Curs de preparació Accés a la Universitat per a més grans de 45 anys

Prova en català

El curs d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys és una porta oberta per entrar a la universitat. Per això, la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) posa al teu abast professionals i serveis preparats i organitzats per a facilitar al màxim el teu procés d’aprenentatge.

Si creus que l’accés a la universitat és difícil, ara volem facilitar-te el camí cap el coneixement i la realització personal. Tindràs accés a diversos serveis de la Universitat i una oportunitat única de connectar amb una àmplia comunitat universitària, científica i cultural d’arreu del món.

A més de preparar-te per a superar la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys, et podràs integrar amb èxit en la comunitat universitària de la UOC, ja que treballaràs amb la mateixa metodologia i els mateixos recursos.

Els requisits d’accés són: tenir 45 anys o més en l’any natural en què es realitza la prova i no tenir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.

Gràcies al Campus Virtual, podràs estudiar des de casa i relacionar-te en línia amb altres estudiants, sempre amb una atenció personalitzada i amb la guia del personal docent col·laborador durant el procés d’aprenentatge. L’assignatura Tècniques d’estudi t’assegura l’obtenció d’habilitats bàsiques d’estudi per a totes les assignatures del curs.

Durada:
12 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Català
Titulació: Certificat del curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 45 anys 

Què aprendràs?

Matèries comunes
Matèries específiques
Prova d'accés
Requisits i titulació

Matèries comunes

Matèries comunes

Les matèries comunes de pla d’estudis del curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 45 anys estan directament relacionades amb els àmbits que s’avaluen en la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys.

 

* En aquesta àrea es prepara l’exercici de comentari de text.

**En el curs d’accés a la UOC s’ha inclòs l’assignatura Tècniques d’estudi, que, treballada des de la tutoria, permet adquirir habilitats bàsiques d’estudi per a totes les assignatures del curs.

Matèries específiques

En aquest curs no es preparen matèries específiques ja que en la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys només cal examinar-se de Llengua catalana, Llengua castellana i Comentari de text.

Requisits i titulació

Requisits d’accés al curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 45 anys

Poden fer el curs d’Accés per a persones més grans de 45 anys els estudiants que reuneixin els requisits següents:

  1. Tenir 45 anys o més en l’any natural en que es realitzi la prova.
  2. No tenir cap titulació que habiliti per a accedir a la universitat

 

Titulació

Els estudiants obtenen un certificat acadèmic personal amb la superació del curs.

Prova d'accés

Proves d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys

Per a accedir a la universitat si es tenen més de 45 anys, cal fer el següent:

– Superar una prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys.

– Fer una entrevista personal, després d’haver obtingut la resolució d’«apte» a les proves d’accés.

 

Com són les proves d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys?

Les proves d’accés als estudis universitaris s’estructuren en tres exàmens:

– Comentari de text

– Llengua catalana

– Llengua castellana

 

Com es valora la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys?

El candidat supera la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys quan obté un mínim de cinc punts —sobre un màxim de deu— en la qualificació final, resultat de la mitjana aritmètica dels tres exercicis. No es podrà fer la mitjana si la qualificació d’algun dels tres exercicis és inferior a quatre punts. Per tant, en aquest supòsit, l’estudiant haurà suspès. En el moment en què a l’estudiant se’l considera apte en les proves d’accés, pot sol·licitar una entrevista personal per a matricular-se en els estudis corresponents de qualsevol universitat del sistema català.

 

Entrevista personal

Només per als candidats que hagin superat la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 45 anys i ho sol·licitin fent la preinscripció universitària. Només tindrà validesa l’any en què es fa i per a accedir a un sol centre/estudi. Es fa a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s’hagi superat en una altra universitat del sistema català.

Accés a la universitat

Les persones majors de 25 anys d'edat podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de Grau mitjançant la superació d'una prova d'accés. Les universitats són els qui organitzen les proves d'accés, en el marc establert per les Administracions educatives.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu centrat en l'aprenentatge, la flexibilitat, l'accessibilitat i la col·laboració. És una formació superior dissenyada a la teva mida: tu tries les hores de dedicació i el contingut dels estudis.

Els materials didàctics han estat elaborats per pedagogs i especialistes en les matèries i constitueixen l'acompanyament ideal per a l'aprenentatge en línia. Aquests continguts es poden complementar amb continguts de la Biblioteca Virtual de la UOC.

40

Proves avaluació
continua

32

Treball
individual

18

Activitats
dirigides

10

Simulació

  • Actividades32
  • PAC40
  • Examen final18
  • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?