Programes de desenvolupament continu

Curs de Gestió Administrativa

Administració d'empreses

La gestió administrativa ocupa un volum considerable de temps en l’àmbit de les empreses. Una gestió administrativa correcta contribueix extraordinàriament a la millora de l’eficàcia i l’eficiència, per la qual cosa disposar de personal preparat per a dur a terme aquesta tasca té una importància vital per a les empreses. Un bon professional administratiu, a més dels coneixements tècnics, ha d’adquirir capacitats i habilitats de direcció i lideratge, motivació de l’equip, organització i capacitat comunicativa.

Durada:
12.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Català
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Administrativa

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Gestió d’equips de treball i atenció al client

Facilita les eines bàsiques per a poder resoldre qualsevol problema que pugui presentar-se en el desenvolupament de la tasca professional de la gestió administrativa. L’eficàcia del professional depèn de la seva capacitat d’organitzar-se, planificar i controlar el temps, raó per la qual aquest aspecte és fonamental. S’analitza com funcionen i com es creen els grups de treball i el paper que exerceixen en l’organització, i per a fer-ho s’estudien models teòrics sobre motivació laboral, que permetran al professional fer millor la seva tasca de liderar i coordinar.

 

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

S’analitzen quins són els objectius de les reunions i les tècniques més habituals emprades per a gestionar el temps de la millor manera possible, i també els objectius i l’organització dels viatges, tant nacionals com internacionals. Finalment, s’ofereixen unes breus indicacions sobre com rebre adequadament les persones que visiten l’empresa.

 

Aplicacions ofimàtiques

En l’organització d’una empresa, poder disposar de la informació amb rapidesa és clau per a prendre les decisions més encertades. L’objectiu essencial d’aquesta assignatura és proporcionar la destresa suficient per a trobar solucions informàtiques a qualsevol problema que plantegi la feina diària. Per a assolir aquests coneixements, es treballa amb les aplicacions de Microsoft Office 2010 i el sistema operatiu en el qual es basa, Windows 7.

 

Gestió de la comunicació

Analitza les comunicacions, tant de caràcter intern com extern. Pel que fa a les primeres, s’aborden les reunions, l’acta i la convocatòria, i pel que fa a les segones, les notes, els informes, el tauler d’anuncis, els memoràndums, etc. Entre aquestes últimes, s’aprofundeix en la carta comercial —com un dels documents més freqüents en la relació empresarial— i la carta circular, i en el seu ús. Finalment, tracta la comunicació amb l’Administració pública mitjançant documentació com instàncies, informes, certificats, oficis, resolucions, etc.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 270h. 12,5 m. 9,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Gestió d’equips de treball i atenció al client 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Organització d’esdeveniments i viatges de negocis 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Aplicacions ofimàtiques 90h. 3,0 m. 3,0 c.
Gestió de la comunicació 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa

 • Coordinació i gestió d’equips de treball
 • Atenció al client
 • Organització de reunions i esdeveniments corporatius
 • Organització de viatges de negocis
 • Windows
 • Word
 • Excel
 • Access
 • PowerPoint
 • La comunicació en una organització
 • La comunicació interna de l’empresa
 • La comunicació externa de l’empresa
 • La comunicació amb l’Administració pública

Calendari

UOC Xtended Studies presenta el calendari del curs de formació superior de Gestió administrativa.

Requisits d’accés per al Curs de Gestió Administrativa

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Administrativa

Certificats UOC Xtended Studies:

Gestió d’equips de treball i atenció al client

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

Aplicacions ofimàtiques

Gestió de la comunicació

 Perfil professional

Aquest curs de Gestió administrativa capacita el titulat en formació superior per a exercir d’auxiliar administratiu en una empresa privada o pública. Així doncs, estarà en condicions tant d’elaborar documents o comunicacions internes o externes i tramitar-los fent servir els circuits d’informació propis de l’empresa o institució, com de millorar l’eficàcia i l’eficiència en l’execució de les tasques i gestions administratives, seguint les normes d’organització interna i la legislació vigent, i amb qualitat de servei.

Competències

 • Organitzar i gestionar l’agenda de la direcció.
 • Desenvolupar part de les tasques de relacions públiques.
 • Desenvolupar i verificar l’atenció al client, assegurant els nivells de qualitat establerts i ajustant-se a criteris ètics i d’imatge de l’empresa o institució.
 • Organitzar i coordinar equips de treball, supervisant, contribuint a mantenir relacions fluïdes i assumint el lideratge.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de «disseny per a tots» en les activitats professionals.
 • Gestionar l’organització d’actes, reunions i altres esdeveniments corporatius, seguint les normes i els protocols establerts.
 • Organitzar reunions i actes corporatius d’acord amb les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l’organització i negociant les condicions amb les persones implicades.
 • Negociar en l’organització de viatges, tenint en compte els terminis fixats i complint les normes internes.
 • Utilitzar el sistema operatiu per a desenvolupar les accions a nivell d’usuari i aprofitar les diferents aplicacions que incorpora.
 • Crear i editar textos amb opcions tipogràfiques.
 • Dissenyar i manipular fulls de càlcul amb taules i fórmules.
 • Dissenyar, crear i mantenir una base de dades.
 • Aplicar les tècniques de comunicació amb l’objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.
 • Elaborar documents escrits de caràcter professional amb criteris lingüístics, ortogràfics i d’estil.
 • Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs, i també projectar una imatge favorable de la companyia mitjançant els documents més adequats.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?