Seminaris

Gestació per substitució

Dret i ciències polítiques
100% online

Aquest curs constitueix una introducció a la complexa situació derivada de les gestacions amb renúncia a la filiació per part de la mare i en favor de terceres persones. Al darrere d’aquesta pràctica de reproducció assistida s’hi amaguen realitats molt diferents que convé distingir.

Al marge de la controvèrsia ètica, la veritat és que resulta essencial aclarir com cal abordar legalment la filiació dels nens nascuts per gestació de substitució tenint en compte els interessos dels menors afectats.

clock iconDurada:
1 mes
comment iconIdioma:
Espanyol
show iconDedicació:
25 hores
calendar iconInici:
23 Juny
info iconPreu:
198€
Titulació: Certificat d'aprofitament de la UOC

Què aprendràs?

Presentació
Objectius
Competències
Metodologia
Contingut
Procés de matrícula
clock iconDurada mesos ( crèdits)
user icon
Professorat: Aura Esther Vilalta Nicuesa i Belén Iborra
Preu del curs

198€

Matrícula tancada

Presentació

Actualment, moltes parelles, per raons molt diverses, han optat per aquesta modalitat de reproducció a fi de ser pares, una pràctica que desperta molts interrogants i que ha deixat obert un debat que encara no està definitivament resolt i en el qual hi ha en joc qüestions tan rellevants com el desig de les persones d’accedir a la paternitat o maternitat malgrat que la biologia els ho impedeixi, el respecte a aquesta decisió d’esdevenir pares, l’interès superior dels menors de gaudir d’uns progenitors per a desenvolupar-se adequadament i l’ordre públic de molts estats, que, en l’actualitat, impedeix aquesta pràctica principalment per consideracions ètiques.

Avui el debat continua més obert que mai, particularment a causa de la inseguretat jurídica que genera. D’una banda, la normativa de molts estats impedeix aquesta pràctica. A Espanya, concretament, la normativa (anteriorment la Llei 35/1988, de 22 de novembre, sobre tècniques de reproducció assistida; actualment la Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció assistida) no admet el contracte pel qual s’acordi la gestació, amb preu o sense, a càrrec d’una dona que renuncia a la filiació materna a favor del contractant o d’un tercer. D’altra banda, i per tal d’eludir la regulació vigent, moltes parelles s’han traslladat a països amb una normativa més laxa a fi de dur a terme la gestació subrogada i després sol·licitar la inscripció de la filiació al Registre Civil espanyol dels consolats.

El Tribunal Suprem ha denegat la possibilitat d’inscripció d’aquesta filiació, atès que considera que constitueix una pràctica i una contractació contràries a l’ordre públic.

D’altra banda, el Tribunal Europeu de Drets Humans, atenent els interessos dels nens, ha declarat que aquests han de prevaler sobre l’ordre públic.

Hi ha un gran nombre de casos, tant en la jurisprudència nacional com en l’europea, amb resultats ambivalents que no ajuden a aclarir prou com cal abordar aquesta qüestió.

La Direcció General dels Registres i del Notariat tampoc ha estat gaire clara respecte a això, i en diverses ocasions ha rebut instruccions en sentit diferent i contradictori per part del Ministeri de Justícia, de manera que de vegades s’ha admès la inscripció mentre que en altres casos ha estat denegada.

Aquesta indefinició i les respostes aparentment contradictòries obliguen els professionals, i en particular els juristes, a tractar aquesta qüestió amb molta cura.

D’altra banda, l’informe de l’any 2017 del Comitè de Bioètica d’Espanya sobre els aspectes ètics i jurídics de la maternitat subrogada posa l’accent en el fet que la gestació subrogada remunerada condueix, en molts casos, a situacions de venda de nens i tràfic d’éssers humans, i recorda que això no només resulta incompatible amb la dignitat humana, sinó que es troba proscrit en la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

Així, doncs, és urgent una regulació que eviti que, per la via dels fets consumats, s’atribueixi carta de naturalesa a situacions d’il·legalitat, i que es regulin casuísticament els molt diversos supòsits que manifesta la realitat, ja que, com bé indica el Tribunal Europeu de Drets Humans, el que està en joc no és el respecte a la decisió d’unes persones de ser pares, sinó la manera com volen aconseguir aquest objectiu. Així mateix, cal valorar l’interès superior del menor i altres aspectes que s’han de sospesar i que no escapen al debat, com ara l’existència de «vida familiar» entre els afectats.

