Cursos professionalitzadors

Curs de Màrqueting i Comptabilitat

Comptabilitat i finances

El curs de Màrqueting i Comptabilitat se centra en els dos pilars sobre els quals s’assenta la viabilitat d’una pime.

Per això, en aquestes empreses, en les quals en moltes ocasions una mateixa persona ha d’assumir responsabilitats en diferents àmbits, és molt aconsellable disposar de coneixements ben estructurats en tots dos camps.

El màrqueting facilita la definició d’estratègies que permeten presentar competitivament els productes o serveis d’una empresa per mitjà de tècniques específiques i conceptes com l’anàlisi DAFO, el cicle de vida del producte, la publicitat, la determinació del preu del producte, la distribució, la xarxa de vendes…, sense oblidar la importància creixent de l’aplicació del màrqueting a internet mitjançant l’anomenat màrqueting electrònic o e-màrqueting.

D’altra banda, la comptabilitat és la ciència que permet copsar a fons la realitat econòmica d’una empresa, tant a curt com a llarg termini, la qual cosa és imprescindible tant per a prendre decisions estratègiques com per a complir les obligacions fiscals establertes legalment.

Durada:
17.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d'Extensió Universitària de UOC en Màrqueting i Comptabilitat

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Màrqueting

L’assignatura presenta una primera aproximació al pla de màrqueting i inclou nocions bàsiques sobre habilitats directives i polítiques d’empresa; a més, analitza la importància que representa per a qualsevol empresa generar contínuament més valor per als seus clients.

Desenvolupa els conceptes fonamentals de l’anàlisi externa i investigació de mercat, i la seva utilitat per a descobrir oportunitats i amenaces.

Permet identificar els mitjans per a diferenciar-se i posicionar una oferta eficaçment amb l’objectiu de tenir un avantatge competitiu al més durador possible i ajuda a destacar en aspectes com la gestió de relacions amb el consumidor (customer relationship management), el màrqueting relacional, l’experiencial o l’electrònic.

Dona a conèixer en profunditat les diferents polítiques que incideixen sobre l’èxit o el fracàs d’un producte: política de producte (posicionament, línia, gamma i cicle de vida); política de preu (formes de calcular el preu dels productes); política de distribució (canals, estratègies, franquícies i marxandatge); política de vendes (xarxes comercials, incentivació, motivació, etc.); política de comunicació (per a comunicar al públic objectiu el producte o servei).

Finalment, analitza quins són els objectius de la comunicació i les eines que les empreses utilitzen: la publicitat, el màrqueting directe, la promoció de vendes, les relacions públiques i la força de vendes.

 

Investigació comercial

L’assignatura parteix de l’anàlisi de les diverses aplicacions de la investigació de mercats en totes les polítiques de màrqueting estudiades anteriorment i mostra com dissenyar tècnicament un estudi de mercat.

Proporciona una guia bàsica per a extreure informació, aprofundir en tècniques quantitatives i qualitatives d’investigació, analitzar i interpretar la informació, i elaborar finalment un informe com a conclusió.

 

Comptabilitat bàsica

L’assignatura desenvolupa la instrumentació bàsica del procés comptable i els aspectes relatius a la mesura i la valoració comptable per a finalitzar amb l’exposició del cicle comptable.

 • Patrimoni de la unitat econòmica.
 • Com s’instrumenta el procés comptable
 • La mesura i valoració comptable
 • El finançament i inversió permanent
 • L’actiu i el passiu circulants
 • El resultat de l’empresa
 • El cicle comptable

 

Comptabilitat avançada

Aquesta assignatura centra la seva activitat al voltant del Pla general de comptabilitat (PGC), l’instrument que uniformitza i harmonitza la informació comptable amb la legislació mercantil, de manera que així s’ajusta la comptabilitat amb la legislació vigent i amb les directives del dret comunitari europeu.

Es tracten els set grans grups del PGC:

 • Grup 1: Finançament bàsic
 • Grup 2: Immobilitzat
 • Grup 3: Existències
 • Grup 4: Creditors i deutors per operacions
 • Grup 5: Comptes financers
 • Grup 6: Compres i despeses
 • Grup 7: Vendes i ingressos

Descriu, a més, els motius més comuns o generals de càrrec i abonament dels comptes i els conceptes dels comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i quadre de finançament.

 

Fiscalitat bàsica

Analitza la Llei general tributària, que estableix els principis bàsics i les normes fonamentals que constitueixen el règim jurídic del sistema tributari espanyol, com també les classes de tributs (taxes, contribucions especials i impostos) i els conceptes fonamentals (el fet imposable…).

