Cursos professionalitzadors

Curs de Gestió Estratègica de les Relacions Públiques i Assistent de Relacions Públiques

Comunicació i màrqueting

Les relacions públiques, enteses com un element més de la comunicació amb els públics d’interès, s’han convertit en un element estratègic.

Quan una empresa decideix emprendre un programa de relacions públiques, no ho pot fer des de la improvisació ni deixar-se guiar per la intuïció. El pla de comunicació i/o relacions públiques ha de respondre a uns objectius corporatius nítids, objectivables i quantificables.

En aquest sentit, l’assistent de relacions públiques fa una tasca fonamental, tant en l’àmbit intern com en l’extern.

En l’àmbit intern, ha d’aconseguir que el conjunt de persones interaccioni entre si de manera positiva. En l’extern, ha de projectar una imatge positiva cap a altres empreses o individus amb la finalitat d’aconseguir-ne el suport o la interacció.

Per aconseguir els seus objectius, ha de dominar en tots dos casos tant les tècniques de protocol com l’organització d’actes, esdeveniments i viatges.

Durada:
19.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Estratègica de les Relacions Públiques i d’Assistent de Relacions Públiques

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Relacions públiques: una eina estratègica

Les relacions públiques afegeixen valor i són un factor de diferenciació en el qual la decisió de compra obeeix més a raons emotives que a decisions racionals.

En aquest context, els mitjans de comunicació es revelen com una arma de creació d’opinió que pot ser positiva o contrària.

L’assignatura ajuda a definir la missió, la visió i els valors d’una organització, identificar els diferents agents que intervenen en el procés de comunicació, classificar les tècniques utilitzades amb els mitjans de comunicació, redactar una nota de premsa i organitzar un acte amb els mitjans de comunicació.

 

Elements estratègics de les relacions públiques

Dins de les diferents disciplines de relacions públiques, n’hi ha algunes que es consideren estratègiques, ja que poden influir decisivament en la sostenibilitat i la permanència d’una empresa.

L’assignatura ajuda a distingir els elements que configuren la reputació corporativa per gestionar-la i millorar-la.

De la mateixa manera, permet adquirir els coneixements fonamentals per a programar una actuació de lobby, identificar els actors clau i triar l’estratègia més apropiada, com també per a crear i implementar un pla de comunicació interna i preparar un manual i un gabinet de crisi, la seva aplicació pràctica i la seva gestió davant d’una crisi existent.

 

Visualització de les relacions públiques

Juntament amb la dimensió estratègica, també hi ha elements clau que tenen més visibilitat social i són més fàcils de reconèixer i percebre.

L’assignatura facilita el següent:

Programar i organitzar un esdeveniment o la participació en altres actes organitzats per terceres persones.

Planificar, aplicar i gestionar el protocol en una empresa.

Analitzar i avaluar l’estat de la responsabilitat social en una organització i crear un pla de responsabilitat social.

 

Gestió de la comunicació

L’assignatura analitza tant les comunicacions de caràcter intern com extern: de les primeres aborda les reunions, l’acta i la convocatòria i, de les segones, les notes, els informes, el tauler d’anuncis, els memoràndums, etc.

En comunicacions externes s’aprofundeix en la carta comercial, un dels documents més freqüents en la relació empresarial, la carta circular i el seu ús.

Finalment, es tracta la comunicació amb l’Administració Pública, mitjançant documentació com instàncies, informes, certificats, oficis, resolucions, etc.

 

Atenció al públic i protocol

En l’organització d’esdeveniments, cal atenir-se al que marca el protocol respecte als convidats i el tipus d’acte de què es tracti, de manera que es discerneixi en cada moment el contacte adequat amb convidats, institucions, mitjans de comunicació, etc.

L’assignatura facilita una sèrie de coneixements relacionats amb les tècniques d’atenció al públic i protocol modernes per a atendre correctament i dissenyar actes, tant públics com privats, en qualsevol moment.

 

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

S’analitzen quins són els objectius de les reunions i les tècniques més habituals emprades per gestionar el temps de la millor manera possible, així com els objectius i l’organització dels viatges, tant nacionals com internacionals.