Per tot això, resulta essencial aclarir com cal abordar legalment la situació d’aquests pares i la filiació dels nens nascuts per gestació de substitució.

L’aula servirà d’espai de discussió i experimentació amb aquesta perspectiva teoricopràctica.

Objectius

 • Conèixer els debats fonamentals actuals entorn del fenomen de la gestació o maternitat subrogada, també anomenada gestació per substitució o ventres de lloguer.
 • Comprendre les diferències entre les diferents maneres de concebre i els problemes que representen des d’una perspectiva jurídica.
 • Aprendre a tractar-les en l’àmbit professional.
 • Familiaritzar-se amb les diferents respostes jurídiques.  
 • Estar al cas de les implicacions legals i l’impacte en els menors concebuts.
 • Saber com es poden solucionar aquestes situacions de fet des d’un punt de vista legal. 

Competències

 • Comprendre les diferències entre els diferents mètodes de reproducció assistida, i en particular la gestació subrogada. 
 • Tenir la capacitat per a analitzar críticament una situació de fet examinant-ne el substrat cultural, social, ètic i jurídic.
 • Tenir la capacitat per a conèixer les vies perquè sigui reconeguda legalment.
 • Tenir la capacitat per a conduir una defensa legal.

Metodologia

L’assignatura girarà al voltant de les pràctiques d’avaluació contínua (PAC).

La metodologia de treball que es proposa consisteix a aprofundir en els continguts plantejats per la professora a partir de lectures i casos reals amb l’objectiu que després es pugui fer front amb el rigor necessari a les diferents activitats d’EC.

Algunes de les activitats d’aprenentatge proposades en aquesta assignatura són, per exemple:

 • Lectura de textos clau.
 • Participació en fòrums i debats.
 • Visualització de continguts audiovisuals.
 • Realització d’activitats de reflexió i casos pràctics.

 

L’equip docent de l’assignatura publicarà l’enunciat de la PAC en la data indicada en el calendari. Al final del seminari, un cop acabada l’avaluació contínua, es deixarà un espai als estudiants perquè aportin opinions i comentaris sobre l’assignatura i l’aprenentatge assolit, i també altres aspectes d’interès relacionats amb el desenvolupament del curs.

Contingut

 • Anàlisi conceptual: què és la maternitat subrogada o la gestació per substitució. 
 • Estudi de la figura contractual. Categorització. Límits: la protecció dels interessos del menor, la protecció de la mare gestant, la capacitat jurídica i d’actuar necessària de la dona gestant, requisits per a l’eficàcia legal del consentiment —coneixement de les conseqüències i l’abast. Conseqüències. Facultat de revocació. 
 • Casos de simulació en el contracte de gestació per substitució que encobreixen tràfic internacional de menors. 
 • Qüestions de bioètica.
 • Anàlisi de la jurisprudència. Estudi dels casos sobre els quals s’han pronunciat els tribunals nacionals dels països membres i el Tribunal Europeu de Drets Humans.
 • Anàlisi crítica de les instruccions successives de la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN), en particular les dues últimes, amb data 14 de febrer i 18 de febrer de 2019, sobre actualització del règim registral de la filiació dels nascuts mitjançant gestació per substitució.

Procés de matrícula

Omple el formulari de matrícula. El pagament es realitza en línia mitjançant TPV (pagament amb targeta de dèbit o crèdit per mitjà d'internet).

La UOC es reserva el dret d'anul·lar els cursos que no superin un mínim d'inscripcions. Els estudiants afectats podran optar per un canvi de curs o sol·licitar la devolució de la matrícula. Un cop hagin començat els cursos, no s'acceptaran anul·lacions de matrícula. Informació sobre el desistiment de matrícula »