D’aquesta manera, permet aprofundir en els diferents tipus d’imposicions directes (impost de societats, impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre patrimoni…) i imposicions indirectes (impost sobre el valor afegit i impost de transmissions i actes jurídics documentats) i en diferents tràmits fiscals.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 420h. 17,5 m. 14,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Màrqueting 150h. 5,0 m. 5,0 c.
Investigació comercial 90h. 4,0 m. 3,0 c.
Comptabilitat bàsica 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Comptabilitat avançada 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Fiscalitat bàsica 60h. 2,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Màrqueting i Comptabilitat

 • Introducció al màrqueting
 • Anàlisi interna
 • Anàlisi externa i investigació de mercat
 • Màrqueting estratègic
 • Política de producte
 • Política de preus
 • Política de distribució
 • Planificació comercial
 • Política de comunicació
 • L’entorn de la investigació comercial
 • El disseny de la investigació comercial
 • Recollida d’informació
 • Anàlisi i interpretació de dades
 • Introducció. El patrimoni de la unitat econòmica i les seves variacions
 • Instrumentació comptable
 • El mesurament i la valoració comptable
 • El finançament i la inversió permanents
 • L’actiu i el passiu corrent
 • El resultat periòdic: ingressos i despeses
 • El cicle comptable
 • Introducció al PGC 2007. Marc conceptual i comptes anuals
 • Actiu no corrent
 • Actiu corrent
 • Patrimoni net, ingressos i despeses
 • Passiu
 • Matemàtica financera aplicada a la comptabilitat
 • Conceptes fonamentals i imposició directa
 • Imposició indirecta i tràmits fiscals

Requisits d’accés per al Curs de Màrqueting i Comptabilitat

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting

Diploma d’extensió universitària de la UOC en Comptabilitat

Titulació UOC Xtended Studies

Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Màrqueting i Comptabilitat

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat UOC Xtended Studies de Màrqueting

Certificat UOC Xtended Studies d’Investigació Comercial

Certificat UOC Xtended Studies de Comptabilitat Bàsica

Certificat UOC Xtended Studies de Comptabilitat Avançada

Certificat UOC Xtended Studies de Fiscalitat Bàsica

Perfil professional

El curs de Màrqueting i Comptabilitat capacita la persona titulada per a assumir la gestió de dues àrees fonamentals a la pime.

D’una banda, capacita per a l’exercici de funcions tècniques, de gestió i direcció de màrqueting.

De l’altra, prepara per a assumir la gestió comptable i fiscal en el departament d’administració de qualsevol tipus d’empresa pública o privada.

 

Competències del curs de Màrqueting i Comptabilitat

 • Dissenyar i desenvolupar plans de màrqueting integrals per a qualsevol tipus d’empresa i sector.
 • Executar l’anàlisi exhaustiva de l’empresa i l’entorn per analitzar i comprendre la posició competitiva de la companyia.
 • Concebre i desenvolupar línies estratègiques de negoci en el si de l’empresa per a la consecució dels objectius que s’hagi marcat.
 • Desenvolupar i emprendre les accions tàctiques necessàries per gestionar eficaçment una empresa amb orientació als beneficis.
 • Valorar el marc de la investigació comercial mitjançant el coneixement dels tipus d’estudis quantitatius i qualitatius, les tècniques de recerca i les aplicacions que pot tenir en diversos àmbits.
 • Definir el procés i les etapes d’un estudi de mercat i dissenyar un qüestionari que permeti la recollida de dades per tractar-les posteriorment.
 • Analitzar i interpretar les dades estadístiques obtingudes en un estudi de mercat i elaborar un informe amb les conclusions més rellevants de manera que ajudi a la presa de decisions de l’empresa.
 • Aplicar els coneixements teòrics i les eines d’investigació dels mercats en la definició de solucions de negoci.
 • Analitzar i valorar la naturalesa i les aplicacions dels comptes que integren el Pla general de comptabilitat.
 • Dominar i aplicar els procediments de registre d’operacions del tràfic mercantil i dels instruments financers.
 • Registrar adequadament les fonts de finançament de l’empresa.
 • Comptabilitzar adequadament les transaccions amb clients i proveïdors de l’empresa i, en general, de qualsevol operació que es produeix a l’empresa.
 • Comprendre i aplicar correctament les normatives de registre i valoració segons el Pla general de comptabilitat.
 • Confeccionar els comptes anuals segons el Pla general de comptabilitat.
 • Gestionar els tributs d’una empresa per mitjà dels diferents procediments tributaris.
 • Calcular els principals impostos directes i indirectes.
 • Emplenar les principals declaracions informatives que s’han de presentar davant de l’Administració tributària

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació