Programes de desenvolupament continu

Curs de Disseny de Producció i Qualitat

Operacions i logística

Avui dia, davant d’un mercat global i molt competitiu, les empreses han de revisar constantment els processos de producció de béns i de serveis, per a garantir la màxima optimització dels recursos i evitar la pèrdua de competitivitat. La gestió de la qualitat s’ha convertit en un factor estratègic per a l’èxit empresarial.

Aquest curs de Disseny de Producció i Qualitat és una eina per a treballar en aquest àmbit en el qual es necessiten uns coneixements i habilitats en l’anàlisi, la gestió i la implantació dels processos de millora de qualitat, mitjançant una formació teòrica i pràctica basada en l’estudi de casos i la resolució de problemes.

Durada:
3.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Disseny de Producció i Qualitat

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Disseny de producció i qualitat

Aquesta assignatura proporciona els fonaments teòrics en relació amb el disseny d’un sistema productiu. Analitza l’impacte del disseny, tant de productes com de processos, en els resultats de l’empresa i permet determinar la distribució en planta més adequada per a cada tipus de procés productiu i quina és la localització més adequada de les instal·lacions d’acord amb el pes que aquesta decisió pot tenir sobre els costos finals. També analitza els problemes de les línies de producció i detalla com s’equilibren correctament, a més d’alguns aspectes del disseny de llocs de treball. Com que les empreses de serveis van adquirint més rellevància pel que fa al nombre, identifica les característiques diferenciadores principals d’aquestes empreses respecte a les de fabricació per a fer els ajustos necessaris en el procés productiu. L’assignatura també fa un recorregut històric per l’aplicació de la qualitat fins a arribar al concepte actual de qualitat total. Es reflexiona sobre la importància de les empreses centrades en el client i com es pot mesurar i augmentar el seu grau de satisfacció.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 60h. 3,5 m. 2,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Disseny de producció i qualitat 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Disseny de Producció i Qualitat

Disseny del sistema productiu

 • Introducció a la direcció de la producció
 • Disseny del sistema productiu

Gestió de qualitat

 • Què és la qualitat?
 • Satisfer el client
 • Gestió de la qualitat
 • Planificació de la qualitat
 • Control de qualitat
 • Millora contínua (kaizen)

Requisits d’accés per al Curs de Disseny de Producció i Qualitat

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Disseny de Producció i Qualitat

Competències del curs de Disseny de Producció i Qualitat

 • Dissenyar sistemes o processos per a solucionar les necessitats determinades d’una empresa, tenint en compte els condicionants de tipus econòmic, ambiental, social, legal, ètic, de prevenció i de sostenibilitat.
 • Organitzar el sistema productiu d’una empresa amb una orientació innovadora àmplia.
 • Gestionar sistemes de producció, processos i dispositius amb finalitats pràctiques, econòmiques i financeres.
 • Oferir recomanacions i establir criteris per a la implantació dels sistemes de qualitat.

 

Objectius del curs de Disseny de Producció i Qualitat

 • Familiaritzar-se amb un conjunt de conceptes bàsics i amb el vocabulari propi de la direcció d’operacions.
 • Conèixer algunes de les decisions estratègiques i tàctiques que es prenen en una empresa per tal de millorar l’organització de la producció.
 • Ser capaç d’utilitzar un conjunt de mètodes o procediments que serveixen de suport per a la presa d’aquestes decisions.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?