I, finalment, s’ofereixen unes indicacions breus sobre com rebre adequadament les persones que visiten l’empresa.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 405h. 19,5 m. 13,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Relacions públiques: una eina estratègica 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Elements estratègics de les relacions públiques 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Visualització de les relacions públiques 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Gestió de la comunicació 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Atenció al públic i protocol 75h. 3,0 m. 2,5 c.
Organització d’esdeveniments i viatges de negocis 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Gestió Estratègica i Assistent de Relacions Públiques

 • Les relacions públiques en les organitzacions
 • Evolució de les relacions públiques
 • Relacions públiques i mitjans de comunicació
 • Reputació corporativa
 • Lobby / assumptes públics
 • Comunicació interna
 • Comunicació de crisi
 • Esdeveniments
 • Protocol
 • Responsabilitat social
 • La comunicació en una organització
 • La comunicació interna de l’empresa
 • La comunicació externa de l’empresa
 • La comunicació amb l’Administració pública
 • Atenció al públic presencial i telefònica
 • El protocol a l’empresa ia l’Administració Pública
 • Organització de reunions i esdeveniments corporatius
 • Organització de viatges de negocis

Requisits d’accés per al Curs de Gestió Estratègica de les Relacions Públiques i Assistent de Relacions Públiques

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC Xtended Studies

Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Gestió Estratègica de les Relacions Públiques i Assistent de Relacions Públiques

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Estratègica de les Relacions Públiques

Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Assistent de Relacions Públiques

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Relacions Públiques: una Eina Estratègica

Certificat de UOC Xtended Studies d’Elements Estratègics de les Relacions Públiques

Certificat de UOC Xtended Studies de Visualització de les Relacions Públiques

Certificat de UOC Xtended Studies de Gestió de la Comunicació

Certificat de UOC Xtended Studies d’Atenció al Públic i Protocol

Certificat de UOC Xtended Studies d’Organització d’Esdeveniments i Viatges de Negocis

Perfil professional

El curs de Gestió Estratègica i Assistent de Relacions Públiques capacita per a exercir funcions de gestió i de suport a la direcció del departament de comunicació d’una companyia, institució pública, gabinet o agència professional.

La persona titulada estarà en condicions de participar amb els seus coneixements i criteris propis en la creació d’un programa o actuació de relacions públiques, tant en general com en una acció puntual.

Així mateix, podrà executar i implementar satisfactòriament els fonaments pràctics del programa o acció i dur-ne a terme l’anàlisi i l’avaluació posteriors, aplicant les tècniques oportunes per a fomentar la cooperació i la qualitat de les relacions internes i externes, segons els objectius marcats i les normes internes establertes.

Així, doncs, entre les seves funcions hi haurà les de mantenir relacions institucionals, aplicar els principis del protocol, coordinar els equips i recursos humans necessaris per a les accions de comunicació i organitzar reunions, viatges i esdeveniments corporatius.

 

Competències del curs de Gestió Estratègica i Assistent de Relacions Públiques

 • Millorar la comunicació corporativa de l’empresa en la relació amb els públics interns i externs.
 • Crear i implementar un pla de relacions públiques, sabent triar les eines i els missatges que s’ajusten millor als objectius de l’organització.
 • Distingir els diferents tipus de grups d’interès externs i interns, la seva importància, les seves expectatives i les necessitats de comunicació per donar una resposta satisfactòria en cada cas.
 • Saber-se manejar en les diferents situacions i escenaris comunicatius que se li poden presentar a una organització.
 • Reconèixer els fluxos de comunicació interna i generar els documents necessaris per a la correcta transmissió.
 • Elaborar documents escrits de caràcter professional amb criteris lingüístics, ortogràfics i d’estil.
 • Dissenyar models d’atenció al públic per una entitat.
 • Comprendre i aplicar els principis d’imatge corporativa i els principis del dret consuetudinari.
 • Dominar i aplicar la normativa oficial en matèria de protocol i els principis d’educació, cerimonial i etiqueta.
 • Planificar esdeveniments públics o privats amb domini dels recursos documentals propis del protocol (cronograma, ordre de l’acte, etc.).
 • Organitzar les activitats pròpies i de la direcció amb proactivitat, coordinant les agendes de les persones implicades, gestionant el temps de forma eficient i mantenint la imatge corporativa.
 • Organitzar reunions i esdeveniments corporatius d’acord amb les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l’organització, per la qual cosa s’hauran de negociar les condicions amb les persones implicades, amb l’objectiu d’aconseguir els resultats definits i la millora de la qualitat del servei.
 • Negociar l’organització de viatges nacionals i internacionals, d’acord amb els terminis fixats i complint les normes internes, per aconseguir les màximes rendibilitat i eficiència i la millora de la qualitat del servei.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació