Curs superior

Curs de Recursos Humans i Psicologia Aplicada a les Organitzacions

Administració d'empreses

En una organització, la gestió de recursos humans és una de les claus que marquen la diferència entre l’èxit i el fracàs. Per això, és imprescindible disposar de persones que facilitin la gestió del col·lectiu, tant en l’àmbit administratiu com en polítiques retributives o de desenvolupament personal, i que tinguin criteris clars quant als perfils demanats per als diferents càrrecs, sense oblidar la importància d’una bona política de prevenció de riscos laborals. Per a aconseguir aquests objectius cal que els responsables dels recursos humans coneguin els aspectes que condicionen la conducta humana. Les variables que influeixen inclouen el sistema social, tecnològic, polític, etc., fins a altres de pròpies de l’empresa, com la cultura i el clima organitzacional, passant per un dels factors més importants, els aspectes psicològics de les persones que formen la companyia.

Durada:
15.5 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol
Titulació: Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió de Recursos Humans i Psicologia Aplicada a les Organitzacions

Què aprendràs?

Contingut
Plà d'estudis
Perfil i competències
Requisits i titulació

Introducció a l’organització d’empreses

Aquesta assignatura permet conèixer aspectes fonamentals de l’empresa, com la seva classificació, objectius i organització; tot això dins d’un marc teòric bàsic que possibilita que s’entenguin les decisions que es duen a terme a les empreses. Facilita la compressió de diferents conceptes en l’àmbit dels processos i analitza aspectes del màrqueting i les estratègies per a la seva aplicació, el camp de les finances i els principals llibres comptables. Per acabar, permet aprofundir en les principals tendències i processos en la gestió dels recursos humans, com els processos de selecció, les polítiques de contractació i compensació, i la formació i el desenvolupament dels treballadors.

 

Gestió de recursos humans

Aquesta assignatura constitueix el nucli central del programa. Inicialment permet contextualitzar la situació actual en l’àmbit sociolaboral i descobrir la importància d’aquesta per al compliment de la missió de l’empresa en tot el que fa referència als recursos humans, és a dir, les polítiques que defineixen la selecció i incorporació del personal, els plans de formació o de carrera, els criteris que s’apliquin per a establir la retribució i com s’avalua el compliment de les funcions. Un cop obtinguda una visió global de les funcions del departament de recursos humans i de la seva implicació estratègica en el funcionament de l’empresa, detalla tot el que està relacionat amb l’administració del personal: les relacions entre l’empresa i el treballador, de manera individual, que es determinen bàsicament per mitjà del contracte i dels elements que es defineixen, com la jornada laboral, els descansos, el salari, etc. També introdueix la relació entre l’empresa i els treballadors, de manera col·lectiva, per la qual cosa es tracten temes com l’estatut dels treballadors, el comitè d’empresa, etc. Finalment, se centra en els aspectes administratius de la gestió del personal, com són la confecció de nòmines, les assegurances socials, liquidacions, etc.

 

Prevenció de riscos laborals

La importància de la prevenció dels riscos laborals justifica especialment que en aquest programa se li dediqui íntegrament aquesta assignatura de caràcter interdisciplinari i que es nodreix d’un ampli conjunt de tècniques, unes d’específiques per a la prevenció i altres que no hi estan estrictament lligades però que són igual de necessàries. L’assignatura tracta dos pilars fonamentals de la prevenció de riscos laborals. En primer lloc, aborda els conceptes bàsics que permeten adquirir el vocabulari i les nocions imprescindibles sobre matèria preventiva. En segon lloc, analitza els conceptes legals sobre els quals se sustenta la seguretat i la salut en el treball. L’objectiu és aconseguir que qualsevol persona que ocupi un lloc relacionat amb els recursos humans sigui sensible a aquest tema i disposi dels coneixements necessaris per a promoure’n l’aplicació.

 

Psicologia de les organitzacions I: la persona i les organitzacions

L’assignatura se centra en aspectes de caràcter més teòric. Abans d’abordar qüestions tècniques i d’intervenció és imprescindible assimilar el significat de conceptes com organització, treballador, treball. Analitza el concepte de persona i com aquesta es percep a si mateixa en diferents contextos, entre els quals l’organitzatiu. La motivació és un aspecte estudiat en multitud de teories el coneixement de les quals és essencial per als gestors de recursos humans. L’assignatura planteja les grans teories sobre la motivació i els aspectes clau que cadascuna emfatitza a l’hora de motivar.

 

Psicologia de les organitzacions II: els grups i les organitzacions

Permet una aproximació a un gran espectre de processos psicosocials que es donen en les organitzacions. Tenint clars els conceptes individuals de la persona, desenvolupa el que li passa en els processos comunicatius quan està amb altres persones i què passa quan es produeixen conflictes; es tracten també tècniques de negociació. Les persones es constitueixen en grups segons el context i la situació, i sovint el seu comportament està condicionat pel grup, cosa que porta a analitzar tècniques de lideratge com entrenament, mentoria… Finalment, determina la manera com la presa de decisions és un procés darrere del qual hi ha una sèrie de mecanismes predictibles.

Calendari

 

Assignatura Hores lectives Durada (mesos) ECTS
TOTAL DEL CURS 375h. 15,5 m. 12,5 c.
Taller virtual 0,5 m.
Introducció a l’organització d’empreses 105h. 4,0 m. 3,5 c.
Gestió de recursos humans 105h. 4,0 m. 3,5 c.
Prevenció de riscos laborals 60h. 2,0 m. 2,0 c.
Psicologia de les organitzacions I: la persona i les organitzacions 45h. 2,0 m. 1,5 c.
Psicologia de les organitzacions II: els grups i les organitzacions 60h. 3,0 m. 2,0 c.

 

Programa del curs de Recursos humans i psicologia

 • L’empresa
 • Processos i logística
 • Màrqueting
 • Finances
 • Recursos humans
 • Introducció a les organitzacions
 • El nou entorn sociolaboral
 • Organització, planificació i direcció de recursos humans.
 • Reclutament i selecció
 • Desenvolupament professional
 • Avaluació i retribució
 • Relacions laborals
 • Administració de recursos humans
 • Fonaments de les tècniques de millora de les condicions de treball
 • Normativa sobre la prevenció dels riscos laborals
 • Organització de la prevenció a Espanya
 • Responsabilitat en matèria preventiva
 • La persona
 • Les relacions interpersonals
 • Els grups en les organitzacions
 • L’organització: canvi i desenvolupament organitzacional

 

Requisits d’accés per al Curs de Recursos Humans i Psicologia Aplicada a les Organitzacions

 • Un nivell d’estudis corresponent a batxillerat (LOGSE) o equivalent (COU, MP3, FP2).
 • Una capacitat professional adequada

 

Titulació

Els estudiants que superin el curs en línia obtindran dos acreditacions diferents:

 • El certificat d’aprofitament, atorgat per la direcció acadèmica de UOC X i que acredita l’assoliment dels objectius plantejats en una assignatura concreta.
 • El diploma d’extensió universitària, que atorga la Universitat Oberta de Catalunya i que acredita la superació global del curs.

El diploma d’extensió universitària permetrà també, d’acord amb la normativa vigent:

 • El reconeixement de crèdits de lliure elecció als estudiants que es matriculin en una titulació homologada (LRU) de la UOC.
 • El reconeixement acadèmic de 2 ECTS en concepte de participació en activitats universitàries als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC.

Els estudiants que no superin la totalitat de les assignatures que integren un curs obtindran els certificats corresponents de les assignatures superades.

 

Titulació UOC

 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Gestió de Recursos Humans
 • Diploma d’extensió universitària de la UOC de Psicologia Aplicada a les Organitzacions

Certificats UOC Xtended Studies

Introducció a l’organització d’empreses

Gestió de recursos humans

Prevenció de riscos laborals

Psicologia aplicada a les organitzacions I: la persona i les organitzacions

Psicologia aplicada a les organitzacions II: els grups i les organitzacions

Perfil professional

El curs de Recursos humans i psicologia capacita el titulat perquè assumeixi responsabilitats directives bàsiques i de gestió en l’àmbit dels recursos humans i la psicologia, de manera que podrà desenvolupar l’organització, la planificació, les polítiques de recursos humans, la selecció, la formació, les carreres professionals, les polítiques retributives, les relacions laborals individuals i col·lectives, la gestió de nòmines i de la Seguretat Social, la prevenció de riscos laborals i els aspectes més significatius de l’administració i organització de l’empresa, a més dels seus conceptes econòmics. Disposarà, a més, dels recursos necessaris per a entendre els processos psicosocials que es donen en les organitzacions, i també el comportament de les persones en aquestes, amb la finalitat de facilitar la millora de la qualitat en la presa de decisions.

 

Competències del curs de Recursos humans i psicologia

 • Disposar d’una visió global de l’empresa en tant que unitat econòmica de producció, i dels seus possibles tipus d’organització i processos de gestió empresarial.
 • Planificar, organitzar, gestionar i desenvolupar les polítiques i funcions de l’àrea de recursos humans (selecció, formació, desenvolupament professional, política retributiva, gestió de personal).
 • Resoldre amb eficiència i eficàcia la gestió de la contractació de persones i la realització de la gestió administrativa en l’àmbit de les relacions laborals individuals.
 • Disposar de coneixements sobre la manera com es desenvolupen les relacions laborals col·lectives i amb les administracions vinculades a l’àmbit laboral, i també habilitat per a desenvolupar-se en aquest aspecte.
 • Definir, aplicar, gestionar i desenvolupar els sistemes retributius a l’empresa mitjançant la confecció de les nòmines, les assegurances socials i les prestacions per desocupació, i també demostrar habilitats en la recerca, la identificació i la comprensió de la legislació corresponent.
 • Identificar i implantar la normativa sobre prevenció de riscos laborals aplicable a una organització i assegurar-ne el compliment.
 • Valorar la influència dels valors, les percepcions i les actituds en el comportament laboral de les persones i els grups, i també la influència dels processos comunicatius en les organitzacions.
 • Detectar els processos de canvi i desenvolupament organitzacional.
 • Identificar problemàtiques organitzatives relacionades amb processos grupals de comunicació, presa de decisions o lideratge.
 • Aplicar diferents tipus d’intervencions en les organitzacions.

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu de la UOC: Centrat en l’aprenentatge, la flexibilitat, l’accessibilitat i la col·laboració.

Formació superior a mida: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis.

Diploma d’extensió universitària: Amb la garantia de UOC X.

40

Proves avaluació
continua

33

Activitats
dirigides

17

Treball
individual

10

Treball
final

 • Actividades33
 • PAC40
 • Examen final17
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Vols més informació?
Utilitzem galetes pròpies i de tercers. L’anàlisi de les dades que recopilem ens permet millorar el web i oferir una informació i uns serveis més personalitzats. Si continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Per a més informació, consulta la política de galetes.