Curs de preparació

Accés a la Universitat per a majors de 25 anys

Prova en català

Amb la intenció d’afavorir l’accés a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per a persones més grans de 25 anys, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya ha impulsat el curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 25 anys, que prepara per a accedir tant als estudis de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), com de la resta d’universitats de Catalunya. La finalitat bàsica d’aquest curs  és assolir uns coneixements que permetin superar la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys i integrar-se posteriorment amb èxit en la comunitat universitària. Per a informar-te sobre el curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 45 anys fes clic aquí.

Durada:
9 mesos
Nivell:
Mig
Idioma:
Espanyol i Català
Titulació: Certificat de UOC Xtended Studies del curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 25 anys 

Què aprendràs?

Pla d'estudis
Matèries específiques
Proves d'accés
Requisits i titulació

Plà d’estudis

El pla d’estudis del curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 25 anys s’estructura d’acord amb la prova d’accés posterior i, per tant, diferencia unes assignatures comunes a tots els estudis i unes altres d’específiques, segons l’opció triada, que depèn dels estudis universitaris que es vulguin cursar.

Matèries comunes:

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua estrangera (anglès)

Tècniques d’estudi*

* El curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 25 anys ofereix als estudiants una assignatura addicional, anomenada Tècniques d’estudi. L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar a l’estudiant les eines necessàries per a facilitar l’aprenentatge tant de les assignatures pròpies del curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 25 anys com dels estudis universitaris, per mitjà de tècniques que l’ajudaran a estudiar.

 

Matèries específiques

Segons els estudis i la universitat a què es vulgui accedir, poden variar en nombre i obligatorietat o optativitat. El nostre servei d’assessoria personalitzada ampliarà la informació específica de cada comunitat autònoma. Oferta d’assignatures específiques:

Arts i humanitats

Filosofia

Història contemporània

Geografia

Ciències i ciències de la salut

Biologia

Física

Matemàtiques

Estdística

Química

Ciències socials i jurídiques

Història contemporània

Matemàtiques

Geografia

Enginyeria i arquitectura

Física

Matemàtiques

Química

Requisits d’accés al curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 25 anys

Poden fer el curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 25 anys els estudiants que reuneixin els requisits següents:

 • Tenir 25 anys l’any natural en què es farà la prova.
 • No tenir superades les PAU (o equivalent).
 • No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o d’esports (o equivalent).
 • No tenir cap titulació universitària.

 

Titulació

Els estudiants obtindran un certificat d’aprofitament, atorgat per la Direcció Acadèmica de UOC Xtended Studies.

Certificat de UOC Xtended Studies del curs d’Accés a la Universitat per a persones més grans de 25 anys

La superació de la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys dona al candidat el dret a entrar a la UOC i a qualsevol de les universitats de Catalunya, en les titulacions corresponents a la via d’accés triada.

Quan es fa la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys?

Les universitats de Catalunya convoquen anualment una prova d’accés als estudis universitaris, de caràcter general i obert, per a persones més grans de 25 anys. Aquesta prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys  la fixa el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

 

Com es fa la inscripció a la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys?

La inscripció s’ha de fer com a mínim un mes abans que tingui lloc la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys. En el moment de la inscripció, la Universitat informarà de la data en què es duran a terme les proves i de la data en què es faran públics els resultats.

 

Com és la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys ?

La prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys consta de dues parts: una part comuna, que és la mateixa per a tots els candidats, i una altra d’específica, segons l’opció triada i d’acord amb els estudis que es vulguin cursar. La prova comuna consta de quatre exercicis:

 

 1. Comentari de text
 2. Llengua catalana
 3. Llengua castellana
 4. Llengua estrangera (anglès)

 

La finalitat de la prova específica és valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per a seguir i superar els estudis vinculats amb l’opció d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys. Segons els estudis als quals es vulgui accedir, les assignatures específiques varien, tal com s’indica en aquest quadre resum:

Opció d’accés    Matèries

 1. a) Arts i humanitats Filosofia, Història contemporània
 2. b) Ciències Biologia, Física, Matemàtiques, Química
 3. c) Ciències de la Salut Biologia, Física, Matemàtiques, Química
 4. d) Ciències socials i jurídiques Història contemporània, Matemàtiques
 5. e) Enginyeria i arquitectura Física, Matemàtiques, Química

Els candidats han de seguir les instruccions que donen els examinadors al començament de la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys.

Quins són els criteris de valoració de la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys?

En la prova comuna, els candidats han d’acreditar la maduresa pel que fa al següent:

–      Capacitat per a comprendre i interpretar un text.

–      Domini de l’expressió escrita.

–      Capacitat d’anàlisi, de síntesi i de relació.

–      Capacitat per a raonar i argumentar.

–      Coneixement dels diversos continguts culturals bàsics.

 

Cadascun dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.

És obligatori lliurar tots els exercicis per a obtenir la qualificació final.

La qualificació final de la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys s’obté de la mitjana aritmètica de la qualificació obtinguda en cadascuna de les fases. Només es podrà fer la mitjana quan la qualificació de cadascuna de les dues fases sigui superior a quatre punts.

El candidat supera la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys quan obté un mínim de cinc punts en la qualificació final.

La qualificació global de qualsevol de les dues fases de la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys també serà vàlida, a l’efecte de qualificació final, per a la convocatòria següent, sempre que aquesta qualificació sigui igual o superior a cinc punts.

 

Què s’ha de fer un cop superada la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys?

Els candidats que siguin considerats «aptes» en la prova d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys es poden matricular a la UOC durant els terminis establerts. Per a fer efectiva la matrícula a la UOC, les persones interessades es poden matricular directament al Campus Virtual.

Accés a la universitat

Les persones majors de 25 anys d'edat podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de Grau mitjançant la superació d'una prova d'accés. Les universitats són els qui organitzen les proves d'accés, en el marc establert per les Administracions educatives.

La nostra metodologia innovadora

Model formatiu centrat en l'aprenentatge, la flexibilitat, l'accessibilitat i la col·laboració. És una formació superior dissenyada a la teva mida: tu tries les hores de dedicació i el contingut dels estudis.

Els materials didàctics han estat elaborats per pedagogs i especialistes en les matèries i constitueixen l'acompanyament ideal per a l'aprenentatge en línia. Aquests continguts es poden complementar amb continguts de la Biblioteca Virtual de la UOC.

40

Proves avaluació
continua

32

Treball
individual

18

Activitats
dirigides

10

Simulació

 • Actividades32
 • PAC40
 • Examen final18
 • Trabajo individual10

Estudis relacionats

Assegurança gratuïta de cobertura de pagament

Veure condicions
 
Garantia de Desocupació involuntària per a empleats per compte d’altres que garanteix el pagament de les quotes si es trobés aturat durant la docència.
 

Garantia d’Incapacitat Temporal per a funcionaris públics i autònoms que garanteix el pagament de les quotes si sofrissin un accident o malaltia durant la docència.

Vols més informació?
Pref.Ex.: + 34

RESPONSABLE: UOC X – Xtended Studies S.L., sociedad unipersonal (d’ara en endavant, “UOC X”).
FINALITAT: Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de UOC X en l’àmbit formatiu seleccionat, i conèixer la teva opinió sobre la informació que t’hem facilitat.
Així mateix, gestionar l’enviament d’informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de UOC X com a institució, celebracions i reconeixements celebrats per aquesta, mitjançant l’elaboració de perfils tant per part de UOC X com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre d’altres.
LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
DESTINATARIS: UOC X i empreses del Grup UOC. També es poden produir transferències internacionals.
DRETS: Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés drets legalment establerts adreçant-se a l’adreça de correu uocx_pd@uoc.edu.

Més informació