Cursos professionalitzadors

Curs de Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics, Màrqueting en Internet i E-commerce

Hosteleria i turisme

El coneixement del mercat, la comercialització i el màrqueting, l’estratègia empresarial, el control economicofinancer, les noves tecnologies de la informació i el control de la qualitat en les operacions de servei han redefinit la gestió dels establiments turístics. En l’actualitat és imprescindible trobar enfocaments integradors en què el cost optimitzat generi la màxima satisfacció dels clients segons les característiques dels serveis que s’ofereixen. En aquest sentit, màrqueting electrònic s’erigeix ​​com una peça clau i fonamental dins dels plans de qualsevol empresa. La xarxa és ja un dels mitjans amb més poder de prescripció, de manera que les estratègies de posicionament, el màrqueting en xarxes socials, les accions de màrqueting viral, el màrqueting per correu electrònic i la publicitat interactiva són avui imprescindibles. El comerç electrònic obre, a més, nous mercats per a petites i grans empreses.

Durada:
16.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Agent de Viatges i de Màrqueting a Internet i e-Commerce

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Introducció al turisme

Analitza l’impacte del turisme en l’economia, alhora que defineix el concepte de sistema turístic i els agents que l’integren. Aborda l’oferta i la demanda en els mercats, la intermediació turística i les estratègies d’intervenció, com també l’evolució del turisme a Espanya. Analitza les característiques formals dels allotjaments i les seves categories segons la normativa estatal i autonòmica.

 

Planificació i gestió hotelera I

Facilita l’assimilació del concepte de pla de viabilitat o pla d’empresa i analitza les característiques que ha de tenir perquè sigui fiable, creïble i, sobretot, pràctic. Permet iniciar un procés de planificació estratègica: anàlisi i definició d’objectius estratègics, filosofia i missió, i objectius a curt i llarg termini, com també el seu control. Analitza l’entorn jurídic i fiscal de les empreses d’allotjament i les normes tributàries bàsiques aplicables.

 

Planificació i gestió hotelera II

Se centra en els coneixements del màrqueting i la comunicació, l’estructura d’un pla de màrqueting, el mercat i la seva segmentació, la distribució i els canals de venda, i el mix promocional; a més valora la gestió de comerç electrònic per a desenvolupar nous models de gestió amb empleats, proveïdors i clients. Mitjançant la gestió dels recursos humans, analitza els aspectes que afecten els empleats i la qualitat de vida laboral, com també les tècniques motivacionals.

 

Tecnologies de la informació

Aborda com la utilització de les noves tecnologies de la informació, en particular internet, ha contribuït a l’enorme expansió del turisme en els últims anys i com les noves tendències han produït un canvi en la manera d’estar present a la xarxa.

 

Allotjament

Desenvolupa la importància que té la qualitat del servei en l’hostaleria considerant les pautes de comportament en tots els departaments: recepció, consergeria, manteniment i neteja, i els seus protocols d’actuació més eficients. Introdueix, a més, els conceptes bàsics de seguretat i salut laboral i el seu marc normatiu.

 

Màrqueting a Internet

L’assignatura introdueix els beneficis que aporta internet a qualsevol organització i, especialment, a la seva activitat comercial i comunicativa; a més, analitza què ha canviat en el màrqueting en línia en comparació amb el màrqueting tradicional i facilita la comprensió de les debilitats, les fortaleses, les amenaces i les oportunitats que representen els nous reptes digitals per a qualsevol organització. Analitza la importància del web per a aconseguir els objectius de màrqueting i els avantatges de la publicitat en línia i de les estratègies SEO (optimització en motors de cerca) i SEM (màrqueting en motors de cerca). Permet conèixer a fons eines com Google Adwords i el desenvolupament d’accions de màrqueting mitjançant el correu electrònic (màrqueting amb permís), com també la manera d’utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat (jocs publicitaris), i com el telèfon mòbil dota de portabilitat els elements multimèdia i internet, i s’erigeix ​​com una eina fonamental de màrqueting.

 

El web 2.0 i el comerç electrònic

L’assignatura analitza el fenomen del web 2.0 i les seves implicacions en el màrqueting; també ofereix coneixements imprescindibles sobre com utilitzar les comunitats virtuals en benefici de l’empresa i com treballar la reputació de la marca a la xarxa. Permet aprofundir en el coneixement del producte i la seva relació amb la xarxa, en tipologies de mercats electrònics i els seus components, i ajuda a saber com són els clients i els venedors, i quina infraestructura necessita una estratègia de comerç electrònic. Facilita el coneixement de tècniques de fidelització en una botiga en línia i introdueix els mitjans de pagament electrònics i el control de la seguretat, la gestió de les dades i la fidelització de la cartera de clients, com també les possibilitats que ofereix el codi obert en programes d’ERP i CRM per a gestionar estocs i les relacions amb els clients.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 375h. 16,5 m. 12,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció al turisme 450h. 2,0 m. 1,5 c.
Planificació i gestió hotelera I 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Planificació i gestió hotelera II 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Tecnologies de la informació 30h. 1,0 m. 1,0 c.
Allotjament 30h. 1,0 m. 1,0 c.
Màrqueting a Internet 90h. 4,0 m. 3,0 c.
El web 2.0 i el comerç electrònic 90h. 4,0 m. 3,0 c.

 

Programa del curs de Turisme i Màrqueting a Internet

 • Característiques del mercat turístic espanyol
 • Recursos turístics naturals i culturals
 • Característiques de les empreses d’allotjament i classificació dels allotjaments hotelers
 • Pla de viabilitat i direcció estratègica
 • Gestió econòmica, financera i pressupostària
 • Entorn jurídic i fiscal de les empreses turístiques
 • Comunicació i màrqueting hoteler
 • Gestió de comerç electrònic hoteler
 • Gestió de recursos humans
 • Internet i les noves tecnologies
 • Seguretat dels sistemes d’informació
 • Connectivitat sense fils i sistemes de comunicació. Terminals al punt de venda
 • Departament de recepció
 • Departament de pisos
 • Departament de manteniment
 • Atenció al client
 • Prevenció de riscos laborals
 • Introducció al màrqueting
 • El lloc web
 • Les principals eines del màrqueting a internet orientat a resultats
 • L’entorn del nostre projecte de promoció. El web 2.0. Objectius d’un web. Perfil de l’internauta
 • Màrqueting en cercadors: SEO i SEM
 • Màrqueting en mitjans socials. Reputació en línia. Gabinet de premsa digital. Generació d’enllaços (link building). Màrqueting viral
 • Analítica web. Google Analytics. Aspectes relacionats amb l’origen de les visites i la promoció
 • Màrqueting d’afiliació. Altres opcions de promoció
 • Màrqueting mòbil
 • Comunicació persuasiva al web 2.0
 • Comerç electrònic
 • Aspectes crítics del comerç electrònic
 • La gestió dels clients i proveïdors per internet

Requisits d’accés per al Curs de Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics, Màrqueting en Internet i E-commerce

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

 • Diploma d’extensió universitària de la UOC d’Agent de Viatges
 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Màrqueting a Internet i e-Commerce

Certificats UOC Xtended Studies

 • Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció al Turisme
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Planificació i Gestió Hotelera I
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Planificació i Gestió Hotelera II
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Tecnologies de la Informació
 • Certificat de UOC Xtended Studies d’Allotjament
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting a Internet
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Web 2.0 i Comerç Electrònic

Perfil professional

El curs de Turisme i Màrqueting a Internet capacita la persona titulada per a dirigir i coordinar un petit establiment turístic de manera eficaç i autònoma. D’altra banda, a causa de la importància de les noves tecnologies en el sector turístic, el curs capacita també per a dur a terme les accions oportunes per a desenvolupar adequadament el negoci per mitjà de la xarxa.

 

Competències del curs de Turisme i Màrqueting a Internet

 • Analitzar les característiques específiques del mercat turístic espanyol i, especialment, la relació existent entre l’oferta, la demanda i els productes turístics.
 • Classificar els establiments turístics i relacionar les diferents normatives vigents en el sector turístic tant en l’àmbit nacional com en l’autonòmic.
 • Comprendre i valorar la importància de la sostenibilitat social i mediambiental per al desenvolupament del turisme sostenible.
 • Analitzar i dissenyar el pla de negoci d’una empresa hotelera, organitzar-ne els recursos necessaris per a la posada en marxa i avaluar diferents projectes.
 • Planificar, executar, controlar i ajustar els processos dels diferents departaments, i proposar estratègies de millora relacionades amb la dinàmica de l’empresa.
 • Dur a terme de forma eficient la gestió administrativa, pressupostària i fiscal de l’empresa hotelera.
 • Utilitzar les aplicacions dels dispositius terminals de punts de venda i integrar-les dins de les bases de dades empresarials.
 • Organitzar el rendiment òptim dels recursos humans dels diferents departaments, d’acord amb la prevenció necessària de riscos laborals, com també de la maquinària corresponent per tal de proporcionar una atenció al client excel·lent.
 • Establir un pla de màrqueting electrònic per a una empresa, des dels objectius fins a les eines que s’utilitzaran i la seva implementació.
 • Triar apropiadament les eines de promoció en línia i de màrqueting mòbil més adequades per a cada situació.
 • Analitzar i proposar un lloc web aplicant els conceptes d’usabilitat, accessibilitat, interactivitat i disseny web.
 • Mesurar i analitzar els resultats de les accions promocionals en línia i de màrqueting mòbil.
 • Aplicar les eines que proporciona l’entorn web 2.0 en el desenvolupament d’estratègies de màrqueting.
 • Desenvolupar estratègies de venda en línia, des de la captació d’usuaris fins a la venda i fidelització posterior.
 • Comprendre i valorar els aspectes clau en el disseny i l’execució d’una botiga en línia per a desenvolupar-la posteriorment.
 • Incorporar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la definició dels processos de negoci que configuren cadenes de valor basades en experiències de client, i no en productes i serveis.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació