els conceptes fonamentals (el fet imposable…).

D’aquesta manera, permet aprofundir en els diferents tipus d’imposicions directes (impost de societats, impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre patrimoni, …) i imposicions indirectes (impost sobre el valor afegit i impost de transmissions i actes jurídics documentats) i diferents tràmits fiscals.

Perfil i competències

Perfil professional

El curs de Comptabilitat capacita la persona titulada en formació superior per a exercir la gestió comptable i fiscal tant en el departament d’administració de qualsevol tipus d’empresa pública o privada com en assessories comptables i fiscals.

Serà capaç de dur a terme la gestió comptable i els principals tràmits fiscals d’una empresa, com també d’avaluar-ne i interpretar-ne la realitat econòmica.

 

Competències del curs de Comptabilitat

 • Analitzar i valorar la naturalesa i les aplicacions dels comptes que integren el Pla general de comptabilitat.
 • Dominar i aplicar els procediments de registre d’operacions del tràfic mercantil i dels instruments financers.
 • Registrar adequadament les fonts de finançament de l’empresa.
 • Comptabilitzar de forma adequada les transaccions amb clients i proveïdors de l’empresa.
 • Comprendre i aplicar correctament les normatives de registre i valoració segons el Pla general de comptabilitat.
 • Confeccionar els comptes anuals segons el Pla general de comptabilitat.
 • Gestionar els tributs d’una empresa per mitjà dels diferents procediments tributaris.
 • Calcular els principals impostos directes i indirectes.
 • Emplenar les principals declaracions informatives que s’han de presentar davant l’Administració Tributària.

Requisits i titulació

Requisits d’accés per al Curs de Comptabilitat

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran dos acreditacions diferents:

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Comptabilitat

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat UOC Xtended Studies de Comptabilitat Bàsica

Certificat UOC Xtended Studies de Comptabilitat Avançada

Certificat UOC Xtended Studies de Fiscalitat Bàsica

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40%
Proves avaluació
continua
33%
Activitats
dirigides
17%
Treball
individual
10%
Treball
final

Vols més informació?

Sol·licita informació

Borsa de Treball de la UOC

Accedeix a una plataforma que t’obrirà les portes al món laboral. Ofertes de feina, informació pràctica, assessorament i molts beneficis més. Aprofita tot els seus avantatges.