Cursos professionalitzadors

Curs de Mercat Turístic. Producció de Productes i Serveis

Hosteleria i turisme

El dinamisme del sector turístic obliga les agències de viatges a innovar i adaptar constantment els serveis als gustos i les necessitats canviants dels clients. Davant la gran quantitat d’informació bolcada a internet i la proliferació d’agències de viatges en línia de tota mena, els clients estan saturats d’informació, i l’estructura del mercat turístic canvia. Per a poder treballar actualment en el sector cal tenir els coneixements i les habilitats necessaris per a poder analitzar la demanda, investigar les destinacions i dissenyar una oferta de productes turístics, tot plegat mitjançant una formació al més practica possible, que destaqui la tasca professional clau que fa una agència de viatges.

 

Durada:
6.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Mercat Turístic. Producció de Productes i Serveis

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Estructura del mercat turístic

L’assignatura permet una primera aproximació al món del turisme.

Ofereix una anàlisi de l’oferta i la demanda turístiques, i la importància de la interrelació entre totes dues; facilita la classificació dels diferents tipus de turisme, la localització de les principals destinacions o nuclis turístics i les infraestructures, els recursos i les activitats relacionats amb el sector.

 

Producció de productes i serveis turístics

Aquesta assignatura representa el pilar o l’eix principal del curs. Gira al voltant de les agències de viatges i proporciona els elements necessaris per a crear productes o serveis turístics: empreses de transport, documentació interna i externa, tarifes, etc., com també l’elaboració i la cotització de viatges combinats.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 135h. 6,5 m. 4,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Estructura del mercat turístic 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Producció de productes i serveis turístics 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Mercat Turístic. Producció de Productes i Serveis

Oferta i demanda turístiques

 • El mercat turístic
 • L’oferta turística
 • La demanda turística

Productes i activitats turístics

 • Productes i activitats turístics
 • Turisme de sol i platja
 • Turisme cultural

Les agències de viatges

 • Evolució històrica de les agències de viatges
 • Les agències de viatges
 • Constitució legal i econòmica d’una agència de viatges
 • Organització d’una agència de viatges
 • Les agències de viatges a Espanya
 • Les agències de viatges en línia
 • Associacions d’interès per als agents de viatges

Mitjans de transport

 • El transport aeri
 • El transport per carretera
 • El transport ferroviari
 • El transport aquàtic

Serveis solts, tarifes i taquillatge

 • Serveis solts
 • Documents: bitllets, bons, altres
 • Documentació de viatge. Passaports i visats
 • Documentació de venda de serveis o viatges i de contractació de

serveis a prestataris

 • Tarifes especials, descomptes i subvencions
 • L’equipatge. Normativa reguladora

Viatges combinats

 • Viatges combinats
 • Càlcul de pressupostos a partir de fullets
 • Elaboració dels viatges combinats
 • Control de qualitat dels viatges combinats
 • El guia turístic
 • Associacions professionals de guies i informadors turístics

Requisits d’accés per al Curs de Mercat Turístic. Producció de Productes i Serveis

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies d’Estructura del Mercat Turístic

Certificat de UOC Xtended Studies de Producció de Productes i Serveis Turístics

Competències del curs de Mercat Turístic. Producció de Productes i Serveis

 • Ser capaç de valorar les oportunitats de creixement de l’oferta de serveis que es proposa dissenyar i integrar-les en la planificació general de l’empresa.
 • Aprendre a elaborar viatges combinats que resultin adients per al mercat o per a satisfer les demandes de la clientela.
 • Interpretar estadístiques i informes del sector turístic per tal d’obtenir conclusions sobre els moviments i el comportament de la demanda turística.
 • Assessorar els clients sobre destinacions, productes, serveis i activitats de manera que es compleixin les demandes d’informació, es generi confiança i es desperti l’interès de compra.
 • Assessorar de manera professional i imparcial els clients sobre destinacions, productes, serveis i tarifes, generant confiança i despertant l’interès de compra del client.
 • Vendre serveis solts i productes turístics combinats que atenguin les necessitats del client i generin ingressos i rendiments òptims per a l’empresa.
 • Elaborar i controlar la producció de viatges combinats que resultin adequats per al mercat.
 • Programar viatges de grups que s’adeqüin a les necessitats del públic específic.
 • Gestionar la prestació dels serveis segons les condicions previstes i pactades.
 • Emetre els documents que acreditin convenientment el dret del client a rebre els serveis contractats: bons, bitllets, etc.
 • Subministrar informació de documentació de viatges: passaports i visats.
 • Controlar i inventariar el material i els documents dels proveïdors: fullets, ofertes, guies, etc.
 • Confeccionar la documentació de vendes de majoristes.
 • Dirigir i coordinar el personal al seu càrrec, involucrar-lo en els objectius i motivar-lo.
 • Avaluar i controlar els ingressos per aconseguir un rendiment adequat del departament.

 

Objectius del curs de Mercat Turístic. Producció de Productes i Serveis

 • Identificar els elements i les empreses que formen l’oferta turística, com també les seves relacions i el grau de participació en el sector.
 • Ser capaç d’interpretar estadístiques, informes i estudis del sector per tal de poder establir patrons de comportament del turista.
 • Relacionar els factors que condicionen el comportament de la demanda turística local, nacional i internacional.
 • Analitzar els diferents productes i activitats turístics que s’ofereixen en el mercat turístic.
 • Identificar i relacionar les destinacions i les activitats turístiques amb els diferents productes turístics.
 • Valorar la importància de les agències de viatges i classificar els diferents tipus segons els productes i els serveis oferts.
 • Classificar els diferents mitjans de transport, aprendre a interpretar els documents relacionats i calcular les tarifes.
 • Aplicar les tècniques i els procediments adequats per a fer reserves, confirmacions i anul·lacions, segons la naturalesa del prestatari i les condicions pactades en el servei.
 • Seleccionar els serveis que s’han d’incloure en un viatge combinat i les cotitzacions ofertes pels prestataris del servei que proporcionin una millor relació qualitat-preu.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació