Per a donar resposta a necessitats formatives relatives a l’actualitat, els nostres seminaris de desenvolupament continu es renoven constantment. És el cas del seminari Housing First: un nou enfocament en l’atenció de persones sense llar, amb el qual des de la UOC pretenem difondre una metodologia per a abordar un problema creixent en la nostra societat.

Els darrers deu anys, el nombre de persones sense llar ha augmentat en bona part de les ciutats del món, també en països amb un fort creixement econòmic com Alemanya, on només a Berlín es va registrar més de 30.000 persones sense llar l’any 2017. Nova York, Los Angeles, San Francisco, Seattle, París, Londres o Brussel·les, ciutats amb una gran activitat econòmica i símbols de prosperitat, veuen com tot i augmentar les places en albergs, refugis i centres residencials de la ciutat, el nombre de persones obligades a viure i dormir a la via pública, en cases sobreocupades, en infrahabitatges o en espais no habilitats per a la vida quotidiana no para de créixer.

Les proves empíriques demostren que el factor principal que explica aquest augment del sensellarisme és la manca d’accés a l’habitatge. La pretesa recuperació econòmica empitjora el mercat de l’habitatge i aquest resulta inaccessible per a les persones amb rendes baixes o ingressos inestables.

De la premissa que el que necessita una persona sense llar per a refer la seva vida és precisament una llar sorgeix Housing First, un programa dissenyat per a persones amb problemes de salut mental i orgànica i amb una situació de sensellarisme crònic. Housing First neix a principis dels anys noranta a la ciutat de Nova York guiat pel psicòleg Sam Tsemberis, partint de la constatació que la vida al carrer empitjora substancialment la salut física i mental de les persones. Les avaluacions van mostrar uns resultats tan positius que aviat es va començar a aplicar al Canadà i, posteriorment, es va fer el salt a Europa per mitjà de països com Finlàndia, que el va incorporar com un dels eixos principals en la seva estratègia estatal per a combatre el sensellarisme. Des de llavors, nombroses ciutats europees l’han engegat.

Housing First és una metodologia innovadora d’acompanyament a persones sense llar que, d’una banda, se centra en el dret a l’habitatge, que s’ofereix sense condicions ni condicionants, i de l’altra, trenca amb el model clàssic d’intervenció fent un acompanyament centrat en la persona i en la seva autonomia i acceptant el dret de les persones a decidir sobre la seva pròpia vida i a equivocar-se. Des d’aquesta perspectiva, s’acompanya en el procés de recuperació sense ser coercitiu i donant suport durant tot el temps que calgui.

La metodologia Housing First no només trenca amb el model clàssic d’escala en el qual les persones han de demostrar que estan preparades per a passar a la fase següent i a les quals es demana complir amb un pla de treball i unes normes establertes, sinó que, a més, trenca amb la idea de categoritzar les persones sense llar com desviats socials o fins i tot com protodelinqüents o persones que viuen en els marges de la societat. Housing First reconeix el dret de les persones a un habitatge adequat i detecta les causes estructurals que porten a caure en situacions d’exclusió residencial.

Mitjançant aquesta metodologia d’acompanyament se’ns obre una gran oportunitat per a repensar la relació no només amb les persones ateses pel programa, sinó entre les polítiques d’habitatge i els serveis socials, entre les persones sense llar i el dret a l’habitatge i entre la turistificació i la financiarització de les nostres ciutats i el sensellarisme.

Per a aprofundir en aquesta metodologia, pots cursar el seminari Housing First: un nou enfocament en l’atenció de persones sense llar, amb el qual tindràs una visió global sobre aquesta nova proposta per a abordar el treball social i educatiu amb les persones sense llar.