Curs superior

Curs de Gestió Administrativa i Recursos Humans

Administració d'empreses

L’exercici de les funcions administratives implica, sovint, la realització o la preparació de processos de selecció de personal o altres aspectes relatius a l’àrea dels recursos humans, especialment en petites o mitjanes empreses. Posseir amplis coneixements en els dos camps contribueix de manera extraordinària a la millora de l’eficàcia i l’eficiència, per la qual cosa aquestes empreses valoren tenir personal preparat per a poder fer aquestes funcions. El curs de gestió administrativa i recursos humans forma un bon professional administratiu que, a més dels coneixements tècnics, adquireixi capacitats i habilitats de direcció i lideratge, motivació de l’equip, organització i capacitat comunicativa. Si, a més, disposa d’una base sòlida en recursos humans, podrà col·laborar en la gestió del col·lectiu, tant en l’aspecte administratiu com en polítiques retributives o de desenvolupament personal, com també a l’hora d’establir criteris clars quant als perfils demanats per als diferents càrrecs, sense oblidar la importància que té una bona política de prevenció de riscos laborals.

Durada:
16.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Administrativa i Recursos Humans

Què aprendràs?

Pla d'estudis
Programa i calendari
Perfil i competències
Requisits i titulació
Borsa de Treball de la UOC

Ofertes de feina, informació pràctica, assessorament i moltes avantatges més

Gestió d’equips de treball i atenció al client

L’assignatura facilita les eines bàsiques per a poder resoldre qualsevol problema que es pugui presentar en el desenvolupament de la tasca professional de gestió administrativa. L’eficàcia del professional depèn de la seva capacitat d’organitzar-se, planificar i controlar el temps, de manera que aquest aspecte és fonamental. S’analitza com funcionen i com es creen els grups de treball i el paper que exerceixen en l’organització, per la qual cosa s’estudien models teòrics sobre motivació laboral, que permetran al treballador fer millor la seva tasca de liderar i coordinar.

 

Organització d’esdeveniments i viatges de negocis

S’analitzen quins són els objectius de les reunions i les tècniques més habituals emprades per a gestionar el temps de la millor manera possible, i els objectius i l’organització dels viatges, tant nacionals com internacionals. I finalment s’ofereixen unes breus indicacions sobre com s’han de rebre adequadament les persones que visiten l’empresa.

 

Aplicacions ofimàtiques

En l’organització d’una empresa, la possibilitat de disposar de la informació amb rapidesa és clau per a prendre les decisions més encertades. L’objectiu essencial d’aquesta assignatura és proporcionar la destresa suficient per a trobar solucions informàtiques a qualsevol problema que plantegi el treball diari. Per a assolir aquests coneixements, es treballa amb les aplicacions de Microsoft Office 2010 i el sistema operatiu en què es basa: Windows 7.

 

Gestió de la comunicació

L’assignatura analitza tant les comunicacions de caràcter intern com extern: de les primeres aborda les reunions, l’acta i la convocatòria i, de les segones, les notes, els informes, el tauler d’anuncis, els memoràndums, etc. En aquestes últimes, aprofundeix en la carta comercial, un dels documents més freqüents en la relació empresarial, la carta circular i el seu ús. Finalment, tracta la comunicació amb l’Administració Pública, mitjançant documentació com instàncies, informes, certificats, oficis, resolucions, etc.

 

Gestió de recursos humans

Aquesta assignatura constitueix el nucli central del programa. Inicialment permet contextualitzar la situació actual en l’àmbit sociolaboral i descobrir la importància d’aquesta per al compliment de la missió de l’empresa en tot el que està relacionat amb els recursos humans, és a dir, les polítiques que defineixen la selecció i incorporació del personal, els plans de formació o de carrera, els criteris que s’apliquin per a establir la retribució i com s’avalua el compliment de les funcions. Un cop obtinguda una visió global de les funcions del departament de recursos humans i de la seva implicació estratègica en el funcionament de l’empresa, detalla tot el que està relacionat amb l’administració del personal: les relacions entre l’empresa i el treballador, de manera individual, que es defineixen bàsicament per mitjà del contracte i dels elements que s’estableixen, com la jornada laboral, els descansos, el salari, etc. També introdueix la relació entre l’empresa i els treballadors, de manera col·lectiva, tractant temes com l’estatut dels treballadors, el comitè d’empresa, etc. Finalment, se centra en els aspectes administratius de la gestió del personal, com la confecció de nòmines, les assegurances socials, liquidacions, etc.

 

Prevenció de riscos laborals

La importància de la prevenció dels riscos laborals justifica especialment que en aquest programa se li dediqui íntegrament aquesta assignatura de caràcter interdisciplinari i que es nodreix d’un ampli conjunt de tècniques, unes d’específiques per a la prevenció i altres que no hi estan estrictament lligades però que són igual de necessàries. L’assignatura tracta dos pilars fonamentals de la prevenció de riscos laborals. En primer lloc, aborda els conceptes bàsics que permeten adquirir el vocabulari i les nocions imprescindibles sobre matèria preventiva. En segon lloc, analitza els conceptes legals sobre els quals se sustenta la seguretat i la salut en el treball. L’objectiu és aconseguir que qualsevol persona que ocupi un lloc relacionat amb els recursos humans sigui sensible a aquest tema i disposi dels coneixements necessaris per a promoure’n l’aplicació.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 360h. 18,5 m. 12,0 c.
Taller virtual 0,5 m.
Gestió d’equips de treball i atenció al client 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Organització d’esdeveniments i viatges de negocis 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Aplicacions ofimàtiques 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Gestió de la comunicació 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Gestió de recursos humans 60h. 3,0 m. 2,0 c.
Prevenció de riscos laborals 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Gestió administrativa i recursos humans

 • Coordinació i gestió d’equips de treball
 • Atenció al client
 • Organització de reunions i esdeveniments corporatius
 • Organització de viatges de negocis
 • Windows
 • Word
 • Excel
 • Access
 • Powerpoint
 • La comunicació en una organització
 • La comunicació interna de l’empresa
 • La comunicació externa de l’empresa
 • La comunicació amb l’Administració Pública
 • El nou entorn sociolaboral
 • Organització, planificació i direcció de recursos humans
 • Reclutament i selecció
 • Desenvolupament professional
 • Avaluació i retribució
 • Relacions laborals
 • Administració de recursos humans
 • Fonaments de les tècniques de millora de les condicions de treball
 • Normativa sobre la prevenció dels riscos laborals
 • Organització de la prevenció a Espanya
 • Responsabilitat en matèria preventiva

 

Requisits d’accés per al Curs de Gestió Administrativa i Recursos Humans

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran dos acreditacions diferents:

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió Administrativa
 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Recursos Humans

Titulació UOC Xtended Studies

 • Diploma de programa superior de UOC Xtended Studies de Gestió Administrativa i Recursos Humans.

Certificats UOC Xtended Studies

 • Gestió d’equips de treball i atenció al client
 • Organització d’esdeveniments i viatges de negocis
 • Aplicacions ofimàtiques
 • Gestió de la comunicació
 • Gestió de recursos humans
 • Prevenció de riscos laborals

Perfil professional

Aquest curs de gestió administrativa i recursos humans capacita el titulat en formació superior per a exercir d’auxiliar administratiu en una empresa privada o pública, ja que de manera autònoma podrà elaborar i tramitar documents o comunicacions internes o externes, i també millorar l’eficàcia i l’eficiència en l’execució de les tasques i gestions administratives seguint les normes d’organització interna i la legislació vigent, i amb qualitat de servei. A més, el dota de coneixements per a assumir competències en l’àmbit de la gestió dels recursos humans, ja que serà capaç de gestionar els contractes o les nòmines, entre altres aspectes propis d’aquesta àrea.

 

Competències del curs de Gestió administrativa i recursos humans

 • Organitzar i gestionar l’agenda de la direcció.
 • Desenvolupar part de les tasques de relacions públiques.
 • Desenvolupar i verificar l’atenció al client, assegurant els nivells de qualitat establerts ajustant-se a criteris ètics i d’imatge de l’empresa o institució.
 • Organitzar i coordinar equips de treball, supervisant, mantenint relacions fluïdes i assumint el lideratge.
 • Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de «disseny per a tothom», en les activitats professionals.
 • Gestionar l’organització d’esdeveniments, reunions i altres esdeveniments corporatius, seguint les normes i els protocols establerts.
 • Organitzar reunions i esdeveniments corporatius d’acord amb les directrius rebudes, la cultura i els objectius de l’organització i negociant les condicions amb les persones implicades.
 • Negociar en l’organització de viatges, tenint en compte els terminis fixats i complint les normes internes.
 • Utilitzar el sistema operatiu per a desenvolupar les accions a nivell usuari i aprofitar les diferents aplicacions que incorpora.
 • Crear i editar textos amb opcions tipogràfiques.
 • Dissenyar i manipular fulls de càlcul amb taules i fórmules.
 • Dissenyar, crear i mantenir una base de dades.
 • Aplicar les tècniques de comunicació amb l’objectiu de saber adaptar-se a diferents situacions i interlocutors.
 • Elaborar documents escrits de caràcter professional amb criteris lingüístics, ortogràfics i d’estil.
 • Mantenir o millorar la relació amb els diferents públics externs, i projectar una imatge favorable de la companyia mitjançant els documents més adequats.
 • Resoldre amb eficiència i eficàcia la gestió de la contractació de persones i la gestió administrativa en l’àmbit de les relacions laborals individuals.
 • Disposar d’habilitats en aspectes com les relacions laborals col·lectives i amb les administracions vinculades en l’àmbit laboral, i també tenir coneixements sobre aquestes qüestions.
 • Definir, aplicar, gestionar i desenvolupar els sistemes retributius a l’empresa per mitjà de la confecció de les nòmines, les assegurances socials i les prestacions per desocupació, i disposar d’habilitats en la recerca, identificació i comprensió de la legislació corresponent.
 • Identificar i implantar la normativa sobre prevenció de riscos laborals aplicable a una organització i assegurar-ne el compliment.
 • Gestionar la prevenció de riscos laborals en una organització des de la definició de la modalitat preventiva adequada, passant per la identificació dels recursos necessaris fins al desenvolupament dels documents requerits (pla de prevenció i planificació preventiva).

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final10
 • Trabajo individual17

Estudis relacionats

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

Vols més informació?
Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.