Cursos professionalitzadors

Curs de Pla de Màrqueting per al Turisme

Hosteleria i turisme

En els últims anys, el sector del turisme ha viscut una autèntica renovació. La globalització i les innovacions tecnològiques han creat nous mercats i canals de vendes. Per a treballar avui dia en aquest sector, el professional del turisme ha de tenir una formació al més practica possible i que incorpori els avenços tecnològics.

Les empreses turístiques necessiten professionals amb coneixements i habilitats per a tirar endavant amb èxit en el comerç electrònic i els mitjans socials, dos escenaris bàsics que s’han de dominar a l’hora de dissenyar un pla de màrqueting turístic.

 

Durada:
5.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Pla de Màrqueting per al Turisme

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

El pla de màrqueting per a turisme

Aquesta assignatura se centra fonamentalment en la part operativa del màrqueting, per la qual cosa aprofundeix en cadascuna de les variables que componen el màrqueting mix de turisme i el desenvolupament del pla de màrqueting. El primer mòdul, «Desenvolupament del màrqueting mix de turisme», desenvolupa específicament les variables per al turisme. El segon mòdul, «Gestió del màrqueting turístic», permetrà que l’estudiant prepari un pla de màrqueting i en reconegui la importància.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 75h. 3,5 m. 2,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
El pla de màrqueting per a turisme 75h. 3,0 m. 2,5 c.

 

Programa del curs de Pla de Màrqueting per a Turisme

Desenvolupament del màrqueting mix per a turisme

 • Disseny i gestió de productes per a turisme
 • Màrqueting intern
 • Fixació del preu dels productes: consideracions, enfocaments i estratègies
 • Canals de distribució
 • Estratègia de comunicació de màrqueting integral: la publicitat
 • Estratègia de comunicació de màrqueting integral: relacions públiques i promoció de vendes
 • Estratègia de comunicació de màrqueting integral: venda personal
 • Estratègia de comunicació de màrqueting integral: màrqueting directe i en línia

Gestió de màrqueting turístic

 • Màrqueting de destinacions turístiques
 • El pla de màrqueting
 • Mercats de consum i anàlisi del comportament del consumidor
 • Mercats organitzacionals i el seu comportament de compra
 • Segmentació de mercat, selecció de mercats objectiu i posicionament

Requisits d’accés per al Curs de Pla de Màrqueting per al Turisme

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Pla de Màrqueting per a Turisme

Competències del curs de Pla de Màrqueting per a Turisme

 • Identificar els diferents estadis en el desenvolupament de productes i serveis de turisme.
 • Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.
 • Ser capaç de determinar preus.
 • Ser capaç d’identificar els diferents canals de distribució de productes i serveis turístics.
 • Distingir les diferents alternatives de comunicació persuasiva amb les quals es pot estimular la demanda de serveis turístics.
 • Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques per a dur a terme una planificació elemental de màrqueting.
 • Ser capaç d’utilitzar els resultats de la investigació d’acord amb propòsits de màrqueting establerts prèviament.

 

Objectius del curs de Pla de Màrqueting per a Turisme

 • Definir el terme producte, incloent-hi el producte o benefici central, el producte esperat, el producte de suport i el producte augmentat.
 • Explicar la interacció del client amb el sistema de prestació del servei i amb altres clients, com també la coparticipació del client.
 • Comprendre què és una marca i els factors que influeixen en la seva creació.
 • Explicar el procés de desenvolupament d’un nou producte i el seu cicle de vida.
 • Comprendre per què el màrqueting intern és una part important del programa integral de màrqueting i per què és important tenir una empresa en la qual tothom estigui orientat a l’atenció al client.
 • Explicar per què la bona gestió dels empleats en situacions inesperades (no rutinàries) genera una imatge de qualitat i excel·lència en el servei.
 • Resumir els factors interns i externs que afecten les decisions sobre la fixació de preus.
 • Contrastar les diferències entre els diferents enfocaments per a la fixació del preu segons els costos, la competència i la demanda.
 • Identificar les estratègies de fixació de preus per «desnatació» del mercat i la fixació de preus per penetració de mercat i les seves aplicacions a productes ja existents.
 • Descriure la naturalesa dels canals de distribució, conèixer els intermediaris de màrqueting del sector turístic i esmentar els avantatges que ofereix cada un d’ells.
 • Comprendre l’organització i el funcionament dels canals, i explicar els sistemes verticals de màrqueting corporatius, administrats i contractuals, com també els sistemes horitzontals de màrqueting, incloent-hi les franquícies.
 • Esmentar les decisions de gestió que s’han de prendre en el canal de distribució: la selecció, la motivació i l’avaluació dels membres del canal.
 • Discutir el procés i els avantatges de la comunicació de màrqueting integral a l’hora de comunicar valor per al client i definir les cinc eines de la comunicació.
 • Destacar les etapes per al desenvolupament d’una comunicació de màrqueting eficaç i explicar els mètodes per a definir el pressupost de comunicació i els factors que afecten el disseny del mix de comunicació.
 • Definir el paper de la publicitat en el mix de comunicació i descriure’n les decisions més importants, incloent-hi l’establiment dels objectius i del pressupost, la creació del missatge publicitari, la selecció dels mitjans publicitaris, l’elecció dels canals de comunicació, els vehicles i el moment de col·locació del missatge, com també l’avaluació de l’eficàcia publicitària.
 • Identificar els diferents tipus de relacions públiques i comprendre’n el procés: recerca, determinació dels objectius de màrqueting, delimitació dels públics als quals van dirigides, elecció dels missatges i dels mitjans de comunicació, i avaluació dels resultats.
 • Explicar de quina manera es desenvolupen i s’implanten les campanyes de promoció de vendes.
 • Implementar un programa per a la gestió de «moments crítics» en una empresa del sector turístic.
 • Explicar les funcions i la naturalesa de la venda personal i de la força de vendes, descriure els elements bàsics en la direcció de la força de vendes i saber com establir una estratègia amb la força de vendes, com triar una estructura (territorial, per producte, per canal de distribució, per segmentació, per client o combinada) i com determinar si la força de vendes és l’apropiada.
 • Identificar els aspectes rellevants en la selecció, la formació i la remuneració dels venedors, i debatre els aspectes relatius a la supervisió dels venedors, incloent-hi la direcció, la motivació i l’avaluació de les seves actuacions.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació