Cursos professionalitzadors

Curs de Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics, i Direcció de Màrqueting Turístic

Hosteleria i turisme

Tot i la bona salut del sector turístic, en un context empresarial i econòmic tan complicat com l’actual és imprescindible dotar-se d’una bona base teòrica sobre la gestió integral d’un establiment turístic, ja que aquest factor és el valor diferencial que ens permetrà redefinir el treball de direcció i gestió d’un establiment i destacar davant de competidors tradicionals o nous.

Per a abordar aquest panorama canviant, és fonamental disposar de coneixements amplis sobre la direcció i la gestió d’aquest tipus d’establiments, que facilitin la creació i la implantació d’enfocaments de gestió integradors en què el cost optimitzat generi la màxima satisfacció dels clients, d’acord amb les característiques dels serveis que s’ofereixen.

En aquest sentit, disposar de coneixements de màrqueting turístic és una de les claus de l’èxit, ja que la irrupció de les noves tecnologies com internet i l’aparició de canals alternatius com les xarxes socials, els dispositius mòbils, etc., han modificat profundament el comportament de consumidors i empreses, i exigeixen la implantació de noves estratègies comercials i de màrqueting específic.

Durada:
15.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics i de Direcció de Màrqueting Turístic

Què aprendràs?

Contingut
Pla d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Introducció al turisme

Analitza l’impacte del turisme en l’economia, alhora que defineix el concepte de sistema turístic i els agents que l’integren, l’oferta i la demanda en els mercats, la intermediació turística, les estratègies d’intervenció, com també l’evolució del turisme a Espanya.

Analitza les característiques formals dels allotjaments i les seves categories, segons la normativa estatal i autonòmica.

 

Planificació i gestió hotelera I

Facilita l’assimilació del concepte de pla de viabilitat o pla d’empresa, i analitza les característiques que ha de tenir perquè sigui fiable, creïble i, sobretot, pràctic.

Permet iniciar un procés de planificació estratègica: anàlisi i definició d’objectius estratègics, filosofia i missió, i objectius a curt i llarg termini, com també el seu control.

Analitza l’entorn jurídic i fiscal de les empreses d’allotjament i les normes tributàries bàsiques aplicables.

 

Planificació i gestió hotelera II

Se centra en els coneixements del màrqueting i la comunicació, l’estructura d’un pla de màrqueting, el mercat i la seva segmentació, la distribució i els canals de venda i el mix promocional; a més, valora la gestió de comerç electrònic per a desenvolupar nous models de gestió amb empleats, proveïdors i clients.

Mitjançant la gestió dels recursos humans, analitza els aspectes que afecten els empleats i la qualitat de vida laboral, com també les tècniques motivacionals.

 

Tecnologies de la informació

Aborda com la utilització de les noves tecnologies de la informació, en particular internet, ha contribuït a l’enorme expansió del turisme en els últims anys i com les noves tendències han produït un canvi en la manera d’estar present a la xarxa.

 

Allotjament

Desenvolupa la importància que té la qualitat del servei en l’hostaleria considerant les pautes de comportament en tots els departaments –recepció, consergeria, manteniment i neteja– i els seus protocols d’actuació més eficients.

Introdueix, a més, els conceptes bàsics de seguretat i salut laboral i el seu marc normatiu.

L’estratègia de màrqueting per a turisme

L’assignatura ofereix un recorregut per la visió més estratègica del màrqueting en un sector com el turístic. Per això, el primer mòdul, «Comprensió del procés de màrqueting turístic», servirà per desenvolupar una visió global i establir la base conceptual, estratègica i operativa que ha de conèixer un perfil professional especialitzat en màrqueting turístic. El segon mòdul, «Identificació d’oportunitats i disseny d’una estratègia de màrqueting», ofereix els coneixements necessaris per a ser capaç d’analitzar l’entorn del màrqueting turístic, crear valor per als clients i construir-hi relacions, i facilita l’anàlisi de les diferents dinàmiques de comportament de compra d’un particular i una empresa. Finalment, destaca la importància de la segmentació de mercats en el sector turístic per a optimitzar les estratègies de les empreses turístiques.

Màrqueting electrònic i comerç electrònic

Aquesta assignatura proporciona una primera introducció a la revolució digital i la seva influència sobre el màrqueting.

Analitza com la xarxa facilita a una empresa la gestió i creació de publicitat al marge d’agències o suports, i la democratització de la publicitat al web 2.0. L’assignatura detalla les diferències entre màrqueting tradicional i màrqueting en línia, i explica com adaptar el pla de màrqueting a internet i com fer accions mitjançant el correu electrònic i utilitzar el màrqueting viral i la ludopublicitat. Permet conèixer també com implementar una plataforma de comerç electrònic, les plataformes de codi obert i les eines per a fidelitzar i implicar els clients en una botiga en línia, abordant el concepte del CRM.

 

El pla de màrqueting per a turisme

Aquesta assignatura se centra fonamentalment en la part operativa del màrqueting, per la qual cosa aprofundeix en cadascuna de les variables que componen el màrqueting mix de turisme i el desenvolupament del pla de màrqueting. El primer mòdul, «Desenvolupament del màrqueting mix de turisme», desenvolupa específicament les variables per al turisme. El segon mòdul, «Gestió del màrqueting turístic», permetrà que l’estudiant prepari un pla de màrqueting i en reconegui la importància.

Calendari

Asignatura Horas lectivas Duración (meses) ECTS
TOTAL DEL CURSO 330h. 15,5 m. 11,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Allotjament 30h. 1,0 m. 1,0 c.
El pla de màrqueting per a turisme 75h. 4,0 m. 3,0 c.
Introducció al turisme 45h. 2,0 m. 1,5 c.
L’estratègia de màrqueting per a turisme 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Planificació i gestió hotelera I 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Planificació i gestió hotelera II 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Tecnologies de la informació 30h. 1,0 m. 1,0 c.

 

Programa del curs de Turisme i Màrqueting Turístic

 • Característiques del mercat turístic espanyol
 • Recursos turístics naturals i culturals
 • Característiques de les empreses d’allotjament i classificació dels allotjaments hotelers
 • Pla de viabilitat i direcció estratègica
 • Gestió econòmica, financera i pressupostària
 • Entorn jurídic i fiscal de les empreses turístiques
 • Comunicació i màrqueting hoteler
 • Gestió de comerç electrònic hoteler
 • Gestió de recursos humans
 • Internet i les noves tecnologies
 • Seguretat dels sistemes d’informació
 • Connectivitat sense fils i sistemes de comunicació. Terminals al punt de venda
 • Departament de recepció
 • Departament de pisos
 • Departament de manteniment
 • Atenció al client
 • Prevenció de riscos laborals
 • Comprensió del procés de màrqueting turístic
 • Identificació d’oportunitats i disseny d’una estratègia de màrqueting
 • Desenvolupament del màrqueting mix per a turisme
 • Gestió del màrqueting turístic

Requisits d’accés per al Curs de Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics, i Direcció de Màrqueting Turístic

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran diferents acreditacions dependent del nivell i la durada del curs. Podràs comprovar quina titulació pots obtenir just a sota d'aquest apartat.

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció i Gestió d’Allotjaments Turístics
 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Direcció de Màrqueting Turístic

Certificats UOC Xtended Studies

 • Certificat de UOC Xtended Studies d’Introducció al Turisme
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Planificació i Gestió Hotelera I
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Planificació i Gestió Hotelera II
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Tecnologies de la Informació
 • Certificat de UOC Xtended Studies d’Allotjament
 • Certificat de UOC Xtended Studies d’Estratègia de Màrqueting per a Turisme
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Màrqueting electrònic i comerç electrònic
 • Certificat de UOC Xtended Studies de Pla de Màrqueting per a Turisme

Perfil professional

El curs de Turisme i Màrqueting Turístic capacita la persona titulada per a dirigir i coordinar un petit establiment turístic de manera eficaç i autònoma.

Serà capaç d’analitzar el comportament del mercat i dels productes i serveis turístics, definir un pla de viabilitat i programar mètodes de treball dels departaments de recepció, manteniment i neteja.

Així, doncs, obtindrà les competències per a coordinar amb èxit els recursos organitzant-los, planificant-los i controlant-los per tal d’assolir de manera òptima els objectius establerts, orientats a la satisfacció i la fidelització del client.

A més, obtindrà preparació específica en l’àrea del màrqueting electrònic turístic, dotant-se d’una visió estratègica i tàctica per a dur a terme les polítiques comercials, preparar un pla de màrqueting que tingui en compte les noves tecnologies i implementar-lo, fer-ne el seguiment i avaluar-lo per a prendre decisions sobre accions futures.

 

Competències del curs de Turisme i Màrqueting Turístic

 • Comprendre la importància econòmica de l’activitat turística i de la seva relació amb el patrimoni.
 • Analitzar les característiques específiques del mercat turístic espanyol i, especialment, la relació existent entre l’oferta, la demanda i els productes turístics.
 • Classificar els establiments turístics i relacionar les diferents normatives vigents en el sector turístic, tant en l’àmbit nacional com autonòmic.
 • Comprendre i valorar la importància de la sostenibilitat social i mediambiental.
 • Analitzar i dissenyar el pla de negoci d’una empresa hotelera, organitzar els recursos necessaris per a la seva posada en marxa i avaluar diferents projectes.
 • Planificar, executar, controlar i ajustar els processos dels diferents departaments, proposant estratègies de millora relacionades amb la dinàmica de l’empresa.
 • Dur a terme de forma eficient la gestió administrativa, pressupostària i fiscal de l’empresa hotelera.
 • Valorar la importància de la conservació de la informació empresarial i identificar amenaces que puguin comprometre’n la integritat.
 • Utilitzar les aplicacions dels dispositius terminals de punts de venda i integrar-les en les bases de dades.
 • Organitzar el rendiment òptim dels recursos humans i tecnològics dels departaments, d’acord amb la prevenció necessària de riscos laborals per a aconseguir una atenció al client excel·lent.
 • Tenir una orientació marcada de servei al client.
 • Identificar les diferents variables del màrqueting electrònic turístic en productes i serveis turístics.
 • Ser capaç de definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
 • Identificar situacions de màrqueting en les quals es requereix la investigació de mercats.
 • Identificar els diferents estadis en el desenvolupament de productes i serveis de turisme.
 • Ser capaç de determinar preus i identificar els diferents canals.
 • Distingir les diferents alternatives de comunicació persuasiva amb les quals es pot estimular la demanda de serveis turístics.
 • Identificar i gestionar espais i destinacions turístics per desenvolupar una planificació elemental de màrqueting.
 • Saber utilitzar els resultats de la investigació d’acord amb propòsits de màrqueting.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació