Curs superior

Curs en Direcció de Recursos Humans, Relacions laborals i Nòmines i Seguretat Social

Administració d'empreses

El nou entorn sociolaboral en què es desenvolupen les empreses i les persones que les integren requereix organitzacions àgils i flexibles que s’adeqüin amb èxit als nous reptes. Aquestes organitzacions han de disposar d’un pla estratègic coherent amb la missió, visió i valors culturals de l’empresa. El reclutament i la selecció de personal són processos clau per a adequar la demanda de recursos de l’empresa a l’oferta que el mercat proporciona, tenint en compte que els treballadors són els que generen el valor afegit a les organitzacions. A més, el desenvolupament professional a les organitzacions és el que permet aconseguir l’èxit empresarial.

Durada:
4.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies en Gestió de Recursos Humans

Què aprendràs?

Contingut
Plà d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Direcció de recursos humans
Al món en què vivim actualment, les organitzacions empresarials vertebren en gran part la vida econòmica i social de les persones, sobretot al món occidental. Una bona part dels habitants d’aquest món occidental presten serveis a les empreses, amb la finalitat de traure endavant el seu projecte vital. Així mateix, les necessitats actuals dels treballadors en les societats occidentals requereixen que, des de les empreses, es gestionin aquestes necessitats en la mesura possible, tot assegurant que la participació de les persones en les organitzacions els reporti un desenvolupament professional i personal adequat.
Per tant, és imprescindible una adequada administració i gestió dels recursos humans de les organitzacions i que aquestes tasques s’emmarquin dins de l’estratègia empresarial derivada de la missió i visió del projecte empresarial.

 

Relacions laborals
Al món globalitzat en què vivim actualment, les organitzacions empresarials vertebren en gran part la vida econòmica i social de les persones.
El desenvolupament tecnològic ha provocat canvis en el contingut i l’organització del treball que tenen una repercussió fonamental en la possibilitat de desenvolupament de les relacions laborals col·lectives i en la direcció que aquestes relacions adopten.
Un sistema de relacions laborals estableix les normes bàsiques formals i informals que determinen la naturalesa de les relacions laborals col·lectives, com també el marc de les relacions de treball individuals entre el treballador i l’empresa.

 

Nòmines i Seguretat Social
La gestió de les persones contractades per una organització implica l’ocupació de les persones, el disseny i desenvolupament dels recursos relacionats i, el més important, la utilització i compensació dels seus serveis per a optimitzar la rendibilitat del negoci mitjançant l’acompliment dels empleats. Una de les tasques clau de la gestió dels treballadors és el càlcul de la nòmina, això és, les aportacions a la Seguretat Social, a l’Agència Tributària i el rendiment net que cal percebre. A més, també cal tenir present l’acció protectora que la Seguretat Social té envers els treballadors.

Calendari

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
Taller virtual 0,5 m.
Direcció de recursos humans 30 h. 1,0 m. 1,0 c.
Relacions laborals 30 h. 1,0 m. 1,0 c.
Nòmines i Seguretat Social 60 h. 2,0 m. 2,0 c.
TOTAL DEL CURS 120 h. 4,5 m. 4,0 c.

 

Programa del curs de Direcció de Recursos Humans, Relacions laborals i Nòmines i Seguretat Social

 • El nou entorn sociolaboral
 • Organització, planificació i direcció de RH
 • Reclutament i selecció
 • Desenvolupament professional
 • Avaluació i retribució
 • Relacions laborals individuals
 • Relacions laborals col·lectives
 • Nòmines
 • Seguretat Social
 • Protecció de dades de caràcter personal

Requisits d’accés per al Curs en Direcció de Recursos Humans, Relacions laborals i Nòmines i Seguretat Social

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran dos acreditacions diferents:

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Certificats UOC Xtended Studies

Certificat de UOC Xtended Studies de Direcció de Recursos Humans, Relacions laborals i Nòmines i Seguretat Social

Perfil

El curs capacita per a actuar eficaçment en l’organització, planificació i desenvolupament de polítiques de recursos humans, la selecció de personal, la formació per a empreses, el desenvolupament de carreres professionals, les polítiques retributives, les relacions laborals individuals i col·lectives, la gestió de nòmines i de Seguretat Social, la prevenció de riscos laborals i els aspectes més significatius de l’administració i organització de l’empresa i dels seus conceptes econòmics.


Competències del curs de Direcció de Recursos Humans, Relacions laborals i Nòmines i Seguretat Social

 • Disposar un marc de referència bàsic sobre el procés actual de transformacions de l’entorn sociolaboral, en què la flexibilitat s’erigeix com a paradigma i exerceix un impacte sobre les organitzacions i sobre els treballadors.
 • Comprendre la importància de la visió, missió i valors culturals del projecte empresarial com a punt de partida per a formular l’estratègia empresarial.
 • Conèixer en què consisteix i com es formula un pla estratègic empresarial, el seu impacte en les organitzacions i, en particular, en les polítiques de recursos humans.
 • Conèixer els instruments necessaris per a realitzar una adequada planificació de recursos humans.
 • Aprendre com s’efectua el procés de descripció i disseny dels llocs de treball.
 • Aprendre a realitzar un procés de selecció, conèixer les principals tècniques de selecció i ser capaces de crear instruments per a la integració dels nous empleats en l’organització.
 • Entendre les claus per a detectar les necessitats formatives i saber elaborar un pla de formació.
 • Saber establir un procés raonable per al desenvolupament de les carreres professionals dels empleats.
 • Valorar la repercussió de l’avaluació en els resultats de les empreses i la seva vinculació amb les polítiques de recursos humans.
 • Saber implantar un sistema d’avaluació de la contribució dels empleats.
 • Conèixer els elements que determinen «quant» i «com» paguen les organitzacions.
 • Comprendre la relació entre retribució i cultura d’empresa, i la seva transcendència com a factor clau en els projectes de canvi i en el desenvolupament organitzacional.
 • Identificar les fonts de dret del treball.
 • Identificar les característiques, requisits, condicions i vicissituds de la relació laboral individual de treball establerta entre l’empresari i cada treballador.
 • Definir, aplicar i gestionar la tipologia de representants dels treballadors que pot haver-hi en una empresa o centre de treball.
 • Organitzar i gestionar els conflictes col·lectius que es poden plantejar tant per part dels treballadors com de l’empresari.
 • Identificar els òrgans tant judicials com administratius que vigilen i controlen el compliment de la normativa laboral.
 • Definir, aplicar i gestionar la confecció de les nòmines, mitjançant el càlcul de les quotes de cotització a la Seguretat Social i de l’import de retenció de l’IRPF a l’Agència Tributària, i disposar d’habilitats en la cerca, identificació i comprensió de la legislació corresponent.
 • Identificar, en l’àmbit de les TIC, les eines de gestió de recursos humans i els sistemes telemàtics i informàtics de relació amb les administracions públiques, especialment la Seguretat Social.
 • Organitzar i gestionar la contractació de personal gestionant els aspectes administratius pel que fa a la Seguretat Social.
 • Disposar d’habilitats i coneixement dels aspectes de l’acció protectora de la Seguretat Social.
 • Planificar, organitzar, gestionar i desenvolupar les polítiques en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Itineraris

Aquest curs forma part dels programes de doble titulació indicats.

Es tracta d'ofertes formatives compostes pel contingut curricular de dos cursos de temes relacionats i amb un calendari adaptat per poder abordar els programes amb èxit, que donen accés a dues diplomes d'extensió universitària de la UOC.